صفنیا 1

1
1پادشاه یهودا، بر صفنیا ابن کوشی ابن جدلیاابن امریا ابن حزقیا نازل شد. 2خداوند میگوید که همهچیزها را از روی زمین بالکل هلاک خواهم ساخت. 3انسان و بهایم را هلاک میسازم. مرغان هوا و ماهیان دریا وسنگهای مصادم را با شریران هلاک میسازم. وانسان را از روی زمین منقطع مینمایم. قول خداوند این است. 4و دست خود را بر یهودا و برجمیع سکنه اورشلیم دراز مینمایم. و بقیه بعل واسمهای موبدان و کاهنان را از این مکان منقطع میسازم. 5و آنانی را که لشکر آسمان را بر بامهامی پرستند، و آن پرستندگان را که به یهوه قسم میخورند و آنانی را که به ملکوم سوگندمی خورند، 6و آنانی را که از پیروی یهوه مرتدشدهاند، و آنانی را که خداوند را نمی طلبند و از اومسالت نمی نمایند. 7به حضور خداوند یهوه خاموش باش، زیراکه روز خداوند نزدیک است، چونکه خداوندقربانیای مهیا کرده است و دعوتشدگان خود راتقدیس نموده است. 8و در روز قربانی خداوندواقع خواهد شد که من بر سروران و پسران پادشاه و همه آنانی که لباس بیگانه میپوشند عقوبت خواهم رسانید. 9و در آن روز بر همه آنانی که بر آستانه میجهند عقوبت خواهم رسانید و بر آنانی که خانه خداوند خود را از ظلم و فریب پرمی سازند. 10و خداوند میگوید که در آن روزصدای نعرهای از دروازه ماهی و ولولهای از محله دوم و شکستگی عظیمی از تلها مسموع خواهدشد. 11ای ساکنان مکتیش ولوله نمایید زیرا که تمامی قوم کنعان تلف شده و همه آنانی که نقره رابرمی دارند منقطع گردیدهاند. 12و در آنوقت اورشلیم را به چراغها تفتیش خواهم نمود و برآنانی که بر دردهای خود نشستهاند و در دلهای خود میگویند خداوند نه نیکویی میکند و نه بدی، عقوبت خواهم رسانید. 13بنابراین، دولت ایشان تاراج و خانه های ایشان خراب خواهدشد؛ و خانهها بنا خواهند نمود، اما در آنها ساکن نخواهند شد و تاکستانها غرس خواهند کرد، اماشراب آنها را نخواهند نوشید. 14روز عظیم خداوند نزدیک است، نزدیک است و بزودی هرچه تمام تر میرسد. آواز روزخداوند مسموع است و مرد زورآور در آن به تلخی فریاد برخواهد آورد. 15آن روز، روزغضب است، روز تنگی و اضطراب، روز خرابی وویرانی، روز تاریکی و ظلمت، روز ابرها و ظلمت غلیظ، 16روز کرنا و هنگامه جنگ به ضدشهرهای حصاردار و به ضد برجهای بلند. 17و مردمان را چنان به تنگ میآورم که کورانه راه خواهند رفت زیرا که به خداوند گناه ورزیدهاند. پس خون ایشان مثل غبار و گوشت ایشان مانندسرگین ریخته خواهد شد. 18در روز غضب خداوند نه نقره و نه طلای ایشان ایشان را تواندرهانید و تمامی جهان از آتش غیرت او سوخته خواهدشد، زیرا که بر تمامی ساکنان جهان هلاکتی هولناک وارد خواهد آورد.

اکنون انتخاب شده:

صفنیا 1: POV-FAS

های‌لایت

به اشتراک گذاشتن

کپی

None

می خواهید نکات برجسته خود را در همه دستگاه های خود ذخیره کنید؟ برای ورودثبت نام کنید یا اگر ثبت نام کرده اید وارد شوید

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید