یوئیل 3

3
1زیرا اینک در آن ایام و در آن زمان چون اسیری یهودا و اورشلیم را برگردانیده باشم، 2آنگاه جمیع امتها را جمع کرده، به وادی یهوشافاط فرود خواهم آورد و در آنجا باایشان درباره قوم خود و میراث خویش اسرائیل محاکمه خواهم نمود زیرا که ایشان را در میان امتها پراکنده ساخته و زمین مرا تقسیم نمودهاند. 3و بر قوم من قرعه انداخته و پسری درعوض فاحشهای داده و دختری به شراب فروختهاند تا بنوشند. 4و حالای صور و صیدون و تمامی دیار فلسطینیان شما را با من چهکار است؟ آیا شما به من جزا میرسانید؟ و اگر به من جزا برسانید من جزای شما را بزودی هرچه تمام تر بهسر شما رد خواهم نمود. 5چونکه نقره و طلا و نفایس زیبای مرا گرفته، آنها را به هیکل های خود درآوردید. 6و پسران یهودا وپسران اورشلیم را به پسران یونانیان فروختید تاایشان را از حدود ایشان دور کنید. 7اینک من ایشان را از مکانی که ایشان را به آن فروختید، خواهم برانگیزانید و اعمال شما را بهسر شماخواهم برگردانید. 8و پسران و دختران شما را بهدست بنی یهودا خواهم فروخت تا ایشان را به سبائیان که امتی بعید میباشند بفروشند زیراخداوند این را گفته است. 9این را در میان امتها ندا کنید. تدارک جنگ بینید و جباران را برانگیزانید. تمامی مردان جنگی نزدیک شده، برآیند. 10گاوآهنهای خود را برای شمشیرها و اره های خویش را برای نیزهها خردکنید و مرد ضعیف بگوید: من قوی هستم. 11ای همه امتها بشتابید و بیایید و از هر طرف جمع شوید! ای خداوند شجاعان خود را به آنجا فرودآور! 12امتها برانگیخته شوند و به وادی یهوشافاط برآیند زیرا که من در آنجا خواهم نشست تا بر همه امت هایی که به اطراف آن هستند داوری نمایم. 13داس را پیش آورید زیراکه حاصل رسیده است. بیایید پایمال کنید زیراکه معصرهها پر شده و چرخشتها لبریز گردیده است چونکه شرارت شما عظیم است. 14جماعتها، جماعتها در وادی قضا! زیرا روزخداوند در وادی قضا نزدیک است. 15آفتاب وماه سیاه میشوند و ستارگان تابش خود رابازمی دارند. 16و خداوند از صهیون نعره میزندو آواز خود را از اورشلیم بلند میکند و آسمان وزمین متزلزل میشود، اما خداوند ملجای قوم خود و ملاذ بنیاسرائیل خواهد بود. 17پس خواهید دانست که من یهوه خدای شما در کوه مقدس خویش صهیون ساکن میباشم و اورشلیم مقدس خواهد بود و بیگانگان دیگر از آن عبور نخواهند نمود. 18و در آن روزکوهها عصیر انگور را خواهند چکانید و کوهها به شیر جاری خواهد شد و تمامی وادیهای یهودا به آب جاری خواهد گردید و چشمهای از خانه خداوند بیرون آمده، وادی شطیم را سیراب خواهد ساخت. 19مصر ویران خواهد شد و ادوم به بیابان بایر مبدل خواهد گردید، بهسبب ظلمی که بر بنی یهودا نمودند و خون بیگناهان را درزمین ایشان ریختند. 20و یهودا تا ابدالابادمسکون خواهد شد و اورشلیم تا دهرهای بسیار.

اکنون انتخاب شده:

یوئیل 3: POV-FAS

های‌لایت

به اشتراک گذاشتن

کپی

None

می خواهید نکات برجسته خود را در همه دستگاه های خود ذخیره کنید؟ برای ورودثبت نام کنید یا اگر ثبت نام کرده اید وارد شوید

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید