YouVersion Logo
Search Icon

Matíe 1

1
Tɔ́gbó tɔgbo Jezu tɔn lɛ́ɛ
(Luki 3.23-38)
1Wěma e ɖɔ xó dó Jezu Klísu, Davídi ví, Ablaxámu ví ɔ́ sín tɔ́gbó tɔgbo lɛ́ɛ wú ɔ́ ɖíe:
2Ablaxámu ji Izáki, Izáki ka ji Jakɔ́bu, bɔ Jakɔ́bu ji Juda kpódó nɔví tɔn lɛ́ɛ kpó. 3Juda ji Pɛlɛ́si kpódó Zeláxi kpó ɖo Tamáa xomɛ; Pɛlɛ́si ji Hɛklɔ́ni, bɔ Hɛklɔ́ni ji Alamu; 4Hlamu ji Aminadabu, Aminadabu ji Naxicɔ́ni, bɔ Naxicɔ́ni ji Saluma. 5Saluma ji Bowozi ɖo Hlaxábu xomɛ; Bowozi ji Ovɛ́di ɖo Hwliti xomɛ, bɔ Ovɛ́di ji Jɛsée; 6Jɛsée ka ji Davídi axɔ́sú ɔ́.
Davídi ji Salomɔ́ɔ ɖo Ulíi e kú ɔ́ sín asi xomɛ; 7Salomɔ́ɔ ji Hlobowámu; Hlobowámu ji Abiya, bɔ Abiya ji Asa. 8Asa ka ji Jozafáti; Jozafáti ji Jolámu, bɔ Jolámu ji Oziasi. 9Oziasi ji Yotámu, Yotámu ji Akázi, bɔ Akázi ji Ezekiyási; 10Ezekiyási ka ji Manasée; Manasée ji Amɔ́ni, bɔ Amɔ́ni ji Joziyási; 11 Joziyási ka ji Jekoniyási kpódó nɔví tɔn lɛ́ɛ kpó hwenu e ahwan wlí mɛ lɛ́ɛ hɛn yi Babilɔ́nu é.
12Ée è bɛ̌ mɛ lɛ́ɛ yi Babilɔ́nu gúdo ɔ́, Jekoniyási ji Calutiyɛ́li, bɔ Calutiyɛ́li ji Zolobabɛ́li; 13Zolobabɛ́li ka ji Abiwúdi; Abiwúdi ji Eliakímu, bɔ Eliakímu ji Azɔ́ɔ; 14Azɔ́ɔ ka ji Sadɔ́ki; Sadɔ́ki ji Akímu, bɔ Akímu ji Eliwúdi; 15Eliwúdi ji Eleazáa; Eleazáa ji Matáan, bɔ Matáan ji Jakɔ́bu; 16Jakɔ́bu ji Jozɛ́fu e da Mali é; Mali ka nyí Jezu e è nɔ ylɔ́ ɖɔ Klísu ɔ́ sín nɔ.
17Jijimɛ lɛ́ɛ bǐ sín kplékplé ɖíe: bɛ́ sín Ablaxámu jí wá jɛ Davídi jí ɔ́, é bló jijimɛ wɛ̌nɛ; sín Davídi jí wá jɛ hwenu e è bɛ̌ mɛ lɛ́ɛ yi Babilɔ́nu gúdo ɔ́, é bló jijimɛ wɛ̌nɛ; sín hwenu e è bɛ̌ kannumɔ yětɔn yi Babilɔ́nu káká wá jɛ Klísu sín hwenu ɔ́, é bló jijimɛ wɛ̌nɛ.
È ji Jezu Klísu
(Luki 2.1-7)
18 Lě e è ji Jezu Klísu gbɔn ɔ́ ɖíe: Mali, Jezu sín nɔ ɔ́, asixɔ́ntɔn Jozɛ́fu tɔn wɛ é nyí; yě ká kó jɛ kpɔ́ cóbɔ é mɔ Jezu sín xo gbɔn Yɛsinsɛn sín nǔwiwa gbla mɛ ǎ. 19Jozɛ́fu Mali xɔ́ntɔn ɔ́, gbɛtɔ́ ɖé wɛ, bó nɔ́ nyi Mɔyízisɛ́n ɔ́ ganjí. É jló ná dó winnyá asi tɔn ǎ, bó ɖo linlin dó ayi mɛ wɛ ɖɔ émí ná jó e dó ɖo nǔglɔ́. 20Nǔ énɛ́ lin kpɔ́n wɛ é ɖe, bɔ wɛnsagun Aklúnɔ tɔn wá xo dlɔ̌ ɛ bó ɖɔ n'i ɖɔ: “Jozɛ́fu Davídi ví, xɛsi ma ɖi we, nú a gɔn Mali da ó; ɖó xo e é mɔ ɔ́, Yɛsinsɛn sín nǔwiwa wɛ. 21 É ná ji vǐ súnnu ɖokpó, bɔ a nǎ sun nyǐ vǐ ɔ́ ɖɔ Jezu , ɖó é ná hwlɛ́n togun tɔn gán sín hwɛ tɔn lɛ́ɛ mɛ.”
22Nǔ e jɛ nɛ́ lɛ́ɛ bǐ sɔgbe xá xó e Aklúnɔ kó ɖɔ ɖ'ayǐ gbɔn gbeyíɖɔ tɔn jí é:
23 “É ɖíe, nyɔ̌nu ɖo alɔjí ná mɔ xo,
bó ná ji vǐ súnnu ɖokpó,
bɔ è nǎ sun nyǐ i ɖɔ Emanuwɛ́li.”
(Nyǐkɔ énɛ́ ɔ́ sín tínmɛ wɛ nyí: “Mawu ɖo kpɔ́ xá mǐ.”)
24Ée Jozɛ́fu fɔ́n sín amlɔ mɛ ɔ́, é bló nǔ e wɛnsagun Aklúnɔ tɔn ɖɔ n'i ɔ́ ɖ'é jí, bó yí asi tɔn dó xwé gbe. 25 Lo ɔ́, é ɖó xó xá ɛ, káká cóbɔ é ji vǐ ɔ́ ǎ. Jozɛ́fu sun nyǐ vǐ ɔ́ ɖɔ Jezu.

Currently Selected:

Matíe 1: Fon13

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy