Jan 15
CSP

Jan 15

15
Vinná réva a ratolesti
1“Já jsem ta pravá vinná réva a můj Otec je hospodář. 2Každou ratolest ve mně, která nenese ovoce, odstraňuje, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. 3Vy jste již čistí pro slovo, které jsem vám pověděl. 4Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstáváli v révě, tak ani vy, jestliže nebudete zůstávat ve mně. 5Já jsem ta vinná réva, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. 6Jestliže někdo ve mně nezůstává, bude jako ta ratolest vyvržen ven a uschne; pak je shromažďují a házejí do ohně, a hoří.#n.: jsou páleny 7Zůstaneteli ve mně a zůstanouli mé výroky ve vás, požádejte, oč chcete, a stane se vám. 8Tím#ř.: V tom bude oslaven můj Otec, když#n.: takže ponesete hojné ovoce a stanete se mými učedníky. 9Jako Otec miluje mne, tak i já miluji vás. Zůstaňte v mé lásce. 10Zachováteli má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já jsem zachoval přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.” 11“Toto jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a aby vaše radost byla naplněna. 12To je mé přikázání, abyste se navzájem milovali, jako miluji vás. 13Nikdo nemá větší lásku než tu, že položí svou duši#ř.: aby položil svou duši; 10, 11.17 za své přátele. 14Vy jste moji přátelé, činíteli, co vám přikazuji. 15Už vás nenazývám otroky, protože otrok neví, co činí jeho pán; nazval jsem vás přáteli, protože jsem vám oznámil všechno, co jsem uslyšel od svého Otce. 16Ne vy jste si vybrali mne, ale já jsem si vybral#n.: vyvolil; 13,18; Sk 1,2 vás a ustanovil jsem vás, abyste vyšli#ř.: odešli (tzn. ze svého zázemí) a nesliovoce a vaše ovoce aby zůstávalo; aby vám Otec dal, oč byste ho#ř.: Otce požádali v mém jménu. 17To vám přikazuji, abyste se navzájem milovali.”
Nenávist světa
18“Jestliže vás svět nenávidí, vězte, že mne nenáviděl dříve než vás. 19Kdybyste byli ze světa, svět by miloval to, co je jeho. Že však nejste ze světa, ale já jsem si vás ze světa vybral, proto vás svět nenávidí. 20Pamatujte na slovo, které jsem vám řekl: "Otrok není větší než jeho pán." Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat; jestliže zachovali mé slovo, i vaše zachovají. 21Ale to všechno vám učiní kvůli mému jménu, protože neznají toho, který mě poslal. 22Kdybych nepřišel a nepromluvil k nim, neměli by hřích; nyní však pro svůj hřích nemají výmluvu. 23Kdo mne nenávidí, nenávidí i mého Otce. 24Kdybych byl mezi nimi neučinil skutky, které neučinil nikdo jiný, neměli by hřích. Ale nyní viděli, a mají v nenávisti jak mne, tak mého Otce. 25To proto, aby se naplnilo slovo, které je napsáno v jejich Zákoně: "Nenáviděli mne bez příčiny."”
26“Až přijde Zastánce, kterého vám pošlu od Otce, Duch Pravdy, jenž vychází od Otce, ten#ř. rod zájmena zdůrazňuje osobní charakter Ducha Pravdy o mně vydá svědectví. 27Ale i vy budete svědčit,#ř.: svědčíte / svědčte; 19,35; 21,24; 1J 1,2 neboť jste se mnou od počátku.”

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Learn More About Český studijní překlad

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.