Matouš 16
CSP

Matouš 16

16
Farizeové žádají znamení
1I přistoupili k němu farizeové a saduceové a zkoušeli#n.: pokoušeli; 19,3; 22,18.35; J 8,6 ho; chtěli,#ř.: žádali aby jim ukázal znamení z nebe. 2On jim však odpověděl: “[Když nastane večer, říkáte: "Bude pěkně, neboť se nebe červená." 3A ráno: "Dnes bude bouřka, neboť se červená zamračené nebe." Vzhled#ř.: Tvář; Ž 104,30 nebe tedy rozeznávat umíte, a znamení časů nikoli?#ř.: nemůžete] 4Pokolení zlé a cizoložné vyhledává znamení, ale znamení mu nebude dáno, kromě znamení [proroka] Jonáše.” A zanechal je tam a odešel.
Varování před farizeji a saduceji
5[Jeho] učedníci přišli na druhou stranu a zapomněli vzít chleby. 6Ježíš jim pověděl: “Dávejte si pozor a varujte se kvasu farizeů a saduceů!” 7Oni se pak mezi sebou dohadovali a říkali: “To proto, že jsme nevzali chleby.” 8Ježíš to poznal a řekl: “Proč se mezi sebou dohadujete, malověrní, že nemáte#var.: jste nevzali chleby? 9Ještě nerozumíte? Ani se nepamatujete na těch pět chlebů pro pět tisíc, a kolik nůší jste nasbírali?#ř.: vzali 10Ani na těch sedm chlebů pro čtyři tisíce, a kolik košů jste nasbírali?#ř.: vzali 11Jak to, že nerozumíte, že jsem k vám nemluvil o chlebech? Varujte se kvasu farizeů a saduceů!” 12Tehdy pochopili, že neřekl, aby se varovali chlebového kvasu, nýbrž učení farizeů a saduceů.
Petrovo vyznání
13Když Ježíš přišel do oblasti Cesareje Filipovy,#[Město na úpatí pohoří Chermón přestavěl Herodes Filip II. (14,6p; L 3,1) a pojmenoval po Tiberiu Caesarovi a po sobě. Pův. se jmenovalo Paneas (tento název se zachoval v dnešním Banias), na počest ř. boha Pana, jehož svatyně zde byla. Tato oblast byla obzvláště pohanská.]; Mk 8,27 ptal se svých učedníků: “Za koho lidé pokládají Syna člověka?” 14Oni řekli: “Ti za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za Jeremjáše nebo za jednoho z proroků.” 15Řekl jim: “A za koho mě pokládáte vy?” 16Šimon Petr odpověděl: “Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha.” 17Ježíš mu na to řekl: “Blahoslavený jsi, Šimone BarJona,#tj. synu Jonášův; J 1,42 protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec, který je v nebesích. 18A já ti pravím, že ty jsi Petr,#4,18; ř. Petros – (m.) a na té skále#ř. petra – (f.) vybuduji svou církev#V evangeliích se slovo ekklésia vyskytuje pouze zde a v Mt 18,17. V helénském světě označovalo svolané shromáždění občanů obce / sněm (Sk 19,32). V LXX se vyskytuje více než 90 a ve většině případů je překladem hebr. qáhál (shromáždění), např. v Dt 23,2n. a brány podsvětí ji nepřemohou. 19[A] tobě dám klíče království Nebes, a cokoli svážeš na zemi, bude již svázáno v nebesích, a cokoli rozvážeš na zemi, bude již rozvázáno v nebesích.” 20Tehdy přísně domluvil [svým] učedníkům, aby nikomu neřekli, že on je#var.: [+ Ježíš] Mesiáš.
Ježíš předpovídá svou smrt a vzkříšení
21Od té doby Ježíš začal svým učedníkům ukazovat, že musí odejít do Jeruzaléma a mnoho vytrpět od starších, velekněží a učitelů Zákona, být zabit a třetího dne být vzkříšen.#ř.: být vzbuzen / vstát (27,63); [Ježíš třikrát předpovídá své utrpení a zmrtvýchvstání: 16,21; 17,22n; 20,17–19.] 22Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat: “Bůh tě chraň,#ř.: Milostivý tobě; tj. Bůh ti buď milostiv, aby se ti toto nestalo Pane, to se ti určitě nestane!” 23Ale on se otočil a řekl Petrovi: “Jdi ode#n.: za mne, satane!#n.: Satane (h.: protivníku); 4,10; 2K 11,14; srv. 2S 19,22 Jsi mi kamenem úrazu,#n.: svodem ke hříchu; 18,7; 24,10; Ř 9,32; 11,9; 14,13; 16,17; 1K 8,9; Zj 2,14 protože nemáš na mysli věci Boží, ale věci lidské.” 24Tehdy Ježíš řekl svým učedníkům: “Chceli kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mne. 25Neboť kdo by chtěl svou duši zachránit, zahubí#n.: ztratí … ztratil; n.: zničí … zničil ji; kdo by však svou duši zahubil#n.: ztratí … ztratil; n.: zničí … zničil kvůli mně, nalezne ji. 26Vždyť co člověku prospěje, získáli celý svět, ale uškodí své duši? Anebo co dá člověk výměnou za svou duši? 27Syn člověka má přijít v slávě svého Otce se svými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.#[var.: skutků]; Ž 61,13 LXX (62,13) 28Amen, pravím vám, [že] někteří z těch, kdo zde stojí, určitě neokusí smrti, dokud nespatří Syna člověka přicházejícího ve své královské moci.#n.: svém království

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Learn More About Český studijní překlad

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.