1 Korintským 6
CSP

1 Korintským 6

6
Soudní spory mezi bratry
1Proč se někdo z vás odvažuje, když má nějakou věc proti druhému, soudit se před nevěřícími#ř.: nespravedlivými místo před svatými? 2Nevíte,#v této kp. je výraz použit jako výčitka nejvícekrát v NS; 3,16; 5,6; 9,13.24; Ř 6,3!; Jk 4,4 že svatí budou soudit svět? A soudíteli svět,#ř.: jeli svět vámi (/ mezi vámi) souzen nejste hodni soudit maličkosti? 3Nevíte, že budeme soudit anděly? Oč spíše záležitosti tohoto života! 4Když tedy máte soudní spory o věci tohoto života, ustanovujete za soudce#ř.: posadíte / posaďte ty, kteří ve sboru nemají vážnost?#n.: ustanovujte … vážnost. (míněno ironicky) 5To říkám k vaší hanbě. To není mezi vámi žádný moudrý člověk, který by mohl rozsoudit své bratry? 6Bratr s bratrem se soudí, a to před nevěřícími?7Už vůbec to je vaše porážka, že se mezi sebou soudíte. Proč raději nesnášíte křivdu? Proč raději netrpíte škodu? 8Vy naopak křivdíte a okrádáte, a to bratry! 9Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemylte se! Ani smilníci ani modláři, cizoložníci, rozkošníci#ř.: měkcí (= oddávající se tělesným hříchům, v užším smyslu: muži zneužívaní pro homosex. styk) ani lidé praktikující homosexualitu, 10zloději ani chamtivci, opilci, utrhači ani lupiči nebudou dědici Božího království. 11Takoví#ř.: Toto; Tt 3,3–7 jste někteří byli. Ale dali jste se omýt, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu [našeho] Pána Ježíše [Krista] a v Duchu našeho Boha.
Tělo náleží Pánu
12Všechno mohu, ale ne všechno je užitečné; všechno mohu, ale ničím se nedám ovládnout. 13Pokrmy jsou pro břicho a břicho pro pokrmy. Bůh však zničí jedno i druhé. Tělo však nenáleží smilstvu, nýbrž Pánu, a Pán tělu. 14A Bůh i Pána vzkřísil a vzkřísí i vás svou mocí. 15Nevíte, že vaše těla jsou údy Kristovými? Vezmu tedy údy Kristovy a učiním je údy nevěstky? To ať se nestane!16Nebo nevíte, že kdo se připojuje k nevěstce, je s ní jedno tělo? Neboť Písmo praví: "Stanou se ti dva jedním tělem."#Gn 2,24; Mt 19,5; ř. i h.: Budou … v jedno t. / k jednomu tělu 17Kdo se však připojuje k Pánu, je s ním jeden duch. 18Utíkejte před smilstvem! Každé prohřešení, kterého by se člověk dopustil, se netýká těla.#n.: je vně / mimo těla Kdo však smilní, hřeší proti vlastnímu tělu. 19Nebo nevíte, že vaše tělo je svatyní svatého Ducha, který je ve vás a kterého máte od Boha? Nevíte, že nejste sami svoji?#n.: A nejste sami svoji.; Ř 14,7 20Byli jste přece koupeni za velikou cenu; oslavte tedy svým tělem#n.: ve svém těle; var.: + a ve svém duchu, což obojí je Boží, Boha.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad