مَتّی ‮معرفی انجیل مَتّی‬

معرفی انجیل مَتّی
انجیلهای مَتّی، مَرقُس و لوقا، اناجیل همنظر خوانده می‌شوند، زیرا میان ساختار و مطالب آنها شباهت بسیار وجود دارد. انجیل چهارم، یعنی انجیل یوحنا، دارای ساختار و محتوایی متفاوت است.
هدف انجیل مَتّی اثبات این حقیقت است که عیسای ناصری همان ’مسیحای موعود‘، یعنی پادشاه و نجات‌دهندۀ اسرائیل است که در کتب‌مقدّس یهودیان وعدۀ آمدنش داده شده بود. از این رو، صاحبنظران بر این عقیده‌اند که مَتّی انجیل خود را در وهلۀ اوّل برای مسیحیانِ یهودی‌نژاد نگاشته است. به همین جهت، مَتّی بیش از سایر انجیل‌نگاران از پیشگوییهای عهد عتیق نقل قول می‌کند؛ نیز او با فرض اینکه خوانندگانش از سنن یهودی به‌خوبی آگاهند، برخلاف سایر انجیل‌نگاران توضیحی دربارۀ آنها نمی‌دهد؛ به‌علاوه، از اصطلاحات متداول در میان یهودیان (نظیر پادشاهی آسمان) بهره می‌گیرد، و نظایر اینها.
امّا انجیل او تنها مختص یهودیان نیست. آمدن سران مُغ برای تکریم عیسای نوزاد، و بخصوص مأموریت بزرگی که مسیح در پایان کتاب به رسولان می‌سپارد تا انجیل را به سراسر جهان ببرند، گواه این مدعاست.
علاوه بر این، انجیل مَتّی عیسی مسیح را در مقام معلّمی بزرگ به تصویر می‌کشد، چرا‌که او با اقتدار، شریعت را تفسیر می‌کند و دربارۀ پادشاهی خدا تعلیم می‌دهد. یکی از ویژگیهای انجیل مَتّی آن است که بیشترِ تعالیم عیسی را با هم در چند بخش گرد آورده است. این بخشهای تعلیمی عبارتند از:
1- موعظۀ بالای کوه (بابهای ۵‏-۱۰)
2- تعالیمی پیرامون دوازده شاگرد و مأموریت آنها (باب ۱۰)
3- مَثَلهایی دربارۀ پادشاهی آسمان (باب ۱۳)
4- تعلیم پیرامون معنی شاگردی (باب ۱۸)
5- تعلیم پیرامون پایان عصر حاضر و آمدن پادشاهی آسمان (بابهای ۲۴‏ و ۲۵)
تقسیم‌بندی کلّی
۱- تولد و کودکی عیسی (بابهای ۱ و ۲)
۲- آماده شدن عیسی برای رسالت خود (۳‏:۱ تا ۴‏:۱۱)
۳- خدمات عیسی در جلیل (۴‏:۱۲ تا ۱۴‏:۱۲)
۴- کناره‌گیری عیسی از جلیل (۱۴‏:۱۳ تا ۱۷‏:۲۱)
۵- آخرین خدمات عیسی در جلیل (۱۷‏:۲۲ تا ۱۸‏:۳۵)
۶- خدمات عیسی در یهودیه و نواحی شرق رود اردن (بابهای ۱۹ و ۲۰)
۷- هفتۀ آخر زندگی زمینی عیسی و رنجهای او (بابهای ۲۱ تا ۲۷)
۸- رستاخیز عیسی مسیح (باب ۲۸)

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید