1 Korintským 2
CSP

1 Korintským 2

2
1Také já, bratři, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat Boží tajemství#v. 7; 4,1; 13,2; 14,2; 15,51; Mt 13,11!; Ř 11,25; Zj 10,7; var.: svědectví vznešenými slovy nebo moudrostí. 2Rozhodl jsem se, že nechci mezi vámi znát nic než Ježíše Krista, a to toho ukřižovaného. 3A byl jsem u vás ve slabosti, v bázni a v mnohém chvění. 4Mé slovo a má zvěst nespočívaly v přesvědčivých slovech [lidské] moudrosti, ale v ukázání#n.: dokázání Ducha a moci, 5aby vaše víra nebyla založena na lidské moudrosti, ale na Boží moci.#ř.: v moudrosti lidí, ale v moci Boží
Ne moudrost světa, ale moudrost Ducha
6O moudrosti mluvíme mezi zralými,#::3,1; ř.: dokonalými; Fp 3,15; He 5,14; 6,1 ne ovšem o moudrosti tohoto věku ani o moudrosti vládců tohoto věku, kteří zanikají, 7nýbrž o Boží moudrosti, skryté v tajemství, kterou Bůh před věky předurčil k naší slávě. 8Tu nikdo z vládců tohoto věku nepoznal. Neboť kdyby ji poznali, nebyli by ukřižovali Pána slávy. 9Ale jak je napsáno: "Co#n.: Věci, které (ř.: pl.) oko nevidělo a ucho neslyšelo a na lidské srdce nevstoupilo, to#n.: Věci, které (ř.: pl.) Bůh připravil těm, kdo ho milují." 10Nám to Bůh zjevil skrze [svého] Ducha; neboť Duch zkoumá všechno, i Boží hlubiny. 11Vždyť kdo z lidí ví, co je v člověku, než duch člověka, který je v něm? Tak ani Boží věci nezná nikdo, jen Duch Boží. 12A my jsme nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha, abychom věděli, co#n.: Věci, které (ř.: pl.) nám Bůh daroval. 13O tom také mluvíme -- ne však slovy, kterým vyučuje lidská moudrost, ale těmi, jimž vyučuje Duch [svatý]; duchovní věci vysvětlujeme duchovními#n.: duchovním (lidem); n.: duchovní věci srovnáváme s duchovními. slovy. 14Duševní člověk však nepřijímá věci Ducha [Božího], neboť jsou mu bláznovstvím a nemůže je poznat, protože mají být posuzovány duchovně. 15Duchovní člověk však posuzuje všechno#ř.: je všechny a sám není od nikoho posuzován. 16Neboť kdo poznal Pánovu mysl, která#n.: mysl Pána, který mu dá porozumět?#n. (srv. Iz 40,13 LXX): tak, aby ho mohl poučovat; Ř 11,34 My máme mysl Kristovu.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad