Matouš 16
CSP

Matouš 16

16
Farizeové žádají znamení
1I přistoupili k němu farizeové a saduceové a zkoušeli#n.: pokoušeli; 19,3; 22,18.35; J 8,6 ho; chtěli,#ř.: žádali aby jim ukázal znamení z nebe. 2On jim však odpověděl: “[Když nastane večer, říkáte: "Bude pěkně, neboť se nebe červená." 3A ráno: "Dnes bude bouřka, neboť se červená zamračené nebe." Vzhled#ř.: Tvář; Ž 104,30 nebe tedy rozeznávat umíte, a znamení časů nikoli?#ř.: nemůžete] 4Pokolení zlé a cizoložné vyhledává znamení, ale znamení mu nebude dáno, kromě znamení [proroka] Jonáše.” A zanechal je tam a odešel.
Varování před farizeji a saduceji
5[Jeho] učedníci přišli na druhou stranu a zapomněli vzít chleby. 6Ježíš jim pověděl: “Dávejte si pozor a varujte se kvasu farizeů a saduceů!” 7Oni se pak mezi sebou dohadovali a říkali: “To proto, že jsme nevzali chleby.” 8Ježíš to poznal a řekl: “Proč se mezi sebou dohadujete, malověrní, že nemáte#var.: jste nevzali chleby? 9Ještě nerozumíte? Ani se nepamatujete na těch pět chlebů pro pět tisíc, a kolik nůší jste nasbírali?#ř.: vzali 10Ani na těch sedm chlebů pro čtyři tisíce, a kolik košů jste nasbírali?#ř.: vzali 11Jak to, že nerozumíte, že jsem k vám nemluvil o chlebech? Varujte se kvasu farizeů a saduceů!” 12Tehdy pochopili, že neřekl, aby se varovali chlebového kvasu, nýbrž učení farizeů a saduceů.
Petrovo vyznání
13Když Ježíš přišel do oblasti Cesareje Filipovy,#[Město na úpatí pohoří Chermón přestavěl Herodes Filip II. (14,6p; L 3,1) a pojmenoval po Tiberiu Caesarovi a po sobě. Pův. se jmenovalo Paneas (tento název se zachoval v dnešním Banias), na počest ř. boha Pana, jehož svatyně zde byla. Tato oblast byla obzvláště pohanská.]; Mk 8,27 ptal se svých učedníků: “Za koho lidé pokládají Syna člověka?” 14Oni řekli: “Ti za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za Jeremjáše nebo za jednoho z proroků.” 15Řekl jim: “A za koho mě pokládáte vy?” 16Šimon Petr odpověděl: “Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha.” 17Ježíš mu na to řekl: “Blahoslavený jsi, Šimone BarJona,#tj. synu Jonášův; J 1,42 protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec, který je v nebesích. 18A já ti pravím, že ty jsi Petr,#4,18; ř. Petros – (m.) a na té skále#ř. petra – (f.) vybuduji svou církev#V evangeliích se slovo ekklésia vyskytuje pouze zde a v Mt 18,17. V helénském světě označovalo svolané shromáždění občanů obce / sněm (Sk 19,32). V LXX se vyskytuje více než 90 a ve většině případů je překladem hebr. qáhál (shromáždění), např. v Dt 23,2n. a brány podsvětí ji nepřemohou. 19[A] tobě dám klíče království Nebes, a cokoli svážeš na zemi, bude již svázáno v nebesích, a cokoli rozvážeš na zemi, bude již rozvázáno v nebesích.” 20Tehdy přísně domluvil [svým] učedníkům, aby nikomu neřekli, že on je#var.: [+ Ježíš] Mesiáš.
Ježíš předpovídá svou smrt a vzkříšení
21Od té doby Ježíš začal svým učedníkům ukazovat, že musí odejít do Jeruzaléma a mnoho vytrpět od starších, velekněží a učitelů Zákona, být zabit a třetího dne být vzkříšen.#ř.: být vzbuzen / vstát (27,63); [Ježíš třikrát předpovídá své utrpení a zmrtvýchvstání: 16,21; 17,22n; 20,17–19.] 22Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat: “Bůh tě chraň,#ř.: Milostivý tobě; tj. Bůh ti buď milostiv, aby se ti toto nestalo Pane, to se ti určitě nestane!” 23Ale on se otočil a řekl Petrovi: “Jdi ode#n.: za mne, satane!#n.: Satane (h.: protivníku); 4,10; 2K 11,14; srv. 2S 19,22 Jsi mi kamenem úrazu,#n.: svodem ke hříchu; 18,7; 24,10; Ř 9,32; 11,9; 14,13; 16,17; 1K 8,9; Zj 2,14 protože nemáš na mysli věci Boží, ale věci lidské.” 24Tehdy Ježíš řekl svým učedníkům: “Chceli kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mne. 25Neboť kdo by chtěl svou duši zachránit, zahubí#n.: ztratí … ztratil; n.: zničí … zničil ji; kdo by však svou duši zahubil#n.: ztratí … ztratil; n.: zničí … zničil kvůli mně, nalezne ji. 26Vždyť co člověku prospěje, získáli celý svět, ale uškodí své duši? Anebo co dá člověk výměnou za svou duši? 27Syn člověka má přijít v slávě svého Otce se svými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.#[var.: skutků]; Ž 61,13 LXX (62,13) 28Amen, pravím vám, [že] někteří z těch, kdo zde stojí, určitě neokusí smrti, dokud nespatří Syna člověka přicházejícího ve své královské moci.#n.: svém království

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad