۲تسالونیکیان 1:11

۲تسالونیکیان 1:11 NMV

از همین رو، پیوسته برای شما دعا می‌کنیم تا خدای ما شما را شایستۀ دعوت خود شمارد و به نیروی خود هر قصد نیکو و هر عملی را که از ایمان شما سرچشمه می‌گیرد، به انجام رساند،
NMV: هزارۀ نو
به اشتراک گذاشتن