1 Korintským 10
CSP

1 Korintským 10

10
Poučení z dějin Izraele
1Nechci, bratři, abyste nevěděli, že naši otcové byli všichni pod oním oblakem a všichni prošli mořem, 2všichni byli pokřtěni#var.: se dali pokřtít v Mojžíše v oblaku a v moři, 3všichni jedli týž duchovní pokrm 4a všichni pili týž duchovní nápoj; pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus. 5Ale ve většině z nich neměl Bůh zalíbení; vždyť byli pobiti#ř. katastrónnynai – pův. "rozprostřít", potom "pobít (a nechat ležet nepohřbené)"; HL v té pustině. 6Tyto věci se staly příkladem pro nás, abychom nebyli žádostivi#ř.: dychtivci; 2Pt 1,4; Nu 11,4; Ž 106,14 zlých věcí, jako oni byli žádostiví. 7Nebuďte ani modláři jako někteří z nich; jak je napsáno: "Lid se posadil, aby jedl a pil, a potom vstali, aby se rozpustile bavili." 8Ani nesmilněme, jako někteří z nich smilnili, a padlo jich za jeden den třiadvacet tisíc; 9ani nepokoušejme#n.: nezkoušejme Krista,#var.: Pána jako někteří z nich pokoušeli,#n.: zkusili a hynuli od hadího uštknutí;#ř.: hadů (srv. Nu 21,6) 10ani nereptejte,#var.: nereptejme jako někteří z nich reptali, a byli zahubeni Zhoubcem. 11Tyto [všechny] věci se jim staly jako příklady pro nás a bylo to zapsáno k napomenutí nám, které zastihlo dokonání věků. 12A tak kdo si myslí, že stojí, ať hledí, aby nepadl. 13Nezachvátilo vás jiné pokušení než lidské; věrný je však Bůh, který vás nenechá zkusit více, než snesete, ale se zkouškou#n.: s pokušením; 2Pt 2,9 dá i východisko, abyste ji mohli snést.
14Proto, moji milovaní, utíkejte před modlářstvím! 15Mluvím jako k rozumným; sami rozsuďte, co říkám. 16Což není kalich požehnání, který žehnáme, společenstvím krve Kristovy? A což není chléb, který lámeme, společenstvím těla Kristova? 17Protože je jeden chléb, jsme jedno tělo, ač jsme mnozí, neboť všichni jsme toho jednoho chleba účastni. 18Hleďte na Izrael podle těla: nejsou ti, kdo jedí oběti, účastníky oltáře? 19Co tedy říkám? Že maso obětované modlám něco znamená? Nebo že modla něco znamená? 20Ne, ale říkám, že to, co [pohané] obětují, obětují démonům, a ne Bohu. A nechci, abyste byli účastníky démonů. 21Nemůžete pít Pánův kalich i kalich démonů; nemůžete mít podíl na Pánově stolu i na stolu démonů. 22Či chceme Pána popouzet#ř.: Pána dráždíme k žárlivosti? Jsme snad silnější než on?
Nebýt kamenem úrazu
23"Všechno je#var.: + mi dovoleno", ale ne všechno prospívá. "Všechno je#var.: + mi dovoleno", ale ne všechno buduje. 24Ať nikdo nehledá vlastní zájmy, nýbrž zájmy toho druhého. 25Jezte všechno, co se prodává na masném trhu, a kvůli svědomí se na nic nevyptávejte. 26Vždyť "Pánova je země a její plnost.#n.: všechno, co ji naplňuje; srv. dále Ž 50,12; 89,12" 27Zveli vás někdo z nevěřících a chcete tam jít, jezte všechno, co vám předloží,#ř.: co se vám předkládá a kvůli svědomí se na nic nevyptávejte. 28Ale když by vám někdo řekl: "Toto je obětováno božstvům,#var.: modlám" nejezte kvůli tomu, kdo vám to oznámil, a kvůli svědomí.#var.: + Pánova je země a její plnost. 29Svědomí pak míním ne vlastní, ale toho druhého. Neboť proč má být moje svoboda souzena#n.: určována svědomím#n.: porozuměním – podobně vv. 25.27nn druhého? 30Jestliže já s vděčností jím,#ř.: se účastním proč mám být pomlouván za něco, za co vzdávám díky? 31Ať tedy jíte nebo pijete nebo cokoliv činíte, všechno čiňte k Boží slávě. 32Nebuďte kamenem úrazu Židům ani Řekům ani církvi Boží, 33stejně jako i já se chci všem ve všem líbit a nehledám svůj prospěch, nýbrž prospěch mnohých, aby byli zachráněni.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad