۲تسالونیکیان 2:5

۲تسالونیکیان 2:5 NMV

آیا به یاد ندارید هنگامی که با شما بودم اینها را به شما می‌گفتم؟
NMV: هزارۀ نو
اشتراک گذاری در