Matouš 7
CSP

Matouš 7

7
Nesuďte druhé
1“Nesuďte, abyste nebyli souzeni.#n.: nepřišli na soud (vid dok.) / nebyli odsouzeni (Ž 143,2) 2Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno. 3Proč tedy hledíš na třísku v oku svého bratra, ale trámu ve svém oku si nevšímáš? 4Anebo jak můžeš říkat svému bratru: "Dovol, ať vyjmu třísku z tvého oka", a hle, ve tvém oku je trám? 5Pokrytče, nejprve vyjmi trám ze svého oka, a pak jasně uvidíš, jak vyjmout třísku z oka svého bratra. 6Nedávejte psům,#[psi byli jako nečistá zvířata z ulice považováni za něco méněcenného; srv. 15,26; 1S 17,43!; Př 26,11; Fp 3,2; Zj 22,15] co je svaté,a neházejte své perly před svině, aby je snad nohama nepošlapaly, neotočily se a neroztrhaly vás.”
Žádejte, hledejte, tlučte
7“Žádejte, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. 8Neboť každý, kdo žádá, dostává, a kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. 9Kdo z vás je takový člověk, který podá svému synu kámen, když ho požádá o chléb? 10Nebo mu podá hada, když ho požádá o rybu? 11Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše dá dobré věci těm, kteří ho žádají, váš Otec, který je v nebesích! 12Všechno, co byste chtěli, aby lidé činili vám, čiňte i vy jim; neboť to je Zákon a Proroci.”
Široká a úzká cesta
13“Vejděte těsnou branou, protože široká je [brána] a prostorná cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kteří jí vcházejí. 14Jak#var.: Protože těsná je brána a zúžená cesta, která vede do života, a málo je těch, kdo ji nalézají!”
Strom se pozná podle ovoce
15“Mějte se na pozoru před falešnými proroky, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. 16Po jejich ovoci#ř. pl. (n.: plodech /-y; stejně ve vv. 17, 18 a 20) je poznáte. Což se sbírají z trní hrozny nebo z bodláčí fíky? 17Tak každý dobrý strom nese dobré#n.: krásné; 3,10 ovoce, ale prohnilý strom nese špatné ovoce. 18Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce ani prohnilý strom dobré#n.: krásné; 3,10 ovoce. 19Každý strom, který nenese dobré#n.: krásné; 3,10 ovoce, bývá vyťat a hozen do ohně. 20Poznáte je tedy po jejich ovoci.”
21“Ne každý, kdo mi říká: "Pane, Pane", vejde do království Nebes, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích. 22Mnozí mi v onen den řeknou: "Pane, Pane, což jsme tvým jménem neprorokovali a tvým jménem nevyháněli démony a tvým jménem neučinili mnoho mocných činů?#ř.: dynameis (pl. od dynamis) = konkrétní projevy účinné moci; 13,54; Sk 8,13!" 23A tehdy jim vyznám: "Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mne, činitelé nepravosti.#ř.: bezzákonnosti (srv. Ž 6,9a; L 13,27)"”
Prozíravý a pošetilý stavitel
24“Každý, kdo slyší tato má slova a činí je, bude tedy podoben#var.: Každého … připodobním muži prozíravému, který postavil svůj dům na skále. 25A spadl déšť a přihnaly se vody#ř.: řeky a zaduly větry a udeřily na ten dům -- ale nezřítil se, neboť byl založen na skále. 26A každý, kdo slyší tato má slova a nečiní je, bude podoben muži pošetilému, který postavil svůj dům na písku. 27A spadl déšť a přihnaly se vody#ř.: řeky a zaduly větry a udeřily na ten dům -- a zřítil se a jeho pád byl veliký.”
28A stalo se, že když Ježíš dokončil tato slova, byly#n.: zůstaly zástupy ohromeny jeho učením, 29neboť je učil jako#n.: jakožto ten, kdo má pravomoc, a ne jako [jejich] učitelé Zákona.#var.: [+ a farizeové]; Mk 1,22

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Learn More About Český studijní překlad

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.