YouVersion Logo
Search Icon

Gḭ-Néje 2

2
Ala ra diŋgam gə dené
1Bèe ɓa Ala ra dara ləm gə naŋg nee ləma gə boo-néje lai gə́ to keneŋ lé, tɔl dee bém ya. 2Ndɔ gə́ njekɔm’g siri lé kula ra Ala gə́ yeḛ ra lé yeḛ tɔlee bém ya. Ndá ndɔ gə́ njekɔm’g siri lé yeḛ wa rəa dɔ kula reaje’g lai gə́ yeḛ ra lé tɔ . 3Ala tɔr ndia dɔ ndɔ gə́ njekɔm’g siri’g lé undá ne gə kəmee doi mbata ləa-yeḛ ya, mbata ndəa neelé yeḛ wa rəa dɔ kulaje’g ləa lai gə́ yeḛ ra lé. 4Aa ooje, gin k’unda gə́ d’unda dara gə naŋg neelé, lé ɓa nee:
Loo-ndɔ gə́ Edḛ
Loo gə́ Njesigənea̰ Ala ra naŋg nee gə dara lé ndá 5ŋgon kag gə́ rḛdeŋ bèe kara to dɔ naŋg nee lé el ɓəi ləm, kam kára kara uba loo-ndɔ’g el ɓəi ləm tɔ. Mbata Njesigənea̰ Ala ar ndi ər dɔ naŋg nee el ɓəi ləm, dəw gə́ njendɔ dɔ naŋg neelé kara godo ɓəi ləm tɔ. 6Nɛ kṵji mán ɓa ḭ naŋg ar dɔ naŋg lai yil ne bèe-bèe ya.
7Njesigənea̰ Ala ra dəw gə nduji naŋg. Yeḛ tó kəmə gə́ ka̰ si kəmba rəw əmee’g ndá dəw lé tel to dəw gə́ si kəmba ya . 8Tɔɓəi Njesigənea̰ Ala wa loo-ndɔ loo gə́ ɓaree Edḛ’g, par gə́ bər ndá yeḛ unda dəw gə́ yeḛ rəa lé keneŋ. 9Njesigənea̰ Ala ar kagje gə́ gə gel dee gel deḛ lai d’uba dɔ naŋg’d lé, njé gə́ maji kəm dəw’g ləm, gə njé gə́ maji gə́ ka̰ sɔ ləm tɔ. Kag kəmə lé to dan loo-ndɔ’g lé dana bab ləm, kag gə́ wɔji dɔ gər né gə́ maji əsé né gə́ majel kara to keneŋ ləm tɔ .
10Baa kára ḭ ɓee gə́ Edḛ ula taa mee loo mee ndɔ’g neelé, ɓa ḭ keneŋ ndá yee tɔ loo sɔ tɔ. 11Tɔ-baa gə́ dɔtar lé ria lə Piso̰, to yee gə́ gugu dɔ ɓee gə́ Habila lai sub, loo gə́ larlɔr to keneŋ lé tɔ. 12Larlɔr gə́ mee ɓee’g neelé to yee gə́ àr ŋgad-ŋgad ya. Jərje gə́ ɓar dee delium gə onikis kara to keneŋ ləm tɔ. 13Tɔ-baa gə́ njekɔm’g joo lé ria lə Gihon, to yee gə́ gugu dɔ ɓee gə́ Kus sub tɔ. 14Tɔ-baa gə́ njekɔm’g munda lé ria lə Hidekel, to yee gə́ ula par gə́ bər kel ɓee gə́ Asiri. Tɔ-baa gə́ njekɔm’g sɔ lé ria lə Epratə tɔ.
15Njesigənea̰ Ala aw gə dəw lé undá loo-ndɔ gə́ Edḛ’g gə mba karee ndɔ lé neelé ləm, gə mba karee aa dəa ləm tɔ. 16Njesigənea̰ Ala un ndia ar dəw lé pana: Kagje lai gə́ mee ndɔ’g neelé i askəm sɔ kandə dee to gə́ məəi ndigi. 17Nɛ kag gə́ wɔji dɔ gər né gə́ maji əsé né gə́ majel lé i a sɔ ka̰dee el mbata mee ndəa gə́ i a sɔ ka̰dee ndá i a kwəi ya.
18Njesigənea̰ Ala pana: To maji mba kar dəw si gə karee ba el, m’a ra njela səa gə́ a to tana səa bèe k’aree tɔ. 19Naŋg ɓa Njesigənea̰ Ala unda ne daje lai gə́ mee wala’g gə nékundaje lai gə́ d’ḭ gə bag dee pə̰ dara’g ndá yeḛ ar dee ree rɔ dəw’g neelé mba koo ri dee gə́ yeḛ a gə kunda dɔ dee’g lé gə mba kar nékundaje lai-lai gə́ d’aw kəmba lé d’un ri gə́ dəw neelé unda dɔ dee’g ɓar dee ne lé. 20Togə́bè dəw neelé unda ri da-kulje lai ləm, gə nékundaje gə́ d’ḭ gə bag dee pə̰ dara’g ləma, gə daje gə́ wala lai ləm tɔ. Nɛ dəw lé yeḛ iŋga njela səa gə́ to tana səa lé el ɓəi. 21Bèe ɓa Njesigənea̰ ar ɓi gə́ dum kun rɔ ɓidi oso kəm dəw’g neelé aree to ne ɓi pərəg. Yeḛ ɔr siŋga seŋgəre kaaree kára ndá tel gɔl dakasrea toree’g gogo. 22Njesigənea̰ Ala un siŋga seŋgəre kaar dəw gə́ yeḛ ɔr lé telee gə́ dené ndá yeḛ aw səa rɔ dəw’g neelé. 23Yen ŋga dəw neelé pana:
Aa oo, ɓasinè, yeḛ neelé to siŋgarɔm ləm, gə dakasrɔm ləm tɔ lé
Ndá d’a ɓaree dené mbata d’ɔree rɔ diŋgam’g ya.
24Gelee gə́ nee ɓa diŋgam a kya̰ bɔbeeje gə kea̰je, tɔɓəi a kɔm na̰’d sad gə dené ləa ndá deḛ joo bɔr d’a tel to darɔ gə́ kára ba .
25Diŋgam deḛ gə dené ləa joo bɔr lé d’aw gə kudu dee dum, nɛ rɔ dee kul rɔ na̰’d el.

Currently Selected:

Gḭ-Néje 2: SBA2015

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy