Zuwã 1
XAVBP

Zuwã 1

1
ꞌRe ihâimana uꞌâsi mono mreme na isisi hã isihâibazé wasuꞌu
1Romnaꞌrata ãma te ꞌRe ihâimana uꞌâsi mono mreme na isisi hã ꞌre hâimana sirõmo uꞌâsi. Ta hã te ꞌRe ihâimana uꞌâsi mono siré ꞌre hâimana uꞌâsi. Duré ta hã tô, ꞌRe ihâimana uꞌâsi mono. 2Romnaꞌrata ãma, te tô ꞌRe ihâimana uꞌâsi mono siré ꞌre hâimana, marĩ õ uptabi ré hã. 3Taha nhimiꞌmanharĩzéb zarina ma tô ꞌRe ihâimana uꞌâsi mono hã uburé te te roꞌapoto. Te te roꞌapoto mono õ ꞌwaꞌâhã, aré marĩ õ uptabi di. 4Ta hã ꞌRe ihâimana uꞌâsi mono mreme hã, rowẽ na ꞌre idahâimana uꞌâsi zaꞌra mono zé nhomriꞌwa, te dama ꞌre hâimana. Dama robꞌuiwẽꞌwa ne, rowaꞌa na damorĩ wẽ na ꞌre danomro mono da, te za te te dama ꞌre awaihuꞌu. 5Robꞌuiwẽzé te za rowaꞌa robra na, robra hã te te ãma aiꞌuté waihuꞌu õ di, rowaꞌa na hã, dawasété na ꞌre danomro mono nherẽ, te za dama robꞌuiwẽꞌwa ne ꞌre imorĩ hã te te ꞌre daꞌapawaptob uꞌâsi, tinhimiroti na. Niwa da te dawi uprosi waihuꞌu õ di za isimiroti hã, dawasété na ꞌre idanomro mono norĩ hã.
6Tawamhã aibâ te ꞌre hâimana, Zuwã na isisi hã, ꞌRe ihâimana uꞌâsi mono te te we isatõrĩ hã 7te te dama ꞌre sadawa wasuꞌu mono da, da te ꞌre wapari zaꞌra mono wa, da te ꞌre saze zaꞌra mono da. 8Zuwã hã robꞌuiwẽꞌwa ne ꞌre imorĩ hã ꞌre hâimana mono õ di. Robꞌuiwẽꞌwa ne ꞌre imorĩ wasuꞌu na te te ꞌre daꞌapoꞌre puꞌu mono da si, ma tô we datẽme wi, Zuwã hã. 9Robꞌuiwẽꞌwa ne ꞌre imorĩ hã tô sena isimiroti hã. Ta hã tiꞌai u ma we datẽme wi, aihĩni isimiroti hã da te waihuꞌu pese zaꞌra da.
10-11Ta hã te oto tiꞌai ãma ꞌre hâimana, ꞌRe ihâimana uꞌâsi mono mreme na isisi hã. Tazahã ꞌRe ihâimana uꞌâsi mono zadawa para, te te roꞌapoto mono nherẽ, roꞌapoto mono ꞌwa na da te waihuꞌu zaꞌra õ di. Tisiré zudeu norĩ rob u, ma tô wei mo. Tane nherẽ, sô ꞌre tobꞌuzu zaꞌra mono õ di, ta norĩ hã. 12Niꞌwam norĩ si ma tô sô ꞌre tobꞌuzu zaꞌra. Ma tô duré te te ãma ꞌre sasõmri zaꞌra. Tahawa, ma tô ta norĩ si pisutu zaꞌra, ꞌRe ihâimana uꞌâsi mono ꞌra, ꞌre hâimana zaꞌra mono da hã. 13E iꞌra siro, ma tô ta norĩ hã ꞌre rereꞌe, tiꞌai ãma timama sipoto na. Mare di. Taha zarina, iꞌra siro, ꞌre rereꞌe mono õ di. ꞌRe ihâimana uꞌâsi mono si ma tô ãma ꞌre ꞌra zaꞌra.
14ꞌRe ihâimana uꞌâsi mono mreme hã waꞌrata ꞌre sãmra mono da, ma tô sihâiba. Simizawi pese uptabi di. Isimiroti hã wẽ uptabi di. ꞌRe ihâimana uꞌâsi mono ꞌra wa, õhõ si ꞌre morĩ wẽ uptabi di. Misire iꞌra hã. Õhõ si, waihuꞌu pese uptabi di. Wa norĩ hã wa tô wasiwi waihuꞌu zaꞌra ni, ꞌre imorĩ wẽ uptabi na. Iwaihuꞌu pese na zama, wa tô duré wasiwi waihuꞌu ni.
15Ta hã ma tô Zuwã Batista hã te te dama ꞌre wasuꞌu, ꞌRe ihâimana uꞌâsi mono ꞌra na, da te ꞌre waihuꞌu zaꞌra mono da. Ãne itẽme wisi wamhã, te dama ꞌmahâ, Zuwã Batista hã:
— Õhõta aibâ hã te wei mo. Iwana, wa tô te aima ꞌre wasuꞌu zaꞌra waꞌwa: “Õ hã ĩzaꞌu si wei morĩ nherẽ, ĩma pire di. E marĩ wa. Ĩpoto õ ré, ꞌre morĩ uꞌâsi wa.” — Ãne ma tô dama wasuꞌu, Zuwã Batista hã.
16-17Duréihã wahiꞌrada Mozési hã ma tô te te dama ꞌre roti, ꞌRe ihâimana uꞌâsi mono nhimiroti zarina. ꞌRe ihâimana uꞌâsi mono te te tãma iwaihuꞌuzéb zarina, ma tô te te dama ꞌre roti, ãma ꞌre danomro wẽ mono da. Zezu Cristu hã ma tô õhõ si te te dama ꞌre waihuꞌu, dawasété nherẽ, ꞌRe ihâimana uꞌâsi mono te te ꞌre idaꞌazawi pese mono zém na. Simizawi pese uptabi wa, te te ꞌre waꞌapawaptob uꞌâsi, ãma ꞌre wanomro wẽ mono da, Zezu Cristu hã. 18Tiꞌai ãma ꞌre idanomro mono hã datõmo na da te ꞌre ꞌmadâꞌâ zaꞌra mono õ di, ꞌRe ihâimana uꞌâsi mono hã. Õhõ si, ma tô Timama hã ꞌmadâ, siré ꞌre simasisi uꞌâsi zahuré mono wa, Timama me. Iꞌra hã misire, ꞌRe ihâimana uꞌâsi mono ꞌra hã. Ta hã ma tô te te dama ꞌre wasuꞌu uꞌâsi Timama hã, da te ꞌre waihuꞌu zaꞌra mono da.
Zuwã Batista te te dama ꞌre irowasuꞌu mono zé wasuꞌu
Marcusi 1.1; Lucasi 3.2-3
19Tawamhã aibâ norĩ hã ma tô aihutu, Zuwã Batistaha u, ꞌRe ihâimana uꞌâsi mono ma, daꞌãma romhuriꞌwa norĩ hã. Tipawaptoꞌwa norĩ me, ma tô itẽme aihutu, Levi norĩ me. Zudeu norĩ ma rotiꞌwa norĩ hã te te satõrĩ zaꞌra wa, ma itẽme aihutu, Zeruzalẽ hawi.
Tawamhã itẽme sihutu wamhã, te siwi sadanharĩ zaꞌra, ãne:
— E ꞌwa hã, a hã.
20Tahawa, te ãne tãma siwasuꞌu zaꞌra:
— Wa hã Cristu õ di, ꞌRe ihâimana uꞌâsi mono te te ipisudu hã, Danhoꞌreptuiꞌwa da.
21Te duré siwi sadanharĩ zaꞌra, ãne:
— E ꞌwa hã bété, a hã. E a hã, Eliasi apâ aihâiwaꞌudu.
Tawamhã asa te duré tãma nharĩ zaꞌra, ãne:
— Mare di. Ta hãi õ di, wa hã.
Tawamhã, te duré siwi sadanha, ãne:
— E a hã, ꞌRe ihâimana uꞌâsi mono zadawa wasuꞌuꞌwa zô, ꞌre idanhimipari zaꞌra mono, te ꞌre aimo.
Tawamhã asa te duré tãma nharĩ zaꞌra, ãne:
— Mare di. Wa hã, ta hãi õ di.
22Tawamhã te duré siwi sadanharĩ zahu ãne:
— E ꞌwa hã bété, a hã. Maꞌãpé wei wama asiwasuꞌu suꞌu zaꞌra na, wa te aiwaihuꞌu zaꞌra da, wei wazatõrĩꞌwa norĩ ma, wa te aiwasuꞌu zaꞌra da.
23Tahawa, te oto tãma siwasuꞌu zaꞌra, ãne:
— Wa hã aꞌubuni wi, dama rotiꞌwa. Ãne, wa tô te dama ꞌre robꞌmahârâ: “Wanhibꞌapito zô, te za bâdâdi hã imana ꞌrãmi asiwi isaꞌra waꞌaba mo, awaꞌawi da.” Ãne ma tô wahiꞌrada Izaia hã te te dama ꞌre roti aré, ꞌRe ihâimana uꞌâsi mono zadawa wasuꞌu ꞌrata ꞌwa hã. Tane wa tô duré wa hã te dama ꞌre roti, isimiroti zarina. — Ãne te Zuwã Batista hã tãma siwasuꞌu zaꞌra, aibâ norĩ ma.
24-25Tawamhã asa te tãma nharĩ zaꞌra, ãne:
— Ma tô wama asiwasuꞌu zaꞌra. A hã, Cristu õ di. A hã, Eliasi õ di. A hã, ꞌRe ihâimana uꞌâsi mono zadawa wasuꞌuꞌwa zô, ꞌre idanhimipari zaꞌra mono õ di. E marĩ da, te bété â dawabzuri hã dama ꞌre iꞌabꞌmanharĩ mo, a hãi õ nherẽ. — Ãne te tãma nharĩ zaꞌra.
26-27Tawamhã Zuwã te asa tãma nharĩ zaꞌra, ãne:
— Â na si, wa tô â dawabzuri hã te dama ꞌre abꞌmanharĩ. Tane nherẽ, ĩzaꞌu si we imorĩ hã ꞌRe ihâimana uꞌâsi mono te te dama ꞌre sadawa wasuꞌu mono da, ma tô wei wi. Zahadu saꞌrese zaꞌra waꞌaba õ di, a norĩ waꞌwa hã. Ta hã ĩma pire wa, iparaꞌuza wasisizé te tãma wasihu waihuꞌu õ di. — Ãne Zuwã Batista hã te tãma siwasuꞌu zaꞌra.
28Ãne romhâimanazé hã Betãnha na ꞌri waꞌõtõ nhisi ãma Zodã zara niwĩ â dawabzuri te te dama ꞌre iꞌabꞌmanharĩzéb ãma hã.
ꞌRe ihâimana uꞌâsi mono ꞌra wasuꞌu
Marcusi 1.10; Lucasi 3.22
29Tawamhã awẽ ma tô Zuwã Batista Zezusi hã tisã, itẽme morĩ ré. Te te sãmri wi, te dama ꞌmahâ, ãne:
— Õhõta te we oto mo, Poneꞌẽrebâ hã, ꞌRe ihâimana uꞌâsi mono te te ipisudu hã dawasédé te te dama ꞌre apari mono da. 30Ãne wa tô aima wasuꞌu zaꞌra wawa iwana: “Ĩzaꞌu we imorĩ hã ĩma pire di. Ĩpoto õ ré, ꞌre morĩ uꞌâsi wa, ĩma pire di.” Ãne, wa tô te aima ꞌre wasuꞌu zaꞌra waꞌwa. 31Wa hã te duré waihuꞌu õ di aré, ꞌRe ihâimana uꞌâsi mono te te ipisutu na hã Danhoꞌreptuiꞌwa da. Tazahã, wa norĩ hã Izraéu nhihudu hã wa te waihuꞌu zaꞌra da, wa â dawabzuri hã te dama ꞌre abꞌmanharĩ.
