Izaiáš 61
CSP

Izaiáš 61

61
Rok Hospodinovy přízně
1Duch Panovníka Hospodina je na mně, protože mne Hospodin pomazal.#[jako byli pomazáváni králové a proroci; srv. 45,1; 1S 15,17; 1Kr 19,15n] Poslal mne přinášet radostnou novinu pokorným,#n.: ubohým; 11,4; 29,19; Mt 11,5 ovázat rány zlomeným v srdci, vyhlásit zajatcům propuštění a vězňům otevření žaláře;#var.: slepým / zaslepeným otevření zraku 2vyhlásit rok Hospodinovy přízně a den pomsty našeho Boha; potěšit všechny truchlící; 3zajistit pro truchlící na Sijónu, aby jim byla dána čelenka#n.: turban; v. 10; Ez 24,17 místo popela, olej#[pomazání olejem bylo běžné při radostných příležitostech; Ž 23,5; 45,8; 104,15; Am 6,6; Mt 6,17; ::2S14,2] veselí místo truchlení, závoj#n.: plášť / zahalení chvály#srv. oděv pomsty – 59,17 místo ducha malomyslnosti. Budou nazváni: Duby spravedlnosti, setba Hospodinova, aby byl oslaven.
4Oni vybudují odvěké trosky, dají povstat místům#n.: věcem od počátku opuštěným, obnoví zpustlá města, opuštěná z generace na generaci. 5Cizinci povstanou a budou pást vaše stáda a synové cizozemce budou vašimi oráči a vašimi vinaři. 6A vás budou nazývat Hospodinovými kněžími, budou vám říkat služebníci našeho Boha. Budete užívat majetek národů a jejich slávou#zn.: bohatstvím; (paralelismus jasně ukazuje na tento významový odstín h. "sláva" – srv. 66,12; Na 2,10) se budete chlubit. 7Místo své dvojnásobné hanby, a protože volali: Potupa je jejich podíl!, obdrží ve své zemi dvojnásobný#[tak jako prvorozený syn – Dt 21,17v]; [srv. dvojnásobný trest – 40,2v; Jr 16,18] podíl a bude jim patřit věčná radost.
8Neboť já, Hospodin, miluji právo a nenávidím podlou loupež.#dle LXX, Pš, Tg, …; TM: lup při zápalné oběti; [změna pouze v punktaci]; Ez 22,29 Dám jim věrně jejich odměnu a uzavřu s nimi věčnou smlouvu. 9Jejich potomstvo bude známé mezi národy a jejich potomci uprostřed lidí. Všichni, kdo je uvidí, uznají, že oni jsou potomstvem, které požehnal Hospodin.
10Velice se budu veselit v#n.: kvůli Hospodinu, má duše bude jásat v mém Bohu, protože mne oděl rouchem záchrany, zahalil mne pláštěm spravedlnosti. Jsem jako ženich, který má kněžský turban, jako nevěsta, která se zdobí svými předměty. 11Neboť jako země nechává vzejít svůj výhonek a jako zahrada dává vyrůst své setbě, tak Panovník Hospodin dá vyrůst spravedlnosti a chvále přede všemi národy.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad