۲تسالونیکیان ‮معرفیِ نامۀ دوّم پولس رسول به تسالونیکیان‬
NMV

۲تسالونیکیان ‮معرفیِ نامۀ دوّم پولس رسول به تسالونیکیان‬

معرفیِ نامۀ دوّم پولس رسول به تسالونیکیان
تداوم ابهامی که دربارۀ بازگشت مسیح در کلیسای تَسالونیکی وجود داشت، سبب ایجاد مشکلات جدّی شده بود. پولس در نامۀ دوّم خود به تسالونیکیان بیان می‌دارد که پیش از بازگشت مسیح، شرارت و پلیدی، تحت رهبری شخصیتی اسرارآمیز که ’مرد بی‌دین‘ خوانده شده است، به اوج خواهد رسید. او به ضدیّت با مسیح بر خواهد خاست، امّا مسیح به هنگام بازگشت خود، با نَفَس دهانش او را هلاک خواهد کرد.
پولس به تأکید از مؤمنان تَسالونیکی می‌خواهد که با وجود مشکلات و سختیها، در ایمان خود استوار بمانند و برای امرار معاش، همچون پولس و همکارانش کار کنند، و به نیکوکاری ادامه دهند.
تقسیم‌بندی کلّی
۱- مقدمه (باب ۱)
۲- تعلیم دربارۀ بازگشت مسیح (باب ۲)
۳- اندرز دربارۀ رفتار و مَنِش مسیحی (۳‏:۱‏-۱۵)
۴- بخش پایانی (۳‏:۱۶‏-۱۸)

The Persian New Millennium Version © 2014, is a production of Elam Ministries. All rights reserved.

www.kalameh.com/shop


در مورد هزارۀ نو اطلاعات بیشتر کسب کنید