YouVersion Logo
Search Icon

Matewu 1

1
Bobatategulu ba Jesu
(Luke 3:23-38)
1Ogu lukwalo ngekwe ludzi gwa Jesu Kirisiti nkololo wa Dafite, Dafite iye ali nkololo wa Abhurahama:
2Abhurahama wakazwala Isaki, Isaki kazwala Jakubo, Jakubo kazwala Juda ne banung'una babe. 3Juda kazwala Perezi na Zera, mme babo bali Tama, Perezi kazwala Hezironi, Hezironi kazwala Aramu. 4Aramu kazwala Aminadabhu, Aminadabhu kazwala Nashoni, Nashoni kazwala Salimoni. 5Salimoni kazwala Bhoazi mmeyabe bali Rahabu, Bhoazi kazwala Obhedi mmeyabe bali Ruti; Obhedi kazwala Jesi. 6#2 Bomambo 24:14, 15; 2 Zwiyitikalo 36:10; Jeremiya 27:20Jesi kazwala Dafite She.
Dafite ne nkadzi wa Uriya bakazwala Solomoni. 7Solomoni kazwala Rehobhoamu, Rehobhoamu kazwala Abhija, Abhija kazwala Asafi. 8Asafi kazwala Jehoshafati, Jehoshafati kazwala Joramu, Joramu kazwala Uziya, 9Uziya kazwala Jotamu, Jotamu kazwala Ahazi, Ahazi kazwala Hezekiya. 10Hezekiya kazwala Manase, Manase kazwala Amoni, Amoni kazwala Josiya, 11Josiya kazwala Jekoniya ne banung'una babe be tjilume nge tjibaka tje kutapigwa ku Bhabhiloni.
12Shule kwe kutapigwa ku Bhabhiloni, Jekoniya kazwala Sheyalitiyele, Sheyalitiyele kazwala Zerubhabeli. 13Zerubhabeli kazwala Abhiudi, Abhiudi kazwala Eliyakimu, Eliyakimu kazwala Azori. 14Azori kazwala Zadoki, Zadoki kazwala Akimu, Akimu kazwala Eliudi. 15Eliudi kazwala Eleaza, Eleaza kazwala Matani, Matani kazwala Jakubo. 16Jakubo kazwala Josefa nlume wa Mariya iye kazwala Jesu unoyi Mesiya.
17Ndizo kwakabe ne zwizekugwana zwili gumi lina zwinna kudwa kuna Abhurahama kunoti kuna Dafite ne zwizekugwana zwili gumi lina zwinna kudwa muna Dafite kunoti mu tjibaka tjekutapigwa ku Bhabhiloni ne zwizekugwana zwili gumi lina zwinna kudwa mu kutapigwa ku Bhabhiloni kunoti tjibaka tjakazwagwa Mesiya.
Kuzwagwa kwa Jesu
(Luke 2:1-7)
18 # Luke 1:27 Kuzwagwa kwa Jesu Kirisiti kwakazha sahwoku: Mmeyabe Mariya bakabe bakabigilidzigwa kulobogwa ndi Josefa, ngono bakati basathu bakawalilana Mariya kaboneka atjizwisenga nge Meya yakayengemala. 19Josefa nlume uwe wakabe ali nthu wakalulwama kakale asingashake kumbhatisa shoni, ngono kakumbula kunlamba nge zila yakasumbikala. 20Koga kwakati atjakumbula ikoku, ntumwa wa She kaboneka kunli mu hwope eti, “Josefa nkololo wa Dafite, usitje kukotosa Mariya nkadzi uwo, ngobe tjaakazwisenga nge tje Meya yakayengemala. 21#Luke 1:31Unowowana mwana we tjilisana, ngono unowontumila zina uti Jesu, ngobe unowotjidza bathu babe mu matjinyo abo.”
22Kose ikoku kwakashingikala kuti matama a She akalebgwa nge nlebesambeli asiwile pasi. Nlebesambeli wakabe aleba eti, 23#Isaya 7:14Mwanadi unowozwisenga kawana mwana we tjilisana ngono banowondana Imanuwele.” Kudwa kuti, “Ndzimu Unaswi.”
24Ndizo Josefa kati emuka mu hwope kashinga tjaabudziwa nge ntumwa wa She ngono kakotosa nkadzi uwe. 25#Luke 2:21Koga kasiwalilane naye kudzina atshibama mwana we tjilisana, ngono kantumila zina eti Jesu.

Currently Selected:

Matewu 1: KBTP

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy