Izaiáš 60
CSP

Izaiáš 60

60
Národy přikryje temnota, ale nad Sijónem vzejde Hospodinova sláva
1Povstaň, rozjasni se, protože přišlo tvé světlo a vzešla nad tebou Hospodinova sláva. 2Neboť hle, tma přikryje zemi a hustá temnota národy, ale nad tebou#n.: na tebe zazáří#h.: vyjde (o slunci) / vzejde; srv. Dt 33,2 Hospodin a bude nad tebou vidět jeho sláva. 3A národy půjdou ke tvému světlu a králové k#n.: budou chodit ve tvém … v; srv. Zj 21,24 záři tvého svítání. 4Rozhlédni se kolem a viz: Ti všichni se shromáždili a přišli k tobě. Tvoji synové přijdou zdaleka a tvé dcery budou chovány po tvém boku.#var. (Qu): neseny na rukou. ; srv. 49,22; 66,12
5Tehdy to uvidíš a budeš zářit, tvé srdce se zachvěje a rozšíří, protože se k tobě obrátí bohatství moře,#[prav. po moři přepravované] přijde k tobě majetek národů. 6Přikryje tě spousta velbloudů; mladí velbloudi z Midjánu a Éfy,#[tj. syn Midjánův (resp. území v Zajordání, kde žili jeho potomci), Gn 25,4] všichni přijdou ze Šeby, ponesou zlato a kadidlo a budou zvěstovat Hospodinovy slavné skutky.#n.: chvályhodné skutky; h.: chvály; 63,7; Ex 15,11; Ž 9,15 7Všechna stáda Kédaru se k tobě shromáždí, nebajótští berani ti budou sloužit. Přinesou libou oběť na mém oltáři a oslavím svůj slavný dům.
8Kdo jsou ti, kteří se slétají jako oblak a jako holubice ke svým holubníkům?#h.: oknům, tj. otvorům svých holubníků 9Vždyť na mne očekávají ostrovy#n. při jiném čtení: Plavidla (18,2) ostrovů se shromažďují (NAB); 11,11 a taršíšské lodě jsou první,#n.: nejprve aby zdaleka přivezly tvé syny a s nimi jejich stříbro a zlato ke jménu Hospodina tvého Boha a k Svatému Izraele, protože tě oslavil. 10Cizinci#h.: synové cizince postaví tvé hradby#[král Artaxerxes se na budování hradeb nepřímo podílel tím, že vydal zákony pro Nehemjáše (Neh 2,8)] a jejich králové ti budou sloužit. Vždyť ve svém rozhořčení jsem tě pobil, ale ve své přízni jsem se nad tebou slitoval. 11Tvé brány budou ustavičně otevřeny, ve dne ani v noci nebudou zavírány, aby k tobě byl přinášen majetek národů a aby byli přiváděni i jejich králové.
12Protože národ nebo království, jež ti nebude sloužit, zahyne. Tyto národy naprosto zpustnou. 13K tobě přijde sláva Libanonu -- cypřiš a jilm spolu se zimostrázem -- k ozdobení místa mé svatyně; oslavím místo svých nohou. 14Pokořeni#n.: Sehnuti k tobě půjdou synové těch, kdo pokořovali tebe, a budou se sklánět k chodidlům tvých nohou#[tj. ležet před tebou v prachu]; srv. 49,23 všichni, kdo tebou pohrdali. A nazvou tě Městem Hospodinovým, Sijónem Svatého Izraele.#[t.j. Svatého Boha Izraele]
15Místo toho, abys byl#týká se Jeruzaléma (v h. všude f.) opuštěný a nenáviděný a nikdo tebou neprocházel, proměním tě ve věčnou vznešenost, ve veselí#n.: radost; 65,18 z generace na generaci. 16A budeš sát mléko národů, budeš sát z královských prsů#tj. dostávat tu “nejlepší výživu” (srv. majetek národů – v. 5); 66,11 a poznáš, že já jsem Hospodin, tvůj zachránce a tvůj vykupitel, Mocný Jákobův. 17Místo bronzu přinesu zlato a místo železa přinesu stříbro, místo dřeva bronz a místo kamení železo. Za tvého dohližitele ustanovím pokoj a za tvé nadřízené spravedlnost. 18Ve tvé zemi již nebude slyšet o násilí, na tvém území o zkáze a pohromě. Své hradby nazveš záchranou a své brány chválou.
19Nebude ti již slunce za světlo ve dne, ani měsíc pro svou zář ti nebude svítit v noci.#vlož. dle Tg, Qu, LXX Hospodin bude tvým věčným světlem a tvůj Bůh tvou slávou.#n.: okrasou (4,2) / nádherou 20Tvé slunce již nezapadne a tvůj měsíc se neschová,#h.: nestáhne protože Hospodin bude tvým věčným světlem a dny tvého smutku skončí. 21A tvůj lid -- všichni budou spravedliví -- obdrží navěky zemi. Bude to výhonek mé setby, dílo mých rukou, abych byl oslaven. 22Z nejmenšího vzejde tisíc a z nejnepatrnějšího mocný národ. Já Hospodin to v pravý čas uspíším.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad