Matiyu, echî 1
ETUNT

Matiyu, echî 1

1
Ane ndə́p-i-njû Jisos éməné
(Luk 3.23-38)
1Ḿfa nâ ane ndə́p-i-njû Jisos Krayis nnyo eyábhé-mmon í Debhit. Debhit a ri eyábhé-mmon Abraham.
2Abraham nâ a ri ńsé Isak, Isak ńsé Jakop, Jakop ńsé Juda na abhon-í-nnyen abhê. 3Juda a ri ńsé Peres na Sera. Nnyen ábho a ri Tama. Peres a ri ńsé Esron, Esron ńsé Ram. 4Ram ńsé Aminadap, Aminadap ńsé Nason, Nason ńsé Saramun, 5Saramun ńsé Boyas. Nnyen i Boyas a ri Rayap. Boyas a ri ńsé Obet. Nnyen Obet a ri Rut. Obet a ri ńsé Jesi. 6Jesi ńsé ntûfâm i Debhit.
Debhit a ri ńsé Soromon. Nnyen i Soromon a râŋ mbá a jóe nkáé Uraya. 7Soromon a ri ńsé Reyoboyam, Reyoboyam ńsé Abija, Abija ńsé Asa. 8Asa a ri ńsé Jeyosafat, Jeyosafat ńsé Jeyoram, Jeyoram ńsé Usaya, 9Usaya ńsé Jotam, Jotam ńsé Ayas, Ayas ńsé Esekaya, 10Esekaya ńsé Manase, Manase ńsé Amon, Amon ńsé Josaya. 11Josaya nâ a ri ńsé Jekonaya na abhon-í-nnyen abhê. Nâ ebhú á fíi ane Isrel noŋ asʉ́ŋ á jak nnyi Babiron.#2 Atúi 24.14-15; 2 É fâp 36.10; Jer 27.20.
12Kən ábho á kpó to á mân ka osʉ́ŋ mbí, Jekonaya a jóe ńsé Seyatiye, Seyatiye ńsé Serubabe, 13Serubabe ńsé Abiyut, Abiyut ńsé Irayakim, Irayakim ńsé Aso, 14Aso ńsé Sadok, Sadok ńsé Akim, Akim ńsé Erayut, 15Erayut ńsé Eriyesa, Eriyesa ńsé Matan, Matan ńsé Jakop, 16Jakop ńsé Jusep nnyo ndûm i Meri. A ri Meri nnyó nâ a jíi Jisos nnyo á kamá se Krayis, nne nnyo Obhasi a túmi se a yim ngun á sém.
17Nâ é rî sê ndaŋa-mbá, é róghé ka ebhú Abraham ta o sî ebhú Debhit, mfan i ńgyímí ásé na abhon a ri ófó na énî. Osúí ébháe, é róghé ka ebhú Debhit ta o sî ebhú á fíi ane Isrel á jak nnyi Babiron, mfan i ńgyímí a ri fə́ne ófó na énî. Ejeghé a ri ka ebhú á fíi ane Isrel ta o sî ebhú á jíi Krayis, nne nnyo Obhasi a túmi se a yim ngun á sém, mfan i ńgyímí ásé na abhon a ri ófó na énî.
Ojî Mmon Obhasi
(Luk 2.1-7)
18Ńgyê noŋ á jíi Jisos Krayis. Nnyen owe Meri a ri nkáé nnyo Jusep a gyée. Kən kpe atem á ká məŋé, Meri a fôn oya. Oya mbí ó dʉ̂ ka ikom Obhasi Ebhare Ntʉgantʉ,#Luk 1.27. 19kən Jusep á ka məŋé. Ka obhô mbí, Jusep a kére yê a sə́ré Meri kəma-kəma se á kâ kô atem. Jusep a fonê ekpin ka nnyen-i-mbá, á ka wóm a soné Meri ka amə̂t atem-ane.
20Nji Jusep á foná íkíkéré mfí, énjel Ńtâ Obhasi a fâp yê ka ndem a sə́re yê se, “Jusep, mmon i Debhit, efup é kâ yîm wâ! Kó Meri ka ebháé, ka oya mbi ó gyée yê áno é dʉ̂ ka ikom Obhasi Ebhare Ntʉgantʉ. 21Tîk a jî mmon i ndûm. Mbiŋ eye a kí kam se Jisos. Echî aŋ? Mmon nnyó nâ a kí yim ane Obhasi á sém ka obhí mbi ábho á yími.”#Luk 1.31.
22Achot mmá fép á fábhe, á tóŋé sê nchot nnyi Ńtâ Obhasi a chorê na nkara-otîp owe a ri ka echî. 23Obhasi a chorê se, “Mmon i nsop nnyo á ka məŋé nne-ndûm tîk a kô oya a jî mmon i ndûm nnyo tîk á bhîŋ yê sê Emanuwel. Nâ se Obhasi a ri na êt.”#Asa 7.14.
24Nji Jusep a nyəmê ka eyô, a yîm fə́ne ekpak nji énjel a sə́re yê, a kô ebháé na Meri. 25Kən kpe noŋ á rô nuŋí nná na atem, Meri a jî mmon i ndûm, a káre mbiŋ se Jisos.#Luk 2.21.

Ejagham New Testament © Bible Society of Nigeria and Bible Society of Cameroon, 1996.


Learn More About Ejagham New Testament

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.