YouVersion Logo
Search Icon

Gḭ-Néje 1

1
KÉDÉ GƎ DƆTAR
Ala unda dara gə naŋg nee
1Kédé gə́ dɔtar lé, Ala unda dara gə naŋg nee tɔ.
2Loo gə́ naŋg nee lé to kari ba ləm, né kára kara godo keneŋ ləm tɔ. Loondul dəb dɔ wəl gə́ uru’g ləm, Ndil Ala aar dɔ manje’g ləm tɔ. 3Ala pana: Maji kar loo àr! Ndá loo àr ya tɔ . 4Ala oo to gə́ loo gə́ àr lé to maji ya! Ɓa Ala kai lookàr ɓəd ləm, gə loondul kara ɓəd ləm tɔ. 5Loo gə́ àr lé Ala ɓaree lookàr ləm, loo gə́ to bigim lé yeḛ ɓaree loondul ya ləm tɔ. Togə́bè ɓa, loondul to keneŋ ləm, lookàr to keneŋ ləm tɔ. Yee ɓa to ndɔ gə́ doŋgɔr lé.
6Ala pana: Maji kar pən-loo to tag mbuna manje’g gə mba kai manje ɓəd-ɓəd . 7Bèe ɓa Ala ar pən-loo to keneŋ ya, mba kai manje gə́ to gel pən-loo gə́ neelé ləm, gə manje gə́ to dɔ pən-loo gə́ tar lé ləm tɔ. Ndá to lée’g bèe ya tɔ. 8Pən-loo lé Ala ɓaree dara. Togə́bè loondul to keneŋ ləm, lookàr to keneŋ ləm tɔ. Yee ɓa to ndɔ gə́ njekɔm’g joo ya.
9Ala pana: Maji kar manje gə́ to gel dara’g lé mbo̰ na̰ loo kára mba kar loo gə́ tudu teḛ gə lé tɔ. Ndá to lée’g togə́bè ya. 10Loo gə́ tudu lé Ala ɓaree naŋg, nɛ manje gə́ mbo̰ na̰ lé yeḛ ɓar dee baa-booje tɔ. Ala oo to gə́ néje neelé to maji bèe ya. 11Tɔɓəi Ala pana: Maji kar naŋg lé kinja gə muje gə kamje ɓagəsa gə kandə dee mee dee’g mee dee’g ləm, gə kagje gə́ ka̰ sɔ kandə dee gə́ d’andə gə kandə dee ɓəd-ɓəd ləma, gə kagje gə́ kandə dee gə́ ka̰ dubu to mee dee’g mee dee’g dɔ naŋg nee ləm tɔ. Ndá to lée’g bèe ya. 12Dɔ naŋg kinja gə muje ləm, gə kamje gə́ kandə dee to mee dee’g mee dee’g ləma, gə kagje gə́ kandə dee to keneŋ gə́ d’andə gə kandə dee gə́ ka̰ dubu mee dee’g ɓəd-ɓəd ləm tɔ. Ndá Ala oo to gə́ néje neelé to maji bèe ya. 13Togə́bè ɓa loondul to keneŋ ləm, lookàr kara to keneŋ ləm tɔ. Yee ɓa to ndɔ gə́ njekɔm’g munda ya.
14Ala pana: Maji kar néndogóje to pə̰ dara’g gə mba kai lookàr gə loondul gə lée-lée ya. Maji kar dee to nékwɔji kuru looje ləm, gə ndɔje ləma, gə ləbje ləm tɔ, 15Maji kar dee to néndogóje pə̰ dara’g mba ndogó dɔ naŋg nee tɔ. Ndá to lée’g bèe ya tɔ. 16Ala unda néndogóje gə́ boi joo neelé. Yee gə́ boi gə́ ur dɔ maree lé to mba ko̰ɓee dɔ lookàr’g ləm, yee gə́ lam gə́ orè gée lé to mba ko̰ɓee dɔ loondul’g ləm tɔ. Tɔɓəi Yeḛ unda kéréméje tɔ. 17Ala unda dee pə̰ dara’g mba kar dee ndogó dɔ naŋg nee ləm, 18gə mba kar dee d’o̰ ɓee dɔ lookàr’d gə dɔ loondul’g ləma, gə mba kar dee kai lookàr gə loondul gə lée-lée ləm tɔ. Ndá Ala oo to gə́ néje neelé to maji bèe ya. 19Togə́bè ɓa loondul to keneŋ ləm, lookàr kara to keneŋ ləm tɔ. Yee ɓa to ndɔ gə́ njekɔm’g sɔ ya.
20Ala pana: Maji kar nékundaje gə́ d’aw kəmba kinja budu-budu mee manje’g ləm, kar nékundaje nar gə bag dee dɔ naŋg nee ləm gə pə̰ dara’g ləm tɔ. 21Tɔɓəi Ala unda da-manje gə́ boi-boi ləm, gə nékundaje lai gə́ d’aw kəmba dan mán’g, deḛ gə́ manje ɓa teḛ sə dee digi-digi gə gel dee gel dee ləm tɔ. Yeḛ unda yelje lai gə́ d’uba bag dee lé gə gel dee gel dee tɔ. Ndá Ala oo to gə́ néje neelé to maji bèe ya. 22Ala tɔr ndia dɔ dee’g pana: Maji kar sí ojije na̰ budu-budu ləm, ɔsje goo na̰ gə́ kédé-kédé ləma, rusuje mee mán baa-boo-kadje njḭ-njḭ ləm tɔ. Maji kar nékundaje gə́ nar gə bag dee lé kara d’ɔs goo na̰ gə́ kédé-kédé dɔ naŋg nee tɔ. 23Togə́bè ɓa loondul to keneŋ ləm, lookàr kara to keneŋ ləm tɔ. Yee ɓa to ndɔ gə́ njekɔm’g mi ya.
24Ala pana: Maji kar naŋg nee kinja gə nékundaje gə́ d’aw kəmba gə gel dee gel dee, da-kulje ləm, gə daje gə́ d’ag naŋg gə ta mee dee ləma, gə daje gə́ d’aw naŋg nee gə gel dee gel dee ləm tɔ. Ndá to lée’g bèe ya tɔ. 25Ala unda daje gə́ d’aw dɔ naŋg nee gə gel dee gel dee ya, da-kulje gə gel dee gel dee ləm, gə nékundaje lai gə́ d’ag naŋg gə ta mee dee gə gel dee gel dee ləm tɔ. Ala oo to gə́ néje neelé to maji bèe ya. 26Tɔɓəi Ala pana: Ar sí n’raje dəw j’aree tana sə síjeḛ bèe ləm, gə ɔr rɔ síjeḛ ləm tɔ, gə mba karee dum dɔ ka̰jije gə́ mee baa-boo-kad’g ləm, gə dɔ yelje gə́ d’aw pə̰ dara’g ləm, gə dɔ da-kulje’g ləm, gə dɔ naŋg nee lai ləma, gə dɔ nékundaje lai gə́ d’ag naŋg gə ta mee dee ləm tɔ .
27Ala unda dəw aree to tana səa,
Yeḛ undá aree to tana gə Ala pai-pai ya,
Yeḛ unda diŋgam ləm gə dené ləm tɔ .
28Ala tɔr ndia dɔ dee’g, ndá yeḛ ula dee pana: Maji kar sí ojije na̰ budu-budu ləm, ɔsje goo na̰ gə́ kédé-kédé ləm, rusuje naŋg nee njḭ-njḭ ləma, dumje dɔ naŋg nee ləm tɔ. Maji kar sí dumje dɔ ka̰jije gə́ mee baa-boo-kad’g ləm, gə dɔ yelje gə́ d’aw pə̰ dara’g ləma, gə dɔ daje lai gə́ d’aw dɔ naŋg nee ləm tɔ. 29Tɔɓəi Ala pana: Aa ooje, kamje lai gə́ kandə dee to mee dee’g mee dee’g dɔ naŋg nee lai ləm, gə kagje lai gə́ d’andə gə kandə dee gə́ ka̰ sɔ ləm gə kandə dee gə́ ka̰ dubu ləm tɔ lé ma m’ar sí. Yee ɓa a to nésɔ sí ya. 30Daje gə́ naŋg nee lai ləm, gə yelje lai gə́ d’aw pə̰ dara’g ləma, gə nékundaje lai gə́ d’ag naŋg nee gə́ d’aw kəmba ləm tɔ lé ma m’ar dee kamje gə́ d’idi gə́ nésɔ dee. Ndá to lée’g bèe ya tɔ. 31Ala oo néje lai gə́ yeḛ ra lé ndá aa ooje, néje neelé to maji dum ya. Togə́bè ɓa loondul to keneŋ ləm, lookàr kara to keneŋ ləm tɔ. Yee ɓa to ndɔ gə́ njekɔm’g misa̰ ya.

Currently Selected:

Gḭ-Néje 1: SBA2015

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy