Zjevení 13
CSP

Zjevení 13

13
Šelma z moře
1Tu jsem uviděl, jak z moře vystupuje šelma, která měla deset rohů a sedm hlav; na svých rozích měla deset diadémů a na svých hlavách jména#var.: jméno; 17,3 urážející Boha. 2Ta šelma, kterou jsem uviděl, byla podobná levhartovi, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu, svůj trůn a velikou pravomoc. 3A jednu z jejích hlav jsem viděl jakoby raněnou k smrti, ale její smrtelná rána byla vyléčena. Celá země nad tou šelmou užasla; 4poklonili se drakovi, že dal té šelmě svou pravomoc, a poklonili se také šelmě se slovy: “Kdo je podobný té šelmě a kdo s ní může bojovat?#n.: svést bitvu (ř. aor.)
5Byla jí dána ústa mluvící veliké věci a rouhání a byla jí dána moc,#ř. exúsia- pravomoc / moc / právo; vv. 2.4.7.12; 14,18; 16,9; 17,12n; 18,1; 20,6; 22,14. aby činila, co chce#var.: aby vedla válku (srv. 12,17; 13,7) po čtyřicet dva měsíce. 6I otevřela svá ústa k rouhání se Bohu a rouhala se jeho jménu a jeho stánku, to jest těm,#var.: a těm kteří přebývají v nebi. 7[A bylo jí dáno, aby rozpoutala válku proti svatým a aby je přemohla,] a byla jí dána moc nad každým kmenem, lidem, jazykem i národem; 8budou se jí klanět všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od založení světa zapsána v knize#3,5!; ř.: ve svitku života toho zabitého Beránka.#n.: zapsaná v knize života Beránka zabitého od založení světa 9Máli kdo uši, slyš. 10Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí; kdo má být zabit mečem,#var.: Kdo odvléká do zajetí, půjde do zajetí; kdo zabíjí mečem, … Jr 15,2 [musí] být mečem zabit. Zde jest vytrvalost a víra#n.: důvěra / věrnost svatých.
Šelma ze země
11A uviděl jsem jinou šelmu vystupovat ze země; měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. 12Vykonává všechnu pravomoc té první šelmy v její přítomnosti. Nutí zemi a její obyvatele, aby se klaněli té první šelmě, jejíž smrtelná rána byla vyléčena. 13Činí veliká znamení, takže nechá i oheň z nebe před zraky lidí sestupovat na zem, 14a svádí obyvatele země znameními, která jí bylo dáno učinit před očima šelmy. Říká obyvatelům země, aby učinili obraz šelmě, která měla ránu od meče a ožila. 15A bylo jí dáno, aby vložila#ř.: dala ducha do obrazu té šelmy, takže obraz šelmy promluvil#n.: také promluvil a způsobil, aby byli zabiti všichni, kteří se nepokloní obrazu šelmy. 16A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, byl dán cejch na pravou ruku nebo na čelo 17[a] aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, leda ten, kdo má cejch: jméno šelmy nebo číslo#n.: číselnou hodnotu; 15,2 jejího jména. 18Zde je moudrost. Kdo má rozum, ať spočte číslo té šelmy. Je to číslo člověka, a jeho číslo je šest set šedesát šest.#var.: šestnáct

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Learn More About Český studijní překlad

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.