1 Korintským 3
CSP

1 Korintským 3

3
Projevy nezralosti
1A já, bratři, jsem k vám nemohl mluvit jako k duchovním, ale jako k tělesným, jako k nedospělým v Kristu. 2Dal jsem vám pít mléko, pokrm jsem vám nedal, neboť ten jste ještě nemohli snést. Ale ani teď ještě nemůžete, 3neboť jste stále ještě tělesní. Vždyť pokud je mezi vámi žárlivost, svár [a rozdělení], zdali nejste tělesní a nežijete jen po lidsku?#ř.: nechodíte podle člověka 4Když jeden říká: "Já jsem Pavlův" a druhý: "Já Apollův", nejste jako jiní lidé?#var.: tělesní 5Kdo je Apollos? A kdo je Pavel? Služebníci,#ř. diakonoi (srv. Mt 20,26; J 2,9); 2K 6,4; Ef 3,7; 6,21; Ko 1,7!; Ř 1,1p; 2K 4,1v; 1Tm 1,12 skrze něž jste uvěřili, jak každému dal Pán. 6Já jsem zasadil, Apollos zalil, ale Bůh dával růst. 7Tedy ani ten, kdo sází, ani ten, kdo zalévá, nejsou něčím zvláštním, ale Bůh, který dává růst. 8Ten, kdo sází, i ten, kdo zalévá, jsou jedno, každý však dostane svou vlastní mzdu podle své#ř.: vlastní námahy. 9Neboť jsme Boží spolupracovníci; vy jste Boží pole, Boží stavba.
10Podle [Boží] milosti, která mi byla dána, jsem jako moudrý stavitel položil základ a jiný na něm staví. Každý ať si dává pozor, jak na něm staví. 11Neboť nikdo nemůže položit jiný základ nežli ten, který je již položen, a tím je Ježíš Kristus. 12Jestliže někdo na [tomto] základě staví ze zlata, stříbra, drahých kamenů, dřeva, sena nebo slámy, 13dílo každého se stane zjevným. Ten den je ukáže, neboť se zjeví#ř.: se odhaluje v ohni, a oheň vyzkouší dílo každého, jaké je. 14Jestliže někdo na tomto základě vystaví#ř "přistavěl" (na ten základ); podobně ve vv. 10.12 dílo a ono mu zůstane,#var.: zůstává dostane odměnu, 15jestliže mu jeho dílo shoří, utrpí škodu; sám se sice zachrání, ale jako skrze oheň. 16Nevíte, že jste Boží svatyněa že ve#n.: mezi vámi vás bydlí Duch Boží? 17Ničíli někdo Boží svatyni, zničí Bůh jej. Neboť Boží svatyně je svatá, a tou svatyní#ř.: kterou jste vy.
18Ať nikdo neklame sám sebe. Jestliže si někdo mezi vámi myslí, že je v tomto věku#1,20; tzn. podle měřítek tohoto světa moudrý, ať se stane bláznem, aby se stal moudrým. 19Neboť moudrost tohoto světa je před Bohem bláznovstvím. Vždyť je napsáno: "On#ř.: Ten, který chytá moudré v jejich chytráctví." 20A opět: "Pán zná myšlenky moudrých a ví, že jsou marné." 21A tak ať se nikdo nechlubí lidmi. Vždyť všechno je vaše: 22ať Pavel nebo Apollos nebo Kéfas, ať svět nebo život nebo smrt, ať věci přítomné nebo budoucí -- všechno je vaše, 23vy pak jste Kristovi a Kristus Boží.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad