۲تیموتائوس 4

4
1تو را در حضور خدا و مسیح عیسی که برزندگان و مردگان داوری خواهد کرد قسم میدهم و به ظهور وملکوت او 2که به کلام موعظه کنی و در فرصت و غیر فرصت مواظب باشی و تنبیه و توبیخ و نصیحت نمایی باکمال تحمل و تعلیم. 3زیرا ایامی میآید که تعلیم صحیح را متحمل نخواهند شد، بلکه برحسب شهوات خود خارش گوشها داشته، معلمان را برخود فراهم خواهندآورد، 4و گوشهای خود رااز راستی برگردانیده، به سوی افسانهها خواهندگرایید. 5لیکن تو در همهچیز هشیار بوده، متحمل زحمات باش و عمل مبشر را بجا آور وخدمت خود را بهکمال رسان. 6زیرا که من الان ریخته میشوم و وقت رحلت من رسیده است. 7به جنگ نیکو جنگ کردهام و دوره خود را بهکمال رسانیده، ایمان رامحفوظ داشتهام. 8بعد از این تاج عدالت برای من حاضر شده است که خداوند داور عادل در آن روز به من خواهد داد؛ و نه به من فقط بلکه نیز به همه کسانی که ظهور او را دوست میدارند. 9سعی کن که به زودی نزد من آیی، 10زیرا که دیماس برای محبت این جهان حاضر مرا ترک کرده، به تسالونیکی رفته است و کریسکیس به غلاطیه و تیطس به دلماطیه. 11لوقا تنها با من است. مرقس را برداشته، با خود بیاور زیرا که مرابجهت خدمت مفید است. 12اما تیخیکس را به افسس فرستادم. 13ردایی را که در تروآس نزدکرپس گذاشتم، وقت آمدنت بیاور و کتب را نیز وخصوص رقوق را. 14اسکندر مسکر با من بسیاربدیها کرد. خداوند او را بحسب افعالش جزاخواهد داد. 15و تو هم از او باحذر باش زیرا که باسخنان ما بشدت مقاومت نمود. 16در محاجه اول من، هیچکس با من حاضر نشد بلکه همه مراترک کردند. مباد که این بر ایشان محسوب شود. 17لیکن خداوند با من ایستاده، به من قوت داد تاموعظه بوسیله من بهکمال رسد و تمامی امت هابشنوند و از دهان شیر رستم. 18و خداوند مرا ازهر کار بد خواهد رهانید و تا به ملکوت آسمانی خود نجات خواهد داد. او را تا ابدالاباد جلال باد. آمین. 19فرسکا و اکیلا و اهل خانه انیسیفورس راسلام رسان. 20ارستس در قرنتس ماند؛ اماترفیمس را در میلیتس بیمار واگذاردم. 21سعی کن که قبل از زمستان بیایی. افبولس و پودیس ولینس و کلادیه و همه برادران تو را سلام میرسانند.

اکنون انتخاب شده:

۲تیموتائوس 4: POV-FAS

های‌لایت

به اشتراک گذاشتن

کپی

None

می خواهید نکات برجسته خود را در همه دستگاه های خود ذخیره کنید؟ برای ورودثبت نام کنید یا اگر ثبت نام کرده اید وارد شوید

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید