YouVersion Logo
Search Icon

Matíe 2

2
Nǔnywɛ́tɔ́ e nɔ́ mɔ nǔ jɛ sun sín wuntun wú lɛ́ɛ wá Jezu gɔ́n
1È ji Jezu ɖo Bɛteleyɛ́mu ɖo Juda yíkúngban jí, axɔ́sú Elódu hwenu; nǔnywɛ́tɔ́ e nɔ́ mɔ nǔ jɛ sun sín wuntun wú lɛ́ɛ ɖěe gosín zǎnzǎnhwe jí wá Jeluzalɛ́mu. 2Ée yě wá ɔ́, yě ɖɔ: “Fítɛ́ Jwifu lɛ́ɛ xɔ́sú e è ji ɔ́ ɖe? Ɖó mǐ mɔ sunví e ɖe jiji tɔn xlɛ́ ɔ́ ɖo zǎnzǎnhwe jí fí e mǐ gosín ɔ́, bó wá xwé kanbyɔ́ gbé.”
3Ée axɔ́sú Elódu se xó énɛ́ ɔ́, ayi tɔn bǐ gbadó é kpódó Jeluzalɛ́mu togun ɔ́ bǐ kpó, 4bɔ é ylɔ́ vɔ̌sánú-xwlémawutɔ́gán lɛ́ɛ bǐ kplé kpódó sɛ́nkplɔ́nmɛtɔ́ tɔn lɛ́ɛ kpó, lobo kan fí e è ɖǒ ná ji Klísu ɖe ɔ́ byɔ́ yě. 5Yě ká yí gbe n'i ɖɔ: “Bɛteleyɛ́mu, Judée yíkúngban jí wɛ, ɖó Mawu kó ɖɔ gbɔn gbeyíɖɔ tɔn lɛ́ɛ jí ɖɔ:
6 ‘Hwɛ, Bɛteleyɛ́mu, toxo e ɖo Juda yíkúngban jí é!
A ɖo tó ɖěbǔ ɖo Juda toxo ɖaxó lɛ́ɛ mɛ ǎ,
ɖó agblo towe mɛ wɛ axɔ́sú ɖé ná tɔ́n ɖe,
bó ná kpé nukún dó togun ce Izlayɛ́li wú.’ ”
7Elódu ka zɔ́n, bɔ è yi ylɔ́ nǔnywɛ́tɔ́ lɛ́ɛ wá n'i. Ée yě wá ɔ́, é kplá yě yi kpá, bo kan hwenu e sunví ɔ́ tɔ́n dó ɔ́ byɔ́ yě tlítlí. 8Énɛ́ gúdo ɔ́, é nyi nǔnywɛ́tɔ́ énɛ́ lɛ́ɛ sɛ́ dó Bɛteleyɛ́mu bó ɖɔ nú yě ɖɔ: “Mi yi ba do nú vǐ ɔ́ céɖécéɖé, mi ka mɔ ɛ hǔn, mi wá ɖɔ nú mì, nú nyɛ lɔmɔ̌ ná yi kan xwé byɔ́.”
9-10Ée axɔ́sú ɔ́ ɖɔ mɔ̌ nú yě gúdo ɔ́, yě jɛ ali. Sunví e tɔ́n bɔ yě kó mɔ ɖ'ayǐ ɔ́ wá jɛ nukɔn nú yě. Ée yě lɛ́ mɔ sunví ɔ́ lě ɔ́, é hun xomɛ nú yě tlala, bɔ sunví ɔ́ ɖo nukɔn nú yě mɔ̌, káká yi fí e vǐ ɔ́ ɖe ɔ́, bó nɔ te. 11Énɛ́ ɔ́, yě byɔ́ xwé ɔ́ gbe, bó mɔ vǐ ɔ́ kpódó nɔ tɔn kpó, bó jɛ kpo, bó ɖe kɔ́ n'i; yě hun gbǎví yětɔn lɛ́ɛ, bó kan agban n'i; yě ná ɛ siká, bó ná ɛ zǎlínkpɔ́n kpódó célu xɔ akwɛ́ ɖé kpán, bɔ è nɔ ylɔ́ célu ɔ́ ɖɔ Mǐla. 12Mawu ka wá xo dlɔ̌ yě ɖɔ yě ní ma sɔ́ lɛ́ kɔ gbɔn Elódu gɔ́n ó; bɔ yě wlí ali ɖěvo bo yi to yětɔn mɛ.
Jozɛ́fu hɔn yi Ejípu
