1 Korintským 5
CSP

1 Korintským 5

5
Jednání s hříchem
1Skutečně#ř.: Zcela / Vůbec je slyšet o smilstvu mezi vámi, a to o takovém smilstvu, jaké ne ani mezi pohany, že totiž někdo má ženu svého otce. 2A vy jste nadutí, místo abyste raději byli zarmouceni a odstranili ze svého středu toho, kdo se dopustil tohoto činu.#n.: činu? 3Neboť já, ač tělem vzdálen, duchem však přítomen, už jsem, jako bych byl přítomen, vynesl rozsudek nad tím, kdo takový čin#ř.: toto takto spáchal: 4ve jménu [našeho] Pána Ježíše [Krista] -- až se shromáždíte, vy a můj duch spolu s mocí našeho Pána Ježíše -- 5vydejte takového člověka Satanu k záhubě těla, aby duch byl zachráněn v den Pána [Ježíše]. 6Vaše chlouba ne správná. Nevíte, že trocha kvasu prokvasí celé těsto? 7Vyčistěte proto starý kvas, abyste byli novým těstem, neboť jste nekvašení.#n.: nekvašené (chleby) Vždyť Kristus, náš velikonoční Beránek,#ř.: pascha (Mt 26,2p) byl [za nás] obětován. 8Slavme tedy svátek ne se#ř.: v starým kvasem, ani s#ř.: v kvasem špatnosti a zloby, ale s#ř.: v nekvašenými chleby upřímnosti a pravdy.
9Napsal jsem vám v dopise, abyste se nesměšovali se smilníky; 10nemíním však všeobecně se smilníky tohoto světa nebo s chamtivci, lupiči a modláři, neboť to byste museli z tohoto světa vyjít. 11Napsal jsem vám však,#ř.: + nyní / tudíž abyste se nesměšovali s tím, kdo si říká bratr, a přitom je smilník nebo chamtivec nebo modlář nebo utrhač nebo opilec nebo lupič; s takovým ani nejezte. 12Proč bych měl soudit [i] ty, kdo jsou mimo nás? Nesoudíte snad vy ty, kdo jsou uvnitř? 13Ty, kdo jsou mimo, bude soudit#var.: soudí Bůh. Odstraňte toho zlého ze svého středu!#Pouze zde je v NS použit obrat častý v Zákoně (Dt 13,6; 22,24)

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Learn More About Český studijní překlad

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.