Matouš 15
CSP

Matouš 15

15
Náboženství bez poslušnosti Boha je marné
1Tehdy přišli k Ježíšovi z Jeruzaléma farizeové a učitelé Zákona a řekli: 2“Proč tvoji učedníci přestupují tradici#Ga 1,14; Ko 2,8; [Po babylonském zajetí začali rabíni vytvářet různé předpisy ohledně každodenního života. V Ježíšově době byly ještě tyto výklady Mojžíšova zákona v ústní formě. Kolem r. 200 po Kr. byly sepsány v Mišně.] starších? Vždyť si neomývají [své] ruce, když jedí chléb.” 3On jim odpověděl: “Proč i vy přestupujete Boží příkaz kvůli své tradici? 4Vždyť Bůh řekl:#var.: přikázal "Cti otce a matku" a "kdo zlořečí otci nebo matce, ať zemře.#ř.: ať smrtí skoná" 5Vy však říkáte: Kdo by řekl otci nebo matce: "To z mého majetku, co by ti mohlo pomoci, je dar určený Bohu", 6ten již není povinen uctít#tzn. tím darem podpořit svého otce [nebo svou matku]. Zrušili jste Boží slovo#var.: zákon / přikázání pro svou tradici. 7Pokrytci! Dobře o vás prorokoval Izaiáš, když říkal: 8"Tento lid mne ctí rty,#var.: [Tento lid se ke mně přibližuje svými ústy a ctí mne (svými) rty] ale jejich srdce je ode mne velmi daleko. 9Marně mne však uctívají, vyučujíce nauky, jež jsou jen lidskými příkazy."”
10Zavolal k sobě zástup a řekl: “Slyšte a rozumějte. 11Člověka neznečišťuje to, co vchází do úst, nýbrž člověka znečišťuje#ř. koinún (“znečišťovat / znesvěcovat”) se zde vyskytuje v NS poprvé. Další výskyty: Mt 15,18.20; Mk 7,15.18.20.23; Sk 10,15; 11,9; 21,28; Ř 14,14; He 9,13; Zj 21,27 to, co z úst vychází.” 12Tu k němu přistoupili [jeho] učedníci a řekli mu: “Víš, že se farizeové pohoršili, když to slovo uslyšeli?” 13On odpověděl: “Každá rostlina,#ř. fyteia – "sázení / to, co je zasazeno", přeneseně může zn. také učení; Iz 60,21; 61,3 kterou nezasadil můj nebeský Otec, bude vykořeněna. 14Nechte je! Slepí jsou vůdci [slepých]. Jestliže slepý vede slepého, oba spadnou do jámy.” 15Petr mu na to řekl: “Vylož nám [toto] podobenství!” 16[Ježíš] řekl: “I vy jste ještě nechápaví? 17Nerozumíte, že všechno, co vchází do úst, jde do břicha a vypouští se do záchodu? 18Co však z úst vychází, vystupuje ze srdce, a to znečišťuje člověka.19Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilstva, krádeže, lživá svědectví, urážky. 20To jsou věci, které člověka znečišťují; ale jíst neomytýma rukama člověka neznečišťuje.”
Víra Syrofeničanky
21Ježíš odtamtud vyšel a odebral se do končin Týru a Sidónu. 22A hle, z těch končin vyšla nějaká kananejská žena a křičela: “Smiluj se nade mnou, Pane, Synu Davidův! Mou dceru zle trápí démon.#ř.: (Má dcera je …) démonizována; 4,2423Ale on jí neodpověděl ani slovo. I přistoupili k němu jeho učedníci a prosili ho: “Pošli ji pryč,#n.: (Vyhov jí,) ať jde; ř.: Propusť ji; 14,15 vždyť za námi křičí!” 24On řekl: “Byl jsem poslán jen#ř.: Nejsem poslán, leč … ke ztraceným ovcím z domu Izraele.” 25Ona však přišla, klaněla se mu#n.: začala se mu klanět; [var.: poklonila se mu]; 8,2 a říkala: “Pane, pomoz mi!” 26On odpověděl: “Není správné vzít chléb dětem#ř.: chléb dětí a hodit jej psům.#ř. kynarion označuje podle některých vykladačů domácího psa na rozdíl od psů zdivočelých kyón, kteří se volně potulovali po ulicích; 7,627Ona řekla: “Ano, Pane, ale vždyť i psi#ř. kynarion označuje podle některých vykladačů domácího psa na rozdíl od psů zdivočelých kyón, kteří se volně potulovali po ulicích; 7,6 jedí z drobtů, které padají se stolu jejich pánů.” 28Tehdy jí Ježíš odpověděl: “Ó ženo, tvá víra je veliká. Staň se ti, jak chceš.” A od té hodiny byla její dcera uzdravena.
Uzdravení zástupů
29A přecházeje odtamtud, prošel Ježíš kolem Galilejského moře, vystoupil na horu a posadil se tam. 30Tu k němu přišly veliké zástupy, které měly s sebou chromé, slepé, zmrzačené, němé a mnohé jiné. Položili mu je k nohám a on je uzdravil, 31takže zástup#var.: zástupy užasl, když viděl, že němí mluví, zmrzačení jsou zdraví, chromí chodí a slepí vidí; i vzdali chválu Bohu Izraele.#Toto spojení je v NS ještě v L 1,68 srv. Sk 13,17; Ex 5,1p.
Nasycení čtyř tisíců
32Ježíš si pak zavolal své učedníky a řekl: “Jsem hluboce pohnut nad tím zástupem, protože již tři dny zůstávají se mnou a nemají co jíst. A nechci je propustit hladové, aby nezemdleli na cestě.” 33A učedníci mu řekli: “Kde#ř.: Odkud vezmeme v pustině tolik chlebů, abychom nasytili takový zástup?” 34Ježíš jim řekl: “Kolik máte chlebů?” Oni řekli: “Sedm a několik rybiček.” 35Nařídil zástupu posadit se na zem; 36vzal těch sedm chlebů a ty ryby, vzdal díky, rozlámal a dával učedníkům a učedníci zástupům. 37Všichni pojedli a nasytili se; a sebrali sedm plných košů zbylých úlomků. 38Těch, kteří jedli, bylo čtyři tisíce mužů kromě žen a dětí. 39Potom zástupy propustil, vstoupil na loď a připlul#ř.: přišel na území Magadan.#var.: Magdaly

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad