Matiyu, echî 2
ETUNT

Matiyu, echî 2

2
Ajéné ayúp á bhâ jíghi Mmon Obhasi
1Á jíi Jisos ka eték nji é káma sê Betrehem, ebhat í nsi Judiya. Ka ebhú njí, Erot nâ a ri ntûfâm ebhat áji. Nji á jíi yê, ane-arûm etat mba á mə́ŋe achot í ńdʉnândʉ ósô, á mághe eték ábho mbá nda ka ebhat nji njúí á fabha, á bhak nnyi Jerusarem. 2Nji á bháe, a bhâ jóe á bhəbha ane sê “Mmon i mfê nnyo á jíi mfá, nnyo ntûfâm ane Jus, a ri fan? E yéne írʉnândʉ ósô mfi í tóŋe eriŋ ojî obhê ka ebhat ejə́ré, é bha áno sê é bhá kúp yê.”
3Nji Ntûfâm Erot a yúghi nchot nnyí, ḿbə́ŋé a bhîp ka etím. Kpe nnyón nne ka Jerusarem eróŋ, a fôn efup. 4Erot a chə́me fép ane-echî akará-agore Obhasi na atóŋá-ebhín a bhə̂p ábho se á sə́re yê eji á tóe sê tîk á jî Krayis, nne nnyo Obhasi a kí tum se a yim ngun á sém. 5Ane mbá á táme fə́ne yê sê a ri ka eték í Betrehem ka ebhat í Judiya. Á sə́re yê sê nkara-otîp Obhasi a sêŋ ka nwet, se Obhasi a toê se,
6“Eték í Betrehem ka nsi Juda,
ó ka tí ên otí, kən ó ka joé ên fə́ne njəm-ńjə̂m
ka ngyím otúi nnyi nsi Juda.
Echî aŋ? Ntûfâm tîk a fâp ka eték ejə́né
nnyo a kí toŋe ane Isrel abhámé mbá noŋ mbábha-obhúi.”#May 5.1.
7Á kpó to á sə́ré Erot nchot nnyí, a bhîŋ ajéné mbá a fôn ekubhi kəma-kəma na ábho. A bhə̂p se á sə́re yê mfoné-mfoné ebhú nji á yéne írʉnândʉ áfi ebhat ábho. 8A bhâ tûm mân ábho se, “Choŋ ên nnyi Betrehem. Ebhú ó si ên ágo, tʉrî oməŋé mmon nnyó. Ó chəbhé ên njəm, o sə́re ên ə̂m ń jí kúp yê eróŋ.”
9Á kpó to á yúk nchot nnyí, ajéné mbá á yə̂p mân á jak. Á kpó to á sí mbá, á yên írʉnândʉ mfí fə́t mfi í fábhe nná ebhat eték ábho. Ḿfə́ne í jak mbá-ochî, ábho á tobha. Nji á síi Betrehem, írʉnândʉ áfi í bhâ gyími rúmí-rúmí na efá-echî ka njû nnyi mmon nnyó a ri. 10Á kpó to á yén írʉnândʉ í gyimi, ḿbə́ŋé a gyébhe ábho kpe-eji. 11Á gyê fə́ne njû ányi, á jî yên mmon nnyó na nnyen owe Meri. Á tə̂m fə́ne arúŋ á káre mmon nnyó ekûp na ejík. Á rə́bhe otâk ábho á yíghi bikəp mbi á bháe na ḿbə́ne, á kô á káre. Á bháe na mkpak iyîm ésá: esené ntí nji é káma sê gûl, na mkpak iyîm etat ébháe nnyi a kpóe ntí, á bhiŋá sê frákinsen na máya.
12Nji ajéné mbá á káe á kí kʉri, Obhasi a fâp ábho ka ndem a tʉ̂ ábho obhô ka otûŋ se á kâ chə́bhe njəm mbâ Erot. Á kô fə́ne mbá nnyi tat, á kʉra nnyi eték ábho.
Jusep a kô mmon na nnyen owe á be á ji Ijip
13Nji á kpó chəbhé njəm, Jusep a yên ndem. Énjel a bhâ chôt na yê se, “Duî ngyím, kô mmon nnyó na nnyen owe, bê ên choŋ nnyi eték í Ijip. Kə̂t ên ágo kpát ta n sə́re wâ bəre ó chə́bhe njəm, ka Erot a kə́ bha mmon nnyó owóm se a yúí.” 14Na atʉ́ áma, Jusep a tə̂m fə́ne a rúi ngyím a kô mmon nnyó na nnyen, á jak nnyi Ijip. 15Á kə́re ka Ijip sê tata Erot á kpo, kən á chə́bhe njəm. É fap fə́ne ka ekpak nji Obhasi a tíbhi na nkara-otîp owe se,
“N yíghi mmon omé a mághe ebhat Ijip.”#Ose 11.1.
Erot a yúi abhonche chénchén ka obhô Jisos
16Nji Erot a kpô chik ajéné mbá á ká bha, a bhâ mə́ŋe se á yop yê, é yâm yê é kpô. A káre ikom mbâ ane-enok abhê se á yúí chénchén abhon-arûm ka eték í Betrehem na nték nnyi a kpíri Betrehem. A sə́re ábho se á róghé eyúúm abhon mba á síi nyâ ébháe á bhə̂t obhət. A kóe mfan i nyâ nnyí noŋ ekpak nji ajéné mbá á sə́re yê. 17É fap fə́ne ka ekpak nji nkara-otîp Obhasi nnyo á kamá se Jeremaya a chorê ka ebhú éməné se,
18“Á yûk eyum í nne ka eték í Rama,
a kí ri ekpatə́m ekʉ̂.
Rahel a kí ri abhon abhê,
á bhó kam a yúk otaŋa-ekʉ̂,
ka abhon á kpo fép.”#Jer 31.15.
Jusep a kâ Ijip a kí kʉri
19Nji Erot a kpóe, énjel a fâp Jusep ka ndem ka ebhat Ijip. 20A sə́re yê se, “Jusep, duî ngyím, kó mmon nnyó na nnyen chəbhê njəm nnyi Isrel, ka ane mba ebhú áji á wóma sê á yúí yê á kpo.” 21Jusep a rúi fə́ne ngyím, a kô mmon nnyó na nnyen a jak nnyi Isrel.
22Mmon Erot yót nnyo á kamá se Akerus a bhâ kô eji otúi ńsé ka Judiya. Ebhú Jusep a yúghi nchot nnyí, a fôn efup kpe-eji. Kən énjel a kpô sə́ré yê ka ndem se a kâ kúmi ebhat í Judiya. Jusep a mághe mân a jak ebhat í Gariri. 23A jî kúmi ka eték nji é káma sê Nasaret. Nâ ekpak fə́ne nji akará-otîp Obhasi á chóre éməné sê,
“Tîk á tô sê yê a ri nne Nasaret.”#2.23 Nne Nasaret: Kə́n echî é fâp sê nne nnyo á kə́bhe yê mbâ Obhasi.#Mak 1.24; Luk 2.39; Jon 1.45.

Ejagham New Testament © Bible Society of Nigeria and Bible Society of Cameroon, 1996.

Learn More About Ejagham New Testament