موازى

رومیان 9

9
گزینش الهی
1در مسیح راست می‌گویم، نه دروغ، و وجدانم به واسطۀ روح‌القدس مرا گواه است که 2در قلب خود دردی جانکاه و اندوهی همیشگی دارم. 3زیرا آرزو می‌داشتم خود در راه برادرانم، یعنی آنان که همنژاد مَنَند، ملعون شوم و از مسیح محروم گردم. 4آنها اسرائیلی‌اند و فرزندخواندگی، جلال، عهدها، ودیعۀ شریعت، عبادت در معبد، و وعده‌ها، همه از آنِ ایشان است؛ 5و نیز پدران به ایشان تعلق دارند، و مسیح به لحاظ بشری از نسل آنان است، خدای مافوقِ همه که او را تا به ابد سپاس باد.#9‏:5 یا: «و مسیح که مافوقِ همه است، به لحاظ انسانی از نسل آنان است. خدا را تا به ابد سپاس باد» و یا «و مسیح به لحاظ انسانی از نسل آنان است. خدا را که مافوقِ همه است تا به ابد سپاس باد». آمین.
6حال، مقصود این نیست که کلام خدا به انجام نرسیده است، زیرا همۀ کسانی که از قوم اسرائیل‌اند، براستی اسرائیلی نیستند؛ 7و نیز همۀ کسانی که از نسل ابراهیم‌اند، فرزندان او شمرده نمی‌شوند. بلکه گفته شده است: «نسل تو از اسحاق خوانده خواهد شد.»#پیدایش ۲۱‏:۱۲. #9‏:7 یا: «نسل تو در اسحاق فرا خوانده خواهد شد». 8به دیگر سخن، فرزندان جسمانی نیستند که فرزند خدایند، بلکه فرزندان وعده نسل ابراهیم شمرده می‌شوند. 9زیرا وعده این بود که «در همین وقت خواهم آمد و سارا را پسری خواهد بود.»#پیدایش ۱۸‏:۱۰ و ۱۴.
10نه تنها این، بلکه فرزندان رِبِکا نیز از یک پدر، یعنی از جَد ما اسحاق بودند. 11امّا پیش از آنکه آنها به دنیا بیایند، و یا عملی خوب یا بد انجام دهند - برای اینکه مقصود خدا در گزینش استوار بماند، نه از راه اعمال، بلکه به واسطۀ او که انسان را فرا می‌خوانَد - 12به رِبِکا گفته شد که «بزرگتر کوچکتر را خدمت خواهد کرد.»#پیدایش ۲۵‏:۲۳. 13چنانکه نوشته شده است: «یعقوب را دوست داشتم، امّا از عیسو نفرت کردم.»#مَلاکی ۱‏:۲ و ۳.
14پس چه گوییم؟ آیا خدا بی‌انصاف است؟ هرگز! 15زیرا به موسی می‌گوید:
«رحم خواهم کرد بر هر که نسبت به او رحیم هستم؛
و شفقت خواهم کرد بر هر که نسبت به او شفقت دارم.»#خروج ۳۳‏:۱۹.
16بنابراین، به خواست یا تلاش انسان بستگی ندارد، بلکه به خدایی بستگی دارد که رحم می‌کند. 17زیرا کتاب به فرعون می‌گوید: «تو را به همین منظور به پا داشتم تا قدرت خود را در تو ظاهر سازم، و تا نامم در سراسر جهان اعلام گردد.»#خروج ۹‏:۱۶. 18پس خدا بر هر که بخواهد رحم می‌کند و هر که را بخواهد سختدل می‌سازد.
19مرا خواهی گفت: «پس دیگر چرا ما را سرزنش می‌کند؟ زیرا کیست که بتواند در برابر ارادۀ او ایستادگی کند؟» 20امّا ای انسان، تو کیستی که با خدا مجادله کنی؟ «آیا مصنوع می‌تواند به صانع خود بگوید چرا مرا چنین ساختی؟»#اِشعیا ۲۹‏:۱۶ و ۴۵‏:۹. 21آیا کوزه‌گر اختیار ندارد که از توده‌گِلی واحد، ظرفی برای مصارف مهم و ظرفی دیگر برای مصارف معمولی بسازد؟
22چه می‌توان گفت اگر خدا با اینکه می‌خواهد غضب خود را نشان دهد و قدرت خویش را نمایان سازد، ظروفِ مورد غضب را که برای هلاکت آماده شده‌اند با بردباری بسیار تحمل کند، 23تا بتواند عظمت جلال خود را بر ظروفِ مورد رحمت معلوم گرداند، ظروفی که آنان را پیشاپیش برای جلال آماده کرده است؟ 24این ظروفِ مورد رحمت، ما را نیز که از سوی او فرا خوانده شده‌ایم، شامل می‌شود، نه تنها از یهودیان، بلکه از غیریهودیان نیز. 25چنانکه در هوشع می‌گوید:
«آنان را که قوم من نبودند، ’قوم خویش‘ خواهم خواند،
و او را که محبوب من نبود، ’محبوب خویش‘ خواهم نامید.»#هوشع ۲‏:۲۳.
26و نیز:
«چنین خواهد شد که در جایی که به ایشان گفته شد:
”شما قوم من نیستید“،
در همان جا ’پسران خدای زنده‘ خوانده خواهند شد.»#هوشع ۱‏:۱۰.
27و اِشعیا دربارۀ قوم اسرائیل ندا درمی‌دهد که: «حتی اگر شمار بنی‌اسرائیل مانند شنهای دریا باشد، تنها باقیماندگانی از ایشان نجات خواهند یافت. 28زیرا خداوند حکم خود را به‌طور نهایی و بی‌تأمل بر زمین اجرا خواهد کرد.»#اِشعیا ۱۰‏:۲۲ و ۲۳. 29و چنانکه اِشعیا پیشگویی کرده است:
«اگر خداوندِ لشکرها نسلی برای‌مان باقی نمی‌گذاشت،
مانند سُدوم می‌شدیم و همچون عَمورَه می‌گشتیم.»#اِشعیا ۱‏:۹.
بی‌ایمانی قوم اسرائیل
30پس چه گوییم؟ غیریهودیانی که در پی پارسایی نبودند، آن را به دست آوردند، یعنی آن پارسایی را که از ایمان حاصل می‌شود؛ 31امّا قوم اسرائیل که در پی شریعتِ پارسایی بودند، آن را به دست نیاوردند. 32چرا؟ زیرا نه از راه ایمان، بلکه از طریق اعمال در پی آن بودند. آن ’سنگ لغزش‘ موجب لغزیدن آنها شد. 33چنانکه نوشته شده است:
«هان در صَهیون سنگی می‌نهم که سبب لغزش شود،
و صخره‌ای که موجب سقوط گردد؛
و هر آن که بر او توکل کند،
سرافکنده نشود.»#اِشعیا ۸‏:۱۴ و ۲۸‏:۱۶.