مَتّی 28:19

مَتّی 28:19 NMV

پس بروید و همۀ قومها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر و پسر و روح‌القدس تعمید دهید
NMV: هزارۀ نو
به اشتراک گذاشتن

مَتّی 28:19

به اشتراک گذاشتن