Malakhi 2:15

Malakhi 2:15 SWT

Simakadze akabenti baba munye yini? Enyameni nasemoyeni bakhe. Bamunye leni? Ngobe abefuna bantfwana labesaba Nkulunkulu. Ngako tilindze wena emoyeni wakho, wetsembeke kumfati webusha bakho.
SWT: Siswati 1996 Bible
Share