YouVersion Logo
Search Icon

YOHANA 1

1
Tun cawta vi lawta
1Hay tun cawta yoboyna aya, yoboyna ay hiɗi Lawna. Yoboyna kayni mi Lawna kaw. 2Nam ay hay tun cawta hiɗi Lawna. 3Slen kaf liy hiɗi namu, jar slen ma liyna kaf, va mara ma liy bay nam mayɗi. 4Hay namu irita aya, irita ay kayni mi haraŋa vi sumuna may. 5Haraŋa ka wile hay jufunda, may jufunda vumɗi.#1:5 Jufunda vumɗi Lebo jufunda may kol kalamɗi. 6San ay kep gumi mi Lawna, semda valamu Yohana. 7Nam maawa ki sa ma di-goyna nala, kay li di-goyta kay haraŋa, kay sumun kaf ma fi co hay vida kuɗumu. 8Nam may mi haraŋaɗi, may nam maawa kay li di-goyta kay haraŋa. 9Nam kayn mi haraŋ ma gasina, ma li haraŋ kay san gigekaw hay li ma nam ma kay nagata.
10Nam ay hay nagata, nagata liy kayni hiɗi namu, may nagata may wumɗi, 11Nam maawa tam sa falamna, may sa falamna min tapamɗi. 12May tam nisi kaf sa tapamna, tam nisi sa vi hay semda valamu, nam vulsi donota kay nisi ma muɗ goy gurona vi Lawna. 13Nisi sa saŋ vuɗsiɗi, vuɗ kuɗ minda vi sliw-tuwnaɗi, vuɗ kuɗ minda vi saɗi kaw, may kuɗ minda vi Lawna.
14Yoboyn muɗi goy sliw-tuwna, nam musi jaraya, hobay hiɗi slugota, hiɗi gasita kaw, numa ɗuw gajijita valamu kaw, ŋray ca ki gajijita vi goor ma vuɗi kepna, ma may vi bumna pa nala. 15Yohana di goy kalamu, siwela di'e: Zawn ma nan di kalam ala: Nam ma min ma bugolanu, nam maawa jewan nanu, kay nam ay jewan nanu. 16Kay hay hobta vamu, nay kaf fi slugota kay slugota. 17Kay gatta vula'ay kayni mi Musus, may slugota hiɗi gasita maawa kuɗ Yesu Kristu. 18Sa bay wi Lawn tuwa noŋo, Lawna (goora) ma vuɗi kepna, ma ka hay slaw bulumu, nam muɗum goy a nay wumu.
LOPNA VI YESU MA GOY HAY HARAŊA
Di-goyta vi Yohana ma Baptismana
Mat 3:1-11; Mark 1:1-8; Luk 3:15-18; Yoh 5:33-36
19Ɗuwgi di-goyta vi Yohana, hay li ma sa Yudiyana cuk muliyan-sa-ɗifinna hiɗi sa Levitna sunu hay Yerusalem pa kay jobom ala: 20Naŋ kayn mi gige? Nam di goy haraŋ bay puw-vunda ala: Nan kayni mi Kristuɗi. 21Nisi jobom lo: Mi mige? Naŋu mi Eliyas su? Nam di'e: nan may mi namɗi. Naŋ mi sa ma jobta-Lawna su? Nam hot dita: A'a! 22Nisi dum mara lo ala: Naŋ kayn mi gige? A numa ma hot dita tam sa cukma'ay sunna. Naŋ kay tuwaŋu naŋ di kay tuwaŋ ala naŋ mi gige? 23Nam di'e:
Nan kayni mi del sana ma siwel hay fulda:
Moɗgi hagata vi Bum-Sumun goy ɗiger.#1:23 Fi kayni hay Es 40:3.
24Sum sa cukiyay sunna nisi si sa Farisena. 25Nisi jobomu dumu: La naŋ may mi Kristuɗi, mi Eliyasɗi, mi jobta-Lawnaɗi kaw, naŋ li baptisma kay mige? Yohana hotsi dita: 26Nanu nan li baptisma hiɗi niyna; may jargiya, sa mara ka'a ma nigi wumɗi, nam ma ma bugolan nanu. 27Nan nagay kay but zew ma kay tuguruna valam goy noŋɗi. 28Slen kayni li hay Betaniya, goy bugol niy-lumna Yordan, liyn ma Yohana li baptisma hayna.