13Ée nǔnywɛ́tɔ́ énɛ́ lɛ́ɛ yi gúdo ɔ́, wɛnsagun Aklúnɔ tɔn wá xo dlɔ̌ Jozɛ́fu bó ɖɔ n'i ɖɔ: “Sí te, zě vǐ ɔ́, kplá nɔ tɔn, bó hɔn yi Ejípu; nɔ dɔ̌n káká yi jɛ hwenu e un ná lɛ́ wá ɖɔ xó nú we dó é. Ɖó Elódu ɖo vǐ ɔ́ ba ná hu wɛ.”
14Jozɛ́fu ka sí te zǎn ɔ́ mɛ nǔgbó, bó zé vǐ ɔ́, bó kplá vǐ ɔ́ sín nɔ, bɔ yě hɔn yi Ejípu, 15 lobo nɔ fínɛ́ káká jɛ hwenu e Elódu kú é. Nǔ nyí mɔ̌, nú xó e Aklúnɔ ko ɖɔ ɖ'ayǐ gbɔn gbeyíɖɔ tɔn jí ɔ́ ná dó jɛ; é wɛ nyí ɖɔ: “Un ylɔ́ vǐ ce sín Ejípu.”
Elódu ná gbe ɖɔ è nǐ hu yɔkpɔ́vú lɛ́ɛ ɖo Bɛteleyɛ́mu
16Ée Elódu mɔ ɖɔ nǔnywɛ́tɔ́ lɛ́ɛ flú émí ɔ́, xomɛ sin i tlala. É kpɔ́n hwenu e è ji vǐ ɔ́ dó bɔ nǔnywɛ́tɔ́ lɛ́ɛ ɖɔ céɖécéɖé tɔn n'i ɔ́, bó sɛ́ mɛ dó ɖɔ yě nǐ yi hu vǐ súnnu e ma ko ɖó xwe we ǎ lɛ́ɛ káká yi jɛ ée kó ɖó xwe we lɛ́ɛ jí gbɔn Bɛteleyɛ́mu kpódó gletoxo e lɛ́ lɛ̌ dó e lɛ́ɛ kpó mɛ. 17Énɛ́ ɔ́, nǔ e gbeyíɖɔ Jelemíi kó ɖɔ ɖ'ayǐ ɔ́ jɛ; é wɛ nyí ɖɔ:
18 “È se mɛɖé ɖo xó sú wɛ ɖo Lama,
bɔ é ɖo avǐ ya wɛ,
bó ɖo alě ná wɛ tlala;
Hlacɛ́li wɛ ɖo vǐ tɔn lɛ́ɛ ví wɛ,
bó jló ná se gbɔ ǎ,
ɖó vǐ tɔn lɛ́ɛ sɔ́ ɖe ǎ.”
Jozɛ́fu lɛ́ kɔ sín Ejípu, bó wá cí Nazalɛ́ti
19Ée Elódu kú ɔ́, wɛnsagun Aklúnɔ tɔn ɖokpó wá xo dlɔ̌ Jozɛ́fu ɖo Ejípu, 20bó ɖɔ n'i ɖɔ: “Sí te; zě vǐ ɔ́, kplá nɔ tɔn, bó lɛ́ kɔ yi Izlayɛ́li; ɖó mɛ e ɖo vǐ ɔ́ ba ná hu wɛ lɛ́ɛ kó kú.”
21Nǔgbó ɔ́, Jozɛ́fu sí te, bó zé vǐ ɔ́, bó kplá vǐ ɔ́ sín nɔ, bó lɛ́ kɔ yi Izlayɛ́li. 22Lo ɔ́, ée é se ɖɔ Akelawúsi wɛ ɖo tɔ́ tɔn Elódu zinkpo jí, bó ɖo axɔ́sú ɖu wɛ ɖo Judée ɔ́, fínɛ́ yiyi dó xɛsi n'i; Mawu ka lɛ́ xo dlɔ̌ ɛ, bɔ é gbɔ bó yi Galilée yíkúngban jí, 23 lobo yi cí to e è nɔ ylɔ́ ɖɔ Nazalɛ́ti ɔ́ mɛ, bónú nǔ e gbeyíɖɔ Mawu tɔn lɛ́ɛ kó wlán ɔ́ ná dó jɛ, é wɛ nyí ɖɔ: “È nǎ ylɔ́ Mɛhwlɛ́ngántɔ́ ɔ́ ɖɔ Nazalɛ́tinu.”

Currently Selected:

Matíe 2: Fon13

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy