اول تواریخ 1

1
از آدم تا ابراهیم
1نسل آدم اینها بودند:
شیث، انوش،
2قینان، مهلل‌ئیل، یارد،
3خنوخ، متوشالح، لمک، نوح.
4پسران نوح: سام، حام و یافث.
5‏-7پسران یافث اینها بودند:
جومر، ماجوج، مادای، یاوان، توبال، ماشک و تیراس.
پسران جومر:
اشکناز، ریفات و توجرمه.
پسران یاوان:
الیشه، ترشیش، کتیم و رودانیم.
8‏-9پسران حام اینها بودند:
کوش، مصرایم، فوط و کنعان.
پسران کوش:
سبا، حویله، سبته، رعمه، سبتکا.
پسران رعمه:
شبا و ددان.
10یکی از فرزندان کوش شخصی بود به نام
نمرود که دلاوری بزرگ و معروف شد.
11‏-12مصرایم جد اقوام زیر بود:
لودی، عنامی، لهابی، نفتوحی، فتروسی، کفتوری و کسلوحی (اجداد فلسطینی‌ها).
13‏-16این دو نفر، از پسران کنعان بودند:
صیدون (پسر ارشد او) و حیت.
کنعان هم جد این قبیله‌ها بود: یبوسی، اموری، جرجاشی، حوی، عرقی، سینی، اروادی، صماری و حماتی.
17پسران سام اینها بودند:
عیلام، آشور، ارفکشاد، لود، ارام#1‏:17 در برخی نسخه‌ها بجای «ارام»، «پسران ارام» آمده است.، عوص، حول، جاتر و ماشک.
18شالح پسر ارفکشاد بود
و پسر شالح عابر.
19عابر دو پسر داشت:
نام یکی فِلِج#1‏:19 «فِلِج» به معنی «تقسیم» یا «تفرقه» است. بود، زیرا در زمان او مردم دنیا متفرق شدند، و نام دیگری یقطان.
20‏-23پسران یقطان:
الموداد، شالف، حضرموت، یارح، هدورام، اوزال، دقله، ایبال، ابیمائیل، شبا، اوفیر، حویله و یوباب.
24‏-27پس ارفکشاد پسر#1‏:24‏-27 کلمه‌ای که پسر ترجمه شده می‌تواند به معنی نسل و اعقاب نیز باشد: «پس ارفکشاد از نسل سام بود و…» سام بود و شالح پسر ارفکشاد،
عابر پسر شالح، فالج پسر عابر،
رعو پسر فِلِج، سروج پسر رعو،
ناحور پسر سروج، تارح پسر ناحور،
ابرام (که بعد به ابراهیم معروف شد) پسر تارح بود.
28ابرام دو پسر داشت به نامهای اسحاق و اسماعیل.
نسل اسماعیل
29‏-31پسران اسماعیل عبارت بودند از:
نبایوت (پسر ارشد اسماعیل)، قیدار، ادبیل، مبسام، مشماع، دومه، مسا، حداد، تیما، یطور، نافیش و قدمه.
32ابراهیم از کنیز خود قِطوره پسران دیگری هم داشت که اسامی آنها به قرار زیر است:
زمران، یقشان، مدان، مدیان، یشباق و شوعه.
پسران یقشان:
شبا و ددان بودند.
33پسران مدیان:
عیفه، عیفر، حنوک، ابیداع و الداعه.
اینها فرزندان ابراهیم و از کنیز او قِطوره بودند.
نسل عیسو
34ابراهیم پدر اسحاق بود و اسحاق دو پسر داشت به نامهای عیسو و اسرائیل.
35پسران عیسو:
الیفاز، رعوئیل، یعوش، یعلام و قورح.
36پسران الیفاز:
تیمان، اومار، صفی، جعتام، قناز، و نیز عمالیق که مادرش تمناع#1‏:36 در متن عبری: «جعتام، قناز، تمناع و عمالیق». بود.
37پسران رعوئیل:
نحت، زارح، شمه و مزه.
ساکنان بومی ادوم
38‏-39اینها پسران سعیر بودند:
لوطان، شوبال، صبعون، عنه، دیشون، ایصر، دیشان. لوطان خواهری داشت به نام تمناع.
پسران لوطان:
حوری و هومام.
40پسران شوبال:
علوان، مناحت، عیبال، شفو و اونام.
پسران صبعون:
ایه و عنه.
41دیشون پسر عنه بود.
پسران دیشون:
حمران، اشبان، یتران و کران.
42بلهان، زعوان و یعقان، پسران ایصر بودند.
عوص و اران هر دو پسران دیشان بودند.
پادشاهان ادوم
43پیش از اینکه در اسرائیل پادشاهی روی کار آید، در سرزمین ادوم این پادشاهان یکی پس از دیگری به سلطنت رسیدند:
بالع (پسر بعور) که در شهر دینهابه زندگی می‌کرد.
44وقتی بالع مرد، یوباب پسر زارح از اهالی بصره به جایش پادشاه شد.
45بعد از مرگ یوباب، حوشام از سرزمین تیمانی پادشاه شد.
46پس از آنکه حوشام مرد، حداد پسر بداد (که پادشاه مدیان را در سرزمین موآب شکست داد) به پادشاهی منصوب گردید و در شهر عویت سلطنت کرد.
47وقتی حداد مرد، سمله از شهر مسریقه بر تخت پادشاهی نشست.
48بعد از مرگ سمله، شائول از شهر رحوبوت، که در کنار رودخانه‌ای قرار داشت، به پادشاهی رسید.
49وقتی شائول مرد، بعل حانان پسر عکبور جانشین او شد.
50پس از بعل حانان، حداد از شهر فاعی پادشاه شد. (زن او مهیطب‌ئیل نام داشت و دختر مطرد و نوهٔ میذهب بود.)
51‏-54هنگام مرگ حداد، امرای ادوم اینها بودند:
تمناع، الیه، یتیت، اهولیبامه، ایله، فینون، قناز، تیمان، مبصار، مجدی‌ئیل و عیرام.

اکنون انتخاب شده:

اول تواریخ 1: PCB

های‌لایت

به اشتراک گذاشتن

کپی

None

می خواهید نکات برجسته خود را در همه دستگاه های خود ذخیره کنید؟ برای ورودثبت نام کنید یا اگر ثبت نام کرده اید وارد شوید

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید