عاموس 2

2
1چهار تقصیر موآب عقوبتش را نخواهم برگردانید زیرا که استخوانهای پادشاه ادوم راآهک پختند. 2پس آتش بر موآب میفرستم تاقصرهای قریوت را بسوزاند و موآب با هنگامه وخروش و صدای کرنا خواهد مرد. 3و خداوندمی گوید که داور را از میانش منقطع خواهم ساخت و همه سرورانش را با وی خواهم کشت. 4خداوند چنین میگوید: بهسبب سه و چهارتقصیر یهودا عقوبتش را نخواهم برگردانید زیراکه شریعت خداوند را ترک نموده، فرایض او رانگاه نداشتند و دروغهای ایشان که پدرانشان آنهارا پیروی نمودند ایشان را گمراه کرد. 5پس آتش بر یهودا خواهم فرستاد تا قصرهای اورشلیم رابسوزاند. 6خداوند چنین میگوید: بهسبب سه و چهارتقصیر اسرائیل عقوبتش را نخواهم برگردانیدزیرا که مرد عادل را به نقره و مسکین را به زوج نعلین فروختند. 7و به غبار زمین که بر سرمسکینان است حرص دارند و راه حلیمان رامنحرف میسازند و پسر و پدر به یک دختردرآمده، اسم قدوس مرا بیحرمت میکنند. 8وبر رختی که گرو میگیرند، نزد هر مذبح میخوابند و شراب جریمه شدگان را در خانه خدای خود مینوشند. 9و حال آنکه من اموریان را که قامت ایشان مانند قد سرو آزاد بود و ایشان مثل بلوط تنومندبودند، پیش روی ایشان هلاک ساختم و میوه ایشان را از بالا و ریشه های ایشان را از پایین تلف نمودم. 10و من شما را از زمین مصر برآورده، چهل سال در بیابان گردش دادم تا زمین اموریان رابه تصرف آورید. 11و بعضی از پسران شما را انبیاو بعضی از جوانان شما را نذیره قرار دادم. خداوند میگوید: ای بنیاسرائیل آیا چنین نیست؟ 12اما شما نذیرهها را شراب نوشانیدید وانبیا را نهی نموده، گفتید که نبوت مکنید. 13اینک من شما را تنگ خواهم گذارد چنانکه ارابهای که از بافهها پر باشد، تنگ گذارده میشود. 14و مفر برای تندرو فوت خواهد شد و تنومند به توانایی خویش غالب نخواهد آمد و جبار جان خود را نخواهد رهانید. 15و تیرانداز نخواهدایستاد و تیزپا خود را نخواهد رهانید و اسبسوارجان خود را خلاصی نخواهد داد. 16و خداوندمی گوید که شجاع ترین جباران در آن روز عریان خواهند گریخت.

اکنون انتخاب شده:

عاموس 2: POV-FAS

های‌لایت

به اشتراک گذاشتن

کپی

None

می خواهید نکات برجسته خود را در همه دستگاه های خود ذخیره کنید؟ برای ورودثبت نام کنید یا اگر ثبت نام کرده اید وارد شوید

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید