LUKAS 24
MASSANA
24
Dayta-kulota vi Yesu Kristu
Mat 28:1-10; Mark 16:1-11; Yoh 20:1-10
1Hay buurta jewta vi lumuta, boyna kali tam zulda hay graw culum culum, nisi mar aromatna* ma nisi kotomay kisina; 2nisi fi kayni, hiɗiyn ka ligatay goy vun zulda. 3Hay li ma nisi kal gaa hay zulla, nisi fi tuw Bum-Sumuna Yesuɗi. 4Hay li ma varta visi viy goyo kuɗ lawta kayni, sumun ma' vul tuwsi kirsiya, cuki hiɗi sligar ma wilena. 5Nisi muɗ nar ŋolo, her yisi gaa vi nagata; may sa sunda-wuralawna di tisiya: Nigi gar sa ma irina jar sum sa mitina kay mige? 6Nam may tanɗi, may nam dayay kulo'o, humgi ma gigi kay slen ma nam di tigiya, hay li ma nam ay hay Galileya tuwa, 7nam di tigi ala: Goora vi sana ma vulis goy hay ɓam sum sa sulukŋa, nisi ma ɓalam kat gu-ma-grakŋa, may hay buurta ɦidita nam ma day kulo'o.
8Nala humsi gisi kay yoboyna vi Yesu.
Mat 28:8-10; Mark 16:8-11; Yoh 20:3-10
9Goy vun zulda pa nisi kaliya kay di slen kayni goy tam sa hatayna sa doogo yam kepna hiɗi segena. 10Nisi kayni: Mariya Madelen, Yohanda, Mariya sum Yakub, segen tapay hiɗi nisiya, nisi di slen kayni mi sa Apostolayna; 11may dita vi boyna sa hatayna ɗuwa' ki dita ta waa'a nala, nisi min vi haysiɗi. 12May Peter fok kulo'o kal jaŋ tam zulda, nam her gaa'a, ɗuw gaa hay zulda kayni, sligar ma ɗut tuw Yesu hiɗi namna ka cuki gaa kay nagat ɦawa lak'; bugolda nam hot vo valamu, nam muɗi ɦuyum' kay sle ma lina.
Sa hatayna hay Emawus
Mark 16:12-13
13Hay buur na'ta, sa hatayn ma' ka tuɗ kuɗ tuwsiya kay kal hay hoyok-ziy ma gooro yum Emawus. Hoyok-ziy namna jaram hiɗi Yerusalem ir kilometre doogo yam kep. 14Nisi ka kus yoboyn jar-tuwsiya kay sle ma lin kaf kayni. 15Hay li ma nisi ka kus yoboyn jar-tuwsiya, Yesu ma goboy tisiya, tuɗ hiɗi nisiya. 16May irsi ay duki tuwa, nisi may wumɗi. 17Nam disiya: Kasla ma nigi ka kaam jar-tuwgi hay hagata kayni mi kasla mige? 18Nisi laka, varta visi ɓulakiya. Sa kep jarsiya semda valamu Klewpas ka dumu: Slen ma li hay Yerusalem hay buur ma goboy tan lakŋi naŋ bay humum su? 19Nam disiya: Mi mige? Nisi hot dumu: Slen ma li kuɗ Yesu ma Nasaretna, nam sa ma jobta-Lawna ma dono'o hay lopna hay yoboyna vok ir Lawna, vok ir sumuna kaw, 20nanige muliyan ŋulo sa-ɗifinna vaya hiɗi sa ŋulona vaya ka kitata kay cum goyo, nisi ɓalam kat gu-ma-grakŋa kaw. 21Numa varay ala but sum sa Israyel goy ɗawni mi namu, may hiɗi kayni kaf sle namna li'e buurta liy vaydi ɦidi. 22May boy segen jarma'a, nisi muɗma ɦuyum' dono ŋolo; graw culum culum' nisi tuɗ vun zulda, 23hay li ma nisi fum tuwamɗi, nisi co di ala sunda-wuralawna vul tuwsi kirsiya, nisi di goy ala nam ka iriya. 24Sum segen jarma'a kali vun zulda, nisi fi slen ki boyn di tisi nala, may namu irsi may cuk kalamɗi. 25Wulini Yesu disiya: Nigi sum sa wid may kulo kigiɗina, nigi sum sa dikgi liŋ-liŋi, min vi kuɗ slen ma sa jobta-Lawna dumna kafɗina, 26Kristu ma ci las ki kayn nala, jew a nam ma kal hay gajijita valamu ɗisu? 27Nam ɗeksi kay slen ma ɗot dum kalam kafna, tun caw tam Musus pa ta-ta tam sa jobta-Lawna.
28Nisi co goboy hiɗi hoyok-ziyna ma nisi min tuɗ hayna, nam li ki nam min raw vokomu nala. 29May nisi som dono'o, dum ala: Musaŋ hiɗi numa'a, kay liyn ka li henje'e, fatta ka ɗik gaa'a. Nam kal vo'o, kay mus hiɗi nisiya. 30Hay li ma nam mus gaa kay ti hiɗi nisiya, nam sli funa gi bolo, ɓurawamu vulsiya. 31Hay na'ta irsi mal goyo, nisi wumu. Bugol kayni nam viy tuwam kirsiya may. 32Nisi di jar-tuwsiya: Hay li ma nam ay hiɗi nay hay hagata, ɗekay caw yoboyna kaw, dikay ay ŋal ki kuta nala disu?#24:32 Dikay ay ŋal ki kuta nala min di'e dikay ay li firiya.
33Nisi fok kulo'o hay na'ta de', hot hay Yerusalem, nisi fi sum sa doogo yam kepna hiɗi sum sa kuɗsin tokaya, 34nisi disiya: Bum-Sumuna dayawa kulo'o gasi. Nam vul tuwam kir Simon kaw. 35Nisi visi labara kay slen ma fisi hay hagata, nisi wumu hay li ma nam ɓuraw funa kaw.
Yesu vul tuwam kir sa doogo yam kepna
Mark 16:14-18; Yoh 20:19-29
36Hay li ma nisi ka law slen ki kayn nala lakŋa, nam co jarsiya disiya: Toyta li hiɗi nigi lige! 37May nisiya, tuwsi muɗ nar ŋolo, nisi var ala fulla vul tuwamawa kirsiya, 38May nam disiya: Nigi li nari kay mige? Nigi var giriŋi hay dikgi kaw kay mige? 39Ɗuwgi ɓanu hiɗi sen tige, kayni mi nan gasiya. Tungi ɓigi tanu, ɗuwgi tige, fulla sliwam mayɗi, zokom mayɗi kaw, may sle namna ka tanu! 40Hay li ma nam di kayni dina, nam ɗeksi kay selemu hiɗi ɓalamu. 41Hay firita visi ta ŋolda, nisi min vi kayni tuwaɗi, nisi muɗi ɦuyum', nam disiya: Va ma ti ka kigi su? 42Nisi vulum caw kuluf ma cufina. 43Nam yawamu, tum vok irsiya. 44Bugolda nam di tisiya: Kayni mi sle ma nan dum tigiya hay li ma nan ays hiɗi nigi tuwa; la nanigekaw sle ma ɗoy kanu hay gatta vi Musus, hay ɗerwelda vi sa jobta-Lawna hiɗi ɗerwelda Nulla kaw vunam ma hob goyo. 45Nam mal varta visi goyo kay hum ɗota. 46Nam di tisiya: Ɗot di ala Kristu ma ci lasta, hay buurta ɦidita nam ma day kulo'o hay mitta pa. 47Yoboyn ma kusis goy tam jaf-sumun kaf hay semda valamu, kay hamda hiɗi gida vi sulukŋa, tun caw hay Yerusalem pa. 48Nigiya si sa wi sle namna hiɗi irgiya. 49Humgiya, va ma Bun deŋem tigina, nan ma gumay gaa'a kigiya, may nigiya, lakgi hoyok-ziyn lak', ta-ta nigi ma hob hiɗi donota ta may kulo pata tuwa.
Kalta kulota vi Yesu
Mark 16:19-20; Lopna 1:4-12
50Nam kal hiɗi nisiya ta-ta co vok Betaniya, nam yaw ɓalam kulo'o gisi bolo. 51Hay li ma nam gisi bol gina, nam ja jaram goy hiɗi nisiya, nam sliys kulo'o hay wuralawna. 52Nisi girifimu, hotay Yerusalem hiɗi firita ŋolda; 53nisi lakay dok-dok hay Tempella, subur Lawna kaw.

(C) L'Alliance Biblique du Cameroun, 2001

Learn More About BIBALDA TA PELDETTA