Židům 1
CSP

Židům 1

1
Syn vznešenější nad anděly
1Mnohokrát#Příslovce polymerós (“mnohokrát” / “v mnoha dílech”) a polytropós (“mnoha způsoby”) se v NS vyskytují pouze zde. Je to velmi působivý úvod z hlediska rétoriky. První čtyři verše tvoří v ř. textu jednu větu (viz též L 1,1–4). a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům v prorocích; 2na konci těchto dnů k nám promluvil v Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož učinil i věky. 3On je září#ř.: apaugasma zn. buď “vyzáření”, nebo v pas. smyslu “odlesk”. V knize Moudrosti (7,26) je tímto výrazem označena Boží moudrost, jeho slávy a otiskem#n.: výrazem; ř. charaktér- tj. to, co je vyryto / vyraženo; srv. 2K 4,4 jeho podstaty,#[ř. hypostasis, které bylo později důležitým pojmem v teologii, je v NS spojeno s Bohem pouze zde; srv. 11,1; 2K 11,17 (ve smyslu jistota)] všechno nese svým mocným slovem.#ř.: slovem své moci (hebraismus) Když [skrze sebe] vykonal očištění od [našich] hříchů, posadil se po pravici Majestátu na výsostech. 4Stal se tím vznešenější nad anděly, čím význačnější jméno#ř.: + než oni dědičně obdržel.
5Neboť kterému z andělů kdy řekl: "Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil"?#Ž 2,7 (LXX); Sk 13,33; He 5,5; [V židovské literatuře je Ž 2,7 vztahován na Mesiáše.] A opět: "Já mu budu otcem a on mi bude synem"? 6A opět, když uvádí#n.: když opět uvede Prvorozeného do světa, praví: "Ať se mu pokloní všichni andělé Boží." 7O andělech sice říká: "On činí své anděly závany větru#n.: duchy a své služebníky#ř. leiturgos; srv. 8,2; Ř 13,6; Fp 2,25p plamenem ohně," 8avšak o Synovi: "Tvůj trůn, Bože, je na věky#n.: věčnost (ř. sg.) věků a žezlo přímosti#ř. euthytés; HL je žezlem tvého#var.: jeho království. 9Miloval jsi#n.: Miluješ … a nenávidíš … (srv. J 3,16) spravedlnost a nenáviděl nepravost;#ř.: bezzákonnost proto pomazal tě, Bože,#n.: Bůh Bůh tvůj olejem veselí nad tvé společníky." 10A: "Ty, Pane, jsi na počátku#ř.: počátcích založil zemi a nebesa jsou dílem tvých rukou. 11Ona pominou, ty však zůstáváš;#var.: zůstaneš všechna jako roucho zestárnou 12a jako plášť je svineš, [jako roucho] budou i proměněna. Ty však jsi stále tentýž a tvá léta nepominou." 13A kterému z andělů kdy řekl: "Seď po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvých nohou"? 14Což nejsou oni všichni služební duchové, posílaní k službě kvůli těm, kdo mají dostat do dědictví záchranu?

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad