YOHANA 2
MASSANA
2
Yuldeta vi slita hay Kana
1Buur ɦidi bugolda kayni, yuldeta vi dabayna li hay Kana hay Galileya. Sum Yesu ay ɗawn dam' lay. 2Yesu hiɗi sa hatayna valamu fi yita kay lak hay yuldeta vi slita na'ta kaw. 3Hay li ma vin kiɗasiyawa, sum Yesu ka dumu: Vin may kisiɗi. 4Yesu da'a: Cata, va ma jarag hiɗi nanu mi mige? Liyna vanu bay co tuwa'a. 5Sulum ka di tam sa sunda ala: Ligi slen kaf ma nam digi kalamna. 6Hay li namna doway-hiɗiyna karkiya ka lak, ma lakay kay poora vi sa yudiyana, ma ŋaɓta ma' lebo ɦidi ka haya. 7Yesu disiya: Hobgi dowayn lakŋi hiɗi niyna. Nisi hobom kulo vunam pulus' pulus' kaf. 8Yesu ka disi ala: Wulin kayni calgit yo, nargit tam mul-yuldeta. Nisi tuɗum kaw. 9Sa ma kot tina jugo niyna ma muɗi goy vinna: Nam wi liyna ma vinna kayni may hayam panaɗi, may sa sunda sa go niyn ayna wi kayni goy haraŋ; 10Nam yi juf-cata dumu: San gigekaw ci vin ma ŋaana jewe, sumun ɦoy hiɗi vinna, bugolda nam ci ma may ir ŋaaɗina, may naŋ ŋom vin ma ŋaanawa ta-ta wulini?
11Kayni ti ɗekka ta jewta ta Yesu la' hay Kana hay Galileya, nam ɗek goy kay gajijita valamu, nala kaw sa hatayna valamu vi hayamu. 12Bugol kayni nam kali gaa hay Kapernawum, hiɗi sulumu, hiɗi ɓosiyomna, hiɗi sa hatayna valamu kaw, nisi lakay ɗawni ir buur neeɗa ɦawa.
Yesu digiɗ sa gus slena goy hay Tempella
Mark 11:15-18; Mat 12:38-40; Luk 19:45-46
13Paskata vi sa Yudiyana coowa goboyo, nala Yesu kali kulo hay Yerusalem. 14Nam fi sum sa gus luwayn goyna, sa gus fok-dimin goyna hiɗi sa gus gukayn goyna kaw lakay hay Tempella, hiɗi sa muɗ gurjuta kaw. 15Nam kot tilek-zigewna, nisi kaf nam digiɗsi goy hay Tempella, nam mun fok-dimina hiɗi luwayna, nam das gurjuta vi sa muɗna goyo, ɦo tablena gaa'a kaw. 16Tam sa gus gukayn goyna nam di ala: Nigi yawam goy tan pa, nigi ma li ziyda vi bunu goy ziy ma tererenɗi. 17Sa hatayna valamu humsi gisi kay ɗota ta ala ciwerta kay ziyna vaŋu tiyofanawa.#2:17 Ɗuw Nulla 69:10.
18Sa yudiyana sli ditiya dumu: Ɗekka mige ma naŋ li tuma'a kay li slen ki kayn nala? 19Yesu hotsi dita: ɦogi Tempella zawni gaa'a, may hay buur ɦidi nan ma inim kulo'o. 20Sa yudiyana di'e: A in Tempella zawni kulo'o, numa'a li busata dok-fiɗi yam karkiya, may naŋu, hay buur ɦidi de, naŋ as inim kulo'o? 21Dolay nam ka law kayni kay Tempella vi tuwamu. 22Hay li ma nam day kulo jar sa mitina pa dayna, sa hatayna valamu humsi gisi ala nam di nala, nisi vi hay Ɗota, vi hay dita ta Yesu da'ta kaw.
23Hay li ma Yesu ka hay Yerusalem, hay yuldeta vi Paskata, sumuna ŋolo vi hay semda valamu, hay li ma nisi wi ɗekka ma nam lumna, 24may Yesu kay tuwamu tun varta valam kisiɗi, kay nam wisi kafe, 25kay nam gar a sa ma lum di-goyta kay sa mara'aɗi, kay nam kay tuwamu wi va ma ka hay sana.

(C) L'Alliance Biblique du Cameroun, 2001

Learn More About BIBALDA TA PELDETTA