Malaki 4
KBTP

Malaki 4

4
Zhuba la Yahwe laswika
1“Bonani, nge malebeswa zhuba laswika linopisa se bhuba le moto, panowoti bose banozwikudza ne bashingi be mbipo bakabe nlota. Zhuba ilelo linozha lowobapisa. Koleba Yahwe Masimbawose. Akuna tjimwe tjabo tjalinowobasiyila. 2Koga imwi munoteta zina langu zhuba le ndulamo lowomubhudila lina kupodza mu mapapilo alo. Mowobhuda mutamba se phulu dzidwa mu danga. 3Ngono mowotshamba babi ngoti banowobe nlota kusi kwe makumbo enyu mu zhuba landinowotola thambo. Koleba Yahwe Masimbawose.
4“Kumbulani nlayo we nlanda wangu Mushe, milayo yandakampa ku Horebu kube ye Baiziraela bose.
5 # Matewu 11:14; 17:10-13; Mako 9:11-13; Luke 1:17; Johani 1:21 “Bonani ndowotuma Nlebesambeli Elija kumuli zhuba gulu lakabangalala la Yahwe lisathu likazha. 6Unowoshandulila mimoyo ye bazwadzi ku bana babo ne mimoyo ye bana ku bazwadzi babo akusajalo ndowozha aloba shango nge bhiso.”

Kalanga Bible © Bible Society of Botswana, 2008, 2018.


Learn More About BHAIBHILI Yakayengemala