Filemon 1
CSP

Filemon 1

1
Pozdrav
1Pavel, vězeň Krista Ježíše, a bratr Timoteus milovanému Filemonovi, našemu spolupracovníku, 2sestře Apfii, našemu spolubojovníku Archippovi a církvi ve tvém domě: 3Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
Filemonova láska a víra
4Děkuji svému Bohu vždycky, když se o tobě zmiňuji ve svých modlitbách, 5neboť slyším o tvé lásce a víře, kterou máš vůči Pánu Ježíši a ke všem svatým. 6Prosím, aby se společenství#n.: sdílení tvé víry projevilo v poznání všeho dobrého, jež je v nás#var.: ve vás pro Krista. 7Neboť jsem měl mnoho radosti a povzbuzení ze tvé lásky, protože skrze tebe, bratře, byla občerstvena srdce#ř.: vnitřnosti; Fp 1,8; 1J 3,17 svatých.
Prosba za Onezima
8Ačkoli mám v Kristu plnou svobodu ti přikazovat, co se patří,#n.: sluší; Ef 5,4; Ko 3,18 9pro lásku raději prosím#n.: vybízím; Ř 12,1 já,#ř.: jsa takový jako Pavel, stařec a nyní i vězeň Krista Ježíše: 10Prosím tě za svého syna, kterého jsem zplodil ve vězení, za Onezima, 11který ti byl kdysi neužitečný,#ř. achréstos; Mt 25,30; L 17,10; [sl. hříčka na Onezimovo jméno: Užitečný] avšak nyní je tobě i mně prospěšný.#ř. euchréstos 12Toho ti posílám#n.: jsem poslal nazpět, jeho,#var.: posílám nazpět, přijmi ho to jest moje srdce.#ř.: vnitřnosti; Fp 1,8; 1J 3,17 13Chtěl jsem si ho ponechat u sebe, aby mi místo tebe sloužil v mém vězení pro evangelium, 14ale bez tvého souhlasu#n.: vědomí jsem nechtěl nic udělat, aby tvůj dobrý skutek#ř.: to tvé dobré nebyl jakoby z vynucení, ale z ochoty. 15Snad právě proto byl pryč na chvíli, abys jej navždy#ř.: věčného přijal nazpět -- 16ne již jako otroka, nýbrž více než otroka, jako milovaného bratra. Je obzvláště drahý mně, ale tím víc tobě: i jako člověk,#n.: jako služebník; ř.: v těle i jako bratr v Pánu.
17Mášli mě tedy za společníka, přijmi ho jako mne. 18Jestliže ti nějak uškodil nebo je ti něco dlužen, přičti to na můj účet. 19Já Pavel jsem to napsal vlastní rukou: já to nahradím. Abych ti nakonec nemusel říci, že mi dlužíš i sám sebe! 20Ano, bratře, ať mám z tebe radost v Pánu. Občerstvi mé srdce#ř.: vnitřnosti; Fp 1,8; 1J 3,17 v Kristu!
21Píšu#n.: Napsal jsem ti přesvědčen o tvé poslušnosti, neboť vím, že uděláš více, než říkám. 22Zároveň mi také připrav hostinskou místnost, neboť mám naději, že vám skrze vaše modlitby budu darován.
Závěrečné pozdravy
23Pozdravuje tě Epafras, můj spoluvězeň#ř.: spoluzajatec; Ko 4,10 v Kristu Ježíši, 24a moji spolupracovníci Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš. 25Milost Pána [našeho] Ježíše Krista s vaším duchem. [Amen.]

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Learn More About Český studijní překlad