29Hay buurta ka'ta, nam wi Yesu ka tuɗay talamu, nam di'e: Ɗuwgi goor ɦu-dimina vi Lawna ma yaw sulukŋa vi sa nagat goyna. 30Kayni mi nam ma nan di goy kalam ala: Nam ma min ma bugolanu, nam maawa jewan nanu, kay nam ay jewan nanu. 31Nan kaw, nan wumay jewɗi, may a ɗekem goy haraŋ kir Israyel, kay na'ta nan maawa li baptisma hiɗi niyna.
32Yohana li di-goyta di'e: Nan wi Ŋusta siray kulo dukalawn pa ki gukka nala, na' mus kalamu kaw. 33Nanu, nan wum jewɗi, may nam ma ganay kay li baptisma hiɗi niyna dan ala: Nam ma naŋ wi Ŋusta siray gaa kalamu, mus kalamu kaw, kayn mi nam ma li baptisma hiɗi Ŋusta-Peldetta. 34Nan wi'e, li di-goyta kaw ala nam kayni mi goora vi Lawna.
Sa hatayna sa tap kuɗ Yesu jewna
Mat 4:18-22
35Hay buurta ka'ta lo, Yohana ka colay zaw, hiɗi sa hatayna valam kuɗum ma'. 36Nam ɗuw Yesu ka tuɗa, nam di'e: Ɗuwgi goor ɦu-dimina vi Lawna. 37Hay li ma sa hatayna sa ma'na hum lawta kayni, nisi tap kuɗ Yesu kaw. 38Yesu muɗ iramu, hay li ma nam wi ala nisi tapay kuɗumu, nam ka disiya: Nigi gar mige? Nisi dumu: Rabbi, kayni min di ala: Bum-hatta, liyna vaŋ ma buura ka gal arige? 39Nam disiya: Nigiyaya, nigi ma wi'e. Nisi kaliya, wi liyn ma buura valam kaw; nisi busa kuɗum hay fat na'ta. Kayni hay leer ma goboy doogona.
40Andre, ɓasum Simon Peter, nam kayni mi kep jar sa ma'na, sa hum dita hay vun Yohana pana, sa tap kuɗ Yesu kawna. 41Nam fi ɓasulumna Simon Peter, ka dum ala: Numa fi Mesiyas ayawa. Kayni min di ala Kristu.#1:41 Mesiyas hiɗi vun Hebrena «Kristu» hiɗi vun Grekŋa, min di ala ma mul ɦoki kalamna. 42Nam maram tam Yesu, Yesu ɗuwumu di'e: Naŋ Simon goora vi Yonas, nisi ma yaŋ Kefas, kayn min di ala Peter.
43Hay buurta ka'ta, nam min kal Galileya, nam fi Filip. Yesu dum ala: Tapaŋay kuɗanu. 44Filip kayni sa ma Betsayda, hay hoyok-ziyna vi Andre hiɗi Peter. 45Lo Filip fi Nataniyel ka dum ala: Numa fi nam ma Gatta vi Musus hiɗi sa jobta-Lawna law goy kalamna ayawa, Yesu ma Nasaretna, goora vi Yosef. 46Nataniyel hotom dita: Va ma ŋaana as may goy hay Nasaret pa su?
47Filip dumu: Naŋaya, ɗuwaŋ hiɗi iraŋu. Hay li ma Yesu wi Nataniyel ka tuɗay talamu, nam di kalamu: Ɗuwgi sa ma Israyel ma gasina, ma ɗutta may hayamɗina. 48Nataniyel ka dumu: Naŋ wan ay arige? Yesu hotom dita: Hay li ma naŋ ka musi kuɗ gu-gumna, jew Filip yaŋu, nan waŋaya. 49Nataniyel hot diti talamu: Rabbi, naŋ mi goora vi Lawna, naŋ kayni mi mulla vi Israyel. 50Yesu hotom dita: Kay nan daŋ ala nan waŋay kuɗ gu-gumna, kay na'ta naŋ vi'e; naŋ ma wi slen ma ŋulona ma suw kayni! 51Nan digi gasita, nigi ma wi wuralawna goy maliya, sunda-wuralawna vi Lawna jik kulo'o, hot jik gaa'a kaw, kay goora vi sana.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy