Jan 14
CSP

Jan 14

14
Jediná cesta k Otci
1“Ať se vaše srdce nechvěje.#n : nestrachuje / nezneklidňuje; v. 27; Ž 55,4; Mt 2,3p Věříte#n.: Věřte v Boha, věřte i ve mne. 2V domě mého Otce jsou mnohé příbytky. Kdyby nebyly, řekl bych vám to. [Neboť] vám jdu připravit místo.#n.: řekl bych vám, že vám jdu připravit místo? 3A odejduli a připravím vám místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. 4A kam já jdu, [víte, i] cestu znáte.” 5Tomáš mu řekl: “Pane, nevíme, kam jdeš. Jak můžeme znát cestu?” 6Ježíš mu řekl: “Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. 7Jestliže znáte mne, poznáte i#var.: Kdybyste znali mne, znali byste i … mého Otce. A od nynějška ho znáte a viděli jste ho.” 8Filip mu řekl: “Pane, ukaž nám Otce a to nám stačí.” 9Ježíš mu řekl: “Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty jsi mne nepoznal? Kdo viděl mne, viděl Otce. Jak můžeš říkat: "Ukaž nám Otce"? 10Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe; Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. 11Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně; neli, věřte aspoň pro ty skutky. 12Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které činím já, a bude činit ještě větší skutky než tyto, neboť já jdu k Otci. 13A oč byste požádali v mém jménu, to učiním, aby byl Otec oslaven v Synu. 14Požádáteli [mne] o něco v mém jménu, já to učiním.”
Zaslíbení Ducha
15“Jestliže mne milujete, zachovejte#var.: zachováte; v. 21; 15,10; 1J 5,3; Mt 28,20 má přikázání. 16A já požádám Otce a on vám dá jiného Zastánce,#n.: Přímluvce / Obhájce; v. 26; 15,26; 16,7; 1J 2,1 aby byl s vámi na věčnost -- 17Ducha pravdy, jejž svět nemůže přijmout, protože ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť u vás zůstává a ve vás bude. 18Nezanechám vás jako sirotky, přijdu k vám. 19Ještě malou chvíli a svět mne již neuvidí,#n.: nebude vídat; 16,16 vy však mne uvidíte, protože já žiji a také vy budete žít. 20V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás. 21Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován#n.: dostane se mu lásky … n.: můj Otec si ho zamiluje od mého Otce; i já ho budu milovat a zjevím mu sám sebe.” 22Juda, ne ten Iškariotský, mu řekl: “Pane, co se stalo, že chceš zjevovat sám sebe nám, a ne světu?” 23Ježíš mu odpověděl: “Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. 24Kdo mne nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale Otce, který mne poslal.”
25“Toto jsem vám pověděl, dokud zůstávám u vás. 26Ale Zastánce, Duch Svatý, kterého Otec pošle#ř. výraz je mnohokrát užit o Ježíši (4,34p), pouze zde a 15,26; 16,7 o Duchu sv. (srv. 1Pt 1,12v) v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. 27Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a není bázlivé. 28Slyšeli jste, že jsem vám řekl: "Odcházím a přijdu k vám." Kdybyste mě milovali, zaradovali byste se, že jdu k Otci, neboť Otec je větší než já. 29Řekl jsem vám to nyní, dříve než se to stane, abyste uvěřili, až se to stane. 30Již s vámi nebudu mnoho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa. Proti#ř.: ve mně nemá vůbec nic. 31Ale svět má poznat,#ř.: aby svět poznal že miluji Otce a jednám tak, jak mi Otec přikázal. Vstaňte, pojďme odtud!”

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad