اول تواريخ 1
PCB

اول تواريخ 1

1
از آدم تا ابراهيم
(پيدايش 5‏:1‏-32، 10‏:1‏-32، 11‏:10‏-26)
1‏-4نخستين انسانها به ترتيب عبارت بودند از:
آدم، شيث، انوش، قينان،
مهلل‌ئيل، يارد، خنوخ،
متوشالح، لمک، نوح،
سام، حام و يافث.
5‏-7پسران يافث اينها بودند:
جومر، ماجوج، مادای، ياوان،
توبال، ماشک و تيراس.
پسران جومر:
اشكناز، ريفات و توجرمه.
پسران ياوان:
اليشه، ترشيش، كتيم و رودانيم.
8‏-9پسران حام اينها بودند:
كوش، مصرايم، فوت و كنعان.
پسران كوش:
سبا، حويله، سبته، رعمه، سبتكا.
پسران رعمه، شبا و ددان بودند.
10يكی از فرزندان كوش شخصی بود به نام نمرود كه دلاوری بزرگ و معروف شد.
11‏-12مصرايم جد اقوام زير بود:
لودی، عنامی، لهابی،
نفتوحی، فتروسی،
كفتوری و كسلوحی (اجداد فلسطینی‌ها).
13‏-16اين دو نفر، از پسران كنعان بودند:
صيدون (پسر ارشد او) و حيت.
كنعان هم جد اين قبيله‌ها بود:
يبوسی، اموری، جرجاشی،
حوی، عرقی، سينی، اروادی،
صماری و حماتی.
17پسران سام اينها بودند:
عيلام، آشور، ارفكشاد، لود،
ارام، عوص، حول، جاتر و ماشک.
18شالح پسر ارفكشاد بود و پسر شالح عابر.
19عابر دو پسر داشت: نام يكی فالج بود (فالج به معنی «تفرقه» است، زيرا در زمان او مردم دنيا متفرق شدند) و نام ديگری يقطان.
20‏-23پسران يقطان:
الموداد، شالف، حضرموت،
يارح، هدورام، اوزال، دقله،
ايبال، ابيمائيل، شبا، اوفير،
حويله و يوباب.
24‏-27پس ارفكشاد پسر#1‏:24‏-27 کلمه‌ای که پسر ترجمه شده می‌تواند به معنی نسل و اعقاب نيز باشد: «پس ارفکشاد از نسل سام بود و…»‏ سام بود و شالح پسر ارفكشاد،
عابر پسر شالح،
فالج پسر عابر،
رعو پسر فالج،
سروج پسر رعو،
ناحور پسر سروج،
تارح پسر ناحور،
ابرام (كه بعد به ابراهيم معروف شد) پسر تارح بود.
28ابرام دو پسر داشت به نامهای اسحاق و اسماعيل.
نسل اسماعيل
(پيدايش 25‏:12‏-16)
29‏-31پسران اسماعيل عبارت بودند از:
نبايوت (پسر ارشد اسماعيل)، قيدار،
ادبيل، مبسام، مشماع، دومه،
مسا، حداد، تيما، يطور،
نافيش و قدمه.
32ابراهيم از كنيز خود قطوره پسران ديگری هم داشت كه اسامی آنها به قرار زير است:
زمران، يقشان، مدان،
يشباق و شوعه.
پسران يقشان، شبا و ددان بودند.
33پسران مديان:
عيفه، عيفر، حنوک، ابيداع و الداعه.
اينها فرزندان ابراهيم و از كنيز او قطوره بودند.
نسل عيسو
(پيدايش 36‏:1‏-19)
34اسحاق دو پسر داشت به نامهای عيسو و اسرائيل.
35پسران عيسو:
اليفاز، رعوئيل، يعوش،
يعلام و قورح.
36پسران اليفاز:
تيمان، اومار، صفی، جعتام،
قناز و تمناع و عماليق (كه نام مادرش تمناع بود).
37پسران رعوئيل:
نحت، زارح، شمه و مزه.
ساكنان بومی ادوم
(پيدايش 36‏:20‏-30)
38‏-39اينها هم پسران عيسو بودند:
لوطان، شوبال، صبعون، عنه، ديشون، ايصر، ديشان، و دختر عيسو، تمناع بود.
پسران لوطان: حوری و هومام.
40پسران شوبال: عليان، مناحت،
عيبال، شفو و اونام.
ايه و عنه، پسران صبعون بودند.
41ديشون پسر عنه بود.
پسران ديشون: حمران، اشبان، يتران و كران.
42بلهان، زعوان و يعقان، پسران ايصر بودند.
عوص و اران هر دو پسران ديشان بودند.
پادشاهان ادوم
(پيدايش 36‏:31‏-43)
43پيش از اينكه در اسرائيل پادشاهی روی كار آيد، در سرزمين ادوم اين پادشاهان يكی پس از ديگری به سلطنت رسيدند:
بالع (پسر بعور) كه در شهر دينهابه زندگی می‌كرد.
44وقتی بالع مرد، يوباب پسر زارح از اهالی بصره به جايش پادشاه شد.
45بعد از مرگ يوباب، حوشام از سرزمين تيمانی پادشاه شد.
46پس از آنكه حوشام مرد، حداد پسر بداد (كه پادشاه مديان را در سرزمين موآب شكست داد) به پادشاهی منصوب گرديد و در شهر عويت سلطنت كرد.
47وقتی حداد مرد، سمله از شهر مسريقه بر تخت پادشاهی نشست.
48بعد از مرگ سمله، شائول از شهر رحوبوت، كه در كنار رودخانه‌ای قرار داشت، به پادشاهی رسيد.
49وقتی شائول مرد، بعل حانان پسر عكبور جانشين او شد.
50پس از بعل حانان، حداد از شهر فاعی پادشاه شد. (زن او مهيطب‌ئيل نام داشت و دختر مطرد و نوهٔ ميذهب بود.)
51‏-54هنگام مرگ حداد، امرای ادوم اينها بودند:
تمناع، اليه، يتيت، اهوليبامه،
ايله، فينون، قناز، تيمان، مبصار،
مجدی‌ئيل و عيرام.

Persian Contemporary Bible

Copyright © 1995‎, 2005, 2018 by Biblica‎, Inc.® ‎

Used by permission of Biblica , Inc.® All rights reserved worldwide‎. ‎

کتاب مقدس، ترجمۀ معاصر

۱۹۹۵‏، ۲۰۰۵، ۲۰۱۸ انتشارات بیبلیکا Biblica‎, Inc.‎®‎

با اجازۀ رسمی از انتشارات بیبلیکا Biblica‎, Inc.‎® ‎. حق چاپ در سراسر دنیا محفوظ است.


در مورد کتاب مقدس، ترجمۀ معاصر اطلاعات بیشتر کسب کنید

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید.