Matouš 7
CSP

Matouš 7

7
Nesuďte druhé
1“Nesuďte, abyste nebyli souzeni.#n.: nepřišli na soud (vid dok.) / nebyli odsouzeni (Ž 143,2) 2Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno. 3Proč tedy hledíš na třísku v oku svého bratra, ale trámu ve svém oku si nevšímáš? 4Anebo jak můžeš říkat svému bratru: "Dovol, ať vyjmu třísku z tvého oka", a hle, ve tvém oku je trám? 5Pokrytče, nejprve vyjmi trám ze svého oka, a pak jasně uvidíš, jak vyjmout třísku z oka svého bratra. 6Nedávejte psům,#[psi byli jako nečistá zvířata z ulice považováni za něco méněcenného; srv. 15,26; 1S 17,43!; Př 26,11; Fp 3,2; Zj 22,15] co je svaté,a neházejte své perly před svině, aby je snad nohama nepošlapaly, neotočily se a neroztrhaly vás.”
Žádejte, hledejte, tlučte
7“Žádejte, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. 8Neboť každý, kdo žádá, dostává, a kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. 9Kdo z vás je takový člověk, který podá svému synu kámen, když ho požádá o chléb? 10Nebo mu podá hada, když ho požádá o rybu? 11Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše dá dobré věci těm, kteří ho žádají, váš Otec, který je v nebesích! 12Všechno, co byste chtěli, aby lidé činili vám, čiňte i vy jim; neboť to je Zákon a Proroci.”
Široká a úzká cesta
13“Vejděte těsnou branou, protože široká je [brána] a prostorná cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kteří jí vcházejí. 14Jak#var.: Protože těsná je brána a zúžená cesta, která vede do života, a málo je těch, kdo ji nalézají!”
Strom se pozná podle ovoce
15“Mějte se na pozoru před falešnými proroky, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. 16Po jejich ovoci#ř. pl. (n.: plodech /-y; stejně ve vv. 17, 18 a 20) je poznáte. Což se sbírají z trní hrozny nebo z bodláčí fíky? 17Tak každý dobrý strom nese dobré#n.: krásné; 3,10 ovoce, ale prohnilý strom nese špatné ovoce. 18Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce ani prohnilý strom dobré#n.: krásné; 3,10 ovoce. 19Každý strom, který nenese dobré#n.: krásné; 3,10 ovoce, bývá vyťat a hozen do ohně. 20Poznáte je tedy po jejich ovoci.”
21“Ne každý, kdo mi říká: "Pane, Pane", vejde do království Nebes, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích. 22Mnozí mi v onen den řeknou: "Pane, Pane, což jsme tvým jménem neprorokovali a tvým jménem nevyháněli démony a tvým jménem neučinili mnoho mocných činů?#ř.: dynameis (pl. od dynamis) = konkrétní projevy účinné moci; 13,54; Sk 8,13!" 23A tehdy jim vyznám: "Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mne, činitelé nepravosti.#ř.: bezzákonnosti (srv. Ž 6,9a; L 13,27)"”
Prozíravý a pošetilý stavitel
24“Každý, kdo slyší tato má slova a činí je, bude tedy podoben#var.: Každého … připodobním muži prozíravému, který postavil svůj dům na skále. 25A spadl déšť a přihnaly se vody#ř.: řeky a zaduly větry a udeřily na ten dům -- ale nezřítil se, neboť byl založen na skále. 26A každý, kdo slyší tato má slova a nečiní je, bude podoben muži pošetilému, který postavil svůj dům na písku. 27A spadl déšť a přihnaly se vody#ř.: řeky a zaduly větry a udeřily na ten dům -- a zřítil se a jeho pád byl veliký.”
28A stalo se, že když Ježíš dokončil tato slova, byly#n.: zůstaly zástupy ohromeny jeho učením, 29neboť je učil jako#n.: jakožto ten, kdo má pravomoc, a ne jako [jejich] učitelé Zákona.#var.: [+ a farizeové]; Mk 1,22

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad