Matiyu, echî ACHÎ NCHOT MMA Á RÎ KA NWET I MATIYU
ETUNT

Matiyu, echî ACHÎ NCHOT MMA Á RÎ KA NWET I MATIYU

ACHÎ NCHOT MMA Á RÎ KA NWET I MATIYU
Ḿfa a ri Otîp Ogyebhá-ḿbə́ŋé mbi Matiyu a séŋe. Otîp mbí ó kí səre êt sê Jisos a ri nne ányo nnyo Obhasi a chimî nná se yê a kí tum a bhá yim ngun á sém. Sê Obhasi a chimî ejûm a káre ane abhê éməné, ejûm í nchane a ri Jisos. Otîp ogyebhá-ḿbə́ŋé mbí ó ká joé ó káre ane Jus átíŋ, ka ane eték nji á jíi Jisos, a kúi áfo. Ó rî fə́ne ó káre ngun ndə́m.
Otîp í Matiyu ó rî ka echî ka echî. Ó róghe na ojî Jisos, ó jak ka ofúgha-ayép obhê na egaám nji Satan a gaê yê. Otîp mbí ó sî mân ka ebhú nji Jisos a róghe etûm ejê na okpíghá-ejûm obhê ka ebhat í Gariri. Á bhâ sêŋ á kpê na ebhú a maghê Gariri a jak nnyi Jerusarem na achot fép mma á fábhe ágo, títí mma á fábhe ogəm bhə́t kən á yúi yê. Á chôt fə́ne á kpê na nji á kúmi yê ka ego na enyəmə́m nji a nyəmê ka ekʉ̂.
Otîp mbí ó tóŋe sê Jisos a ri mfoné mkpígha-ane achot. Sê Jisos a fôn ikom mfi a kí səre echî ebhín Obhasi, a kpík fə́ne ane achot Otúi Obhasi. Okpígha-ejûm obhê etî-etî, ó fon achî nchot árôn. Ka ndaŋa-mbá a ri okpígha-ejûm mbi a kpíi ane ka egúí. A kpíi ane ekpak ekpin nji ane mba á kí gye otúi Obhasi á kí fon, ekpak etûm ábho, ejûm nji ábho á kí fon, ane etat á bhó fon. A kpî fə́ne ekpak ekpin nji Obhasi a yîm a kî mbâ ábho. Achot mmá á rî ka achî nwet árôn ta o sî anígisá. Enyeré echî nchot a ri ekpak ejûm nji Jisos a sə́re ágbán abhê ófó na ábháe se á yîm noŋ etûm ábho. Á séŋe nchot nnyí ka achî nwet ófó. Osúí achî nchot ásá a ri ngan i Jisos nnyi a kpeê na otúi ósô. Nchot nnyí a ri ka achî nwet ófó na ásá. Osúí achî nchot ánî a ri okpíghá-ejûm mbi ó tóŋe echî á kí bhiŋ nne sê ntóbhá-nne. Á séŋe nchot nnyí ka achî nwet ekû na ánî. Ejeghé nchot a ri okpígha-ejûm mbi ó kpée na nchot i ntəm i ngun na ebháám nji Otúi Obhasi. Achî nwet esam na ánî, é kpê na esam na érôn nâ á kə́ne nchot nnyí.
Nji é rî ka etím í nwet i Matiyu
1. Ndə́p-i-njû Jisos Krayis 1.1—2.23
2. Etûm í Jon nnyo mfúgha-ane ayép 3.1-12
3. Ofúghá-ayép í Jisos na egaám nji Satan a gaê yê 3.13—4.11
4. Etûm í Jisos ka Gariri 4.12—18.35
5. Jisos a mághe Gariri, a jî Jerusarem 19.1—20.34
6. Nji é fábhe kpít na Jerusarem na ka etím í Jerusarem, ogəm bhə́t kən á yúí Jisos 21.1—27.66
7. Ntûfâm i Jisos a nyə́me ka ekʉ̂, a tóŋe biji ibhê 28.1-20

Ejagham New Testament © Bible Society of Nigeria and Bible Society of Cameroon, 1996.

Learn More About Ejagham New Testament