32-33— Ĩsiꞌuihâ na, wa hã te duré waihuꞌu õ di. ꞌRe ihâimana uꞌâsi mono, ma tô ĩma waihuꞌu, te te ipisudu hã. Ãne te ĩma wasuꞌu: “Itẽme wa za satõ Ĩpẽꞌẽzani hã, te ipisutu u. Ihawi watobro õ di za. Iꞌrata te za ꞌre sãmra uꞌâsi. A hã te za ãma iꞌmadâ. Ãma ꞌmadâꞌâ wamhã, te za oto iwaihu, õ hã te ipisutu na, Ĩpẽꞌẽzani te te dama ꞌre anhomri mono da.” Ãne ĩzatõrĩꞌwa hã te ĩma wasuꞌu. Tô sena ma tô ĩma rowasuꞌu. Wa hã wa tô ãma ꞌmadâ. Ma tô we itẽme mo, hâiwa hawi utuꞌu ne, ꞌRe ihâimana uꞌâsi mono pẽꞌẽzani ãma isab da hã. 34Wa hã wa tô ãma ꞌmadâ. Tô sena, wa aima rowasuꞌu zaꞌra waꞌwa. Õ hã, ꞌRe ihâimana uꞌâsi mono ꞌra. — Ãne te dama wasuꞌu, Zuwã Batista hã.
Aibâ norĩ hã, Zezusihi ãma te te isasõmri naꞌrata zahuré zé wasuꞌu
35Tawamhã awẽm na te duré Zuwã Batista hã tame tihâiba, isiré maparane ꞌre inep siré. 36Tawamhã, Zuwã Batista, Zezusi te te iroꞌrazâri na te te ꞌmadâꞌâ wamhã, te dama ꞌmahâ, ãne:
— Õhõta Poneꞌẽrebâ, ꞌRe ihâimana uꞌâsi mono hawi we imorĩ.
37Tawamhã Zuwã Batistaha siré ꞌre ine hã imreme te te wapari zahuré wamhã, ma tô oto tineb zahuré, Zezusihi zarina. 38Tawamhã Zezusi hã ma tô sô aipiꞌra zahuré. Taha wamhã, isarina inem na te te ꞌmadâꞌâ zahuré wa, te tãma nharĩ zahuré, ãne:
— E marĩ zô, te we ane waꞌwa.
Tawamhã asa te tãma nharĩ zahuré, ãne:
— Rowahutuꞌwa, asãmrazé hã wa te waihuꞌu da, wa wei wanem ni.
39-40Tawamhã Zezusi te tãma nharĩ zahuré ãne asa:
— Oto pé ĩzaprõni aba, ĩnhamrazé hã sabui waꞌaba da. Tahawa, wa oto ime wanem ni, isãmrazéb u. Wasihutuzéb u ma tô bâdâ hã we tinhoꞌre zaꞌa. Tawamhã bâtâ na wa iꞌrata aimasisi ni, Ãdréhé me. Simahã no, Ãdré hã. 41Tawamhã tidubꞌrata zô te mo, Ãdré hã. Te te sãmri wamhã, ãne te tãma rowasuꞌu:
— Danhoꞌreptuiꞌwa hã wa tô sõpẽtẽ ni, ꞌRe ihâimana uꞌâsi mono te te ipisudu hã. Danhoꞌreptuiꞌwa hã ta hã “Cristu”, damreme amo na hã.
42Tawamhã ma tô Zezusihi u we saprõ apâ. We te te itẽme ãwisi wamhã, Zezusi te Sima hã ꞌmadâ. Te tãma tinha, ãne:
— A hã Sima, Zuwãhã ꞌra. Ãhã na wa za asisi na oto ãma saprĩ. Cefasi na asisi hã za oto. — Ãne te tãma tinha. Ãma isaprĩ na hã Pedru na isisi hã.#1.42 Pedru hã “ẽtẽ tõmo wawẽ” te wasuꞌu.
