Matewu ZIBISO NGEKWE LUKWALO IGOGU
KBTP

Matewu ZIBISO NGEKWE LUKWALO IGOGU

ZIBISO NGEKWE LUKWALO IGOGU
Ndebo mbuya yakakwagwa ndi Matewu inotjenesa ndebeleko inoti Jesu ndiye Ntjidzi, Ndzimu wawakathama ndiye kuti matama awo e kugadzabgwe kwawakathamila bathu bawo mu Tjidumano tjikulukugwi asiwile pasi. Ndebo mbuya iyeyi ate ye Bajuta koga Jesu baakazwaligwa mubali, koga nge ye bathu bose mu shango yose.
Lukwalo gwa Matewu gwakalongolosiwa nge njele. Gotangisa nge kuzwagwa kwa Jesu, gube gudwilila gulondolodza kudubikwa kukwe nenge kulikwa kukwe, gube guleba ngekwe thumo iye ye kusumikila nenge kupodza bathu mu ntuthu we Galili. Kudwa ipapo, nkwali unoleba ngekwe gwendo gwa Jesu kudwa mu Galili, eyenda ku Jerusalema nenge zwakanshingikalila mu tshipi iyeyo ye bupelo, ebe epeleledza eleba ngekwe kubambugwa kwa Jesu nenge kumuka kukwe.
Ndebo mbuya iyeyi inolakidza Jesu ali n'diyi una luzibo gukulu kwazo, una simba le kutjenesa nlayo, kakale ediya ngekwe bushe gwe Ndzimu. Bunji gwe zwidiyo izwezwi gokubunganyiwa nge zwidiyo zwakathubukanyiwa kashanu: (1) Zwidiyo zwe ku dombo, izo zwakalingisana ne mbumbiko ye meya dze nthu ne mishingo ne dzifanilo nenge kuti bagali be bushe gwe kudzimu banowopelela balini (ndima 5—7); (2) ndaulo yakapiwa bali gumi lina babili mu thumo yabo (ndima 10); (3) zwifaniso ngekwe bushe gwe kudzimu (ndima 13); (4) badiyiwa sekwa bangatjila ndiko (ndima 18); (5) zwidiyo ngekwe kupela kwe misi ino nenge kuzha kwe bushe gwe kudzimu (ndima 24-25).
Zwimu lukwalo igogu nge bufupi
Lutshinga nenge kuzwagwa kwa Jesu 1:1—2:23
Thumo ya Johani we N'dubiki 3:1-12
Kudubikwa nenge kulikwa kwa Jesu 3:13—4:11
Thumo ya Jesu mu itjaba tje Galili 4:12—18:35
Kudwa mu Galili kunoti ku Jerusalema 19:1—20:34
Tshipi ye bupelo pejo nenge mu Jerusalema 21:1—27:66
Kumuka nenge kuzwilakidza kwa She 28:1-20

Kalanga Bible © Bible Society of Botswana, 2008, 2018.

Learn More About BHAIBHILI Yakayengemala