رومیان 13:5 NMV

رومیان 13:5 NMV

5پس آدمی باید نه تنها برای پرهیز از غضب، بلکه به سبب وجدان خود نیز تسلیم قدرتها باشد.