Zezusi hã, Filipi norĩ te te ipisutu naꞌrata zahuré zé wasuꞌu
43Tawamhã awẽm na Galiléa na danhiptiꞌa nhoꞌõmo nhisi u morĩ da, te Zezusi hã sina ropisutu. Ãhã wamhã, wa isiré hã aiꞌabaꞌré ni. Wasiꞌabaꞌréi ré, wa tô aibâ hã sõpẽtẽ zaꞌra ni, Filipi na isisi hã. Tawamhã Zezusi te tãma tinha, ãne:
— We aimorĩ, ĩsiré ꞌre aimorĩ da oto.
Tahawa, te oto isiré mo. 44Filipihi zaꞌru hã Besada na ꞌri waꞌõtõ nhisi hã. Tame te duré Ãdré norĩ hã ꞌre simasisi zahuré, Pedruhu me. 45Tawamhã Filipi te Natãnaéhé zô hã rĩtĩ. Te te oto sõpẽtẽ wamhã, ãne te tãma tinha:
— Aibâ hã wa tô wasiwi ꞌmadâꞌâ ni, wahiꞌrada Mozési te te ãma irobꞌuiꞌéré siro hã romhâ ré, ꞌRe ihâimana uꞌâsi mono zadawa wasuꞌu ꞌrata ꞌwa norĩ zama isaꞌu te te ãma irobꞌuiꞌéré zaꞌra hã. Ta hã Zezusi, Nazaré hawi we imorĩ, Zuzéhé ꞌra hã. — Ãne te Filipi hã tãma rowasuꞌu.
46Tawamhã te Natãnaéu hã asa tãma tinha, ãne:
— Oro Nazaré hawi iwẽ hã wei morĩ õm ne.
Tawamhã Filipi asa te duré tãma tinha, ãne:
— We aimorĩ, wanem hâ, sabu da.
Ãhã wamhã, te apâ oto itẽme saprõ.
47Tawamhã te te sãmri wi, te Zezusi hã tãma tinha, Natãnaéhé ma, ãne:
— Õhõta te wei mo, Izraéu nhihudu uptabi hã ꞌre imorĩ wẽ uptabi hã. Sadawa nhipese ãna hã te ꞌre mo.
48Tahawa, te Natãnaéu hã asa tãma tinha, ãne:
— E niha ma tô ĩwaihu.
Tawamhã, te duré Zezusi asa tãma tinha, ãne:
— Filipi hã te te aiꞌmahârâ õ ré, wa tô aiꞌmadâ, figuera wede ꞌrowi asãmra ré.
49Tawamhã Natãnaéu asa te duré tãma tinha, ãne:
— Rowahutuꞌwa, a hã ꞌRe ihâimana uꞌâsi mono ꞌra. A hã uburé Izraéu nhihudu norĩ nhibꞌapito.
50-51Tawamhã Zezusi asa te duré tãma tinha, ãne:
— Tane tô. Wede ꞌrowi asãmra ré, te aiwaihuꞌu wa, ma tô asina ĩwaihu, asina ĩwaparizéb uwaibaba. Ĩwaihuꞌu pese wa, ma tô ĩꞌãma atobꞌuzu. Niwapsi te za marĩ hã iꞌmadâ, ĩwaihuꞌu pese na marĩ hã te aima iwaihuꞌuzém nhipai u. Asõꞌa waꞌaba, te za hâiwa hã we ꞌridawa, ĩnhoꞌõmoi baba. Tawamhã siwaꞌrãmi te za nasi we ĩtẽme aiꞌabaꞌré hâiwa hawi, ꞌRe ihâimana uꞌâsi mono ma romhuriꞌwa norĩ hã, dasiré ĩpoto u. — Ãne ma tô tãma waihuꞌu sirõmo zaꞌra, Zezusi hã.