موازى

مَتّی 4

4
عیسی در بوتۀ آزمایش
مَتّی 4‏:1‏-11 – مَرقُس 1‏:12 و 13؛ لوقا 4‏:1‏-13
1آنگاه روح، عیسی را به بیابان هدایت کرد تا ابلیس وسوسه‌اش کند. 2عیسی پس از آنکه چهل شبانه‌روز را در روزه سپری کرد گرسنه شد. 3آنگاه وسوسه‌گر نزدش آمد و گفت: «اگر پسر خدایی،#4‏:3 یا: «تو که پسر خدایی»؛ همچنین در آیۀ ۶. به این سنگها بگو نان شوند!» 4عیسی در پاسخ گفت: «نوشته شده است که:
«”انسان تنها به نان زنده نیست،
بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر شود.“#تثنیه ۸‏:۳.»
5سپس ابلیس او را به شهر مقدّس برد و بر فراز معبد قرار داد 6و به او گفت: «اگر پسر خدایی، خود را به زیر افکن، زیرا نوشته شده است:
«”فرشتگان خود را دربارۀ تو فرمان خواهد داد
و آنها تو را بر دستهایشان خواهند گرفت،
مبادا پایت را به سنگی بزنی.“#مزمور ۹۱‏:۱۱ و ۱۲.»
7عیسی به او پاسخ داد: «این نیز نوشته شده که،
«”خداوند، خدای خود را میازما.“#تثنیه ۶‏:۱۶.»
8دیگر بار، ابلیس او را بر فراز کوهی بس بلند برد و همۀ حکومتهای جهان را با تمام شکوه و جلالشان به او نشان داد 9و گفت: «اگر در برابرم به خاک افتی و مرا سَجده کنی، این همه را به تو خواهم بخشید.» 10عیسی به او گفت: «دور شو ای شیطان! زیرا نوشته شده است:
«”خداوند، خدای خود را بپرست
و تنها او را عبادت کن.“#تثنیه ۶‏:۱۳.»
11آنگاه ابلیس او را رها کرد و فرشتگان آمده، خدمتش کردند.
آغاز خدمت عیسی در جلیل
مَتّی 4‏:12‏-17 – مَرقُس 1‏:14 و 15؛ لوقا 4‏:14 و 15؛ یوحنا 4‏:43‏-45
12چون عیسی شنید که یحیی گرفتار شده است، به جلیل بازگشت. 13سپس ناصره را ترک کرده، به کَفَرناحوم رفت و در آنجا اقامت گزید. کَفَرناحوم در کنار دریاچۀ جلیل و در نواحی زِبولون و نَفتالی واقع بود. 14این واقع شد تا کلام اِشعیای نبی به حقیقت پیوندد که گفته بود:
15«دیار زِبولون و نَفتالی،
راه دریا، فراسوی اردن،
جلیلِ ملتها؛
16مردمی که در تاریکی به سر می‌بردند،
نوری عظیم دیدند،
و بر آنان که در دیار سایۀ مرگ ساکن بودند،
روشنایی درخشید.»#اِشعیا ۹‏:۱ و ۲.
17از آن زمان عیسی به موعظۀ این پیام آغاز کرد که: «توبه کنید، زیرا پادشاهی آسمان نزدیک شده است!»
نخستین شاگردان عیسی
مَتّی 4‏:18‏-22 – مَرقُس 1‏:16‏-20؛ لوقا 5‏:2‏-11؛ یوحنا 1‏:35‏-42
18چون عیسی در کنار دریاچۀ جلیل راه می‌رفت، دو برادر را دید به نامهای شَمعون، ملقّب به پطرس، و برادرش آندریاس، که تور به دریا می‌افکندند، زیرا ماهیگیر بودند. 19به ایشان گفت: «از پی من آیید که شما را صیاد مردمان خواهم ساخت.» 20آنان بی‌درنگ تورهای خود را وانهادند و از پی او شتافتند. 21چون به راه خود ادامه داد، دو برادر دیگر یعنی یعقوب پسر زِبِدی و برادرش یوحنا را دید که با پدرشان زِبِدی در قایق بودند و تورهای خود را آماده می‌کردند. آنان را نیز فرا خواند؛ 22ایشان بی‌درنگ قایق و پدر خود را ترک گفتند و از پی او روانه شدند.
شفای بیماران
مَتّی 4‏:23‏-25 – مَرقُس 1‏:35‏-39؛ لوقا 4‏:42‏-44
23بدین‌سان، عیسی در سرتاسر جلیل می‌گشت و در کنیسه‌های ایشان تعلیم می‌داد و بشارتِ#4‏:23 یا ”انجیل“. پادشاهی را اعلام می‌کرد و هر درد و بیماری مردم را شفا می‌بخشید. 24پس آوازه‌اش در سرتاسر سوریه پیچید و مردم همۀ بیماران را که به انواع امراض و دردها دچار بودند، و نیز دیوزدگان و مصروعان و مفلوجان را نزدش می‌آوردند و آنان را شفا می‌بخشید. 25پس جماعتهای بزرگ از جلیل و دِکاپولیس،#4‏:25 ”دِکاپولیس“ یعنی ”دَه شهر“. اورشلیم و یهودیه و فراسوی اردن از پی او روانه شدند.