1 Korintským 9
CSP

1 Korintským 9

9
Pavel příkladem vztahu ke svobodě
1Což nejsem svoboden? Nejsem apoštol? Nespatřil jsem Ježíše, našeho Pána? Nejste vy mým dílem v Pánu? 2Nejsemli pro jiné apoštolem, pro vás jím přece jsem, neboť pečetí mého apoštolství jste vy v Pánu.
3Toto je má obrana#ř. apologia, výraz který byl od 2. st. užíván pro obranu křesťanství; Sk 22,1! proti těm, kteří mne posuzují: 4Což nemáme právo jíst a pít? 5Což nemáme právo mít s sebou věřící manželku,#ř.: sestru ženu; 7,7n jako i ostatní apoštolové a bratři Pána i Kéfas? 6Či jenom já a Barnabáš nemáme právo nepracovat? 7Kdopak kdy koná vojenskou službuna vlastní náklady? Kdo vysazuje vinici, a nejí její plody? Nebo kdo pečuje o stádo, a nepije#n.: neužívá; ř.: nejí z mléka stáda? 8Říkám to jen podle lidského úsudku?#ř.: člověka; Ř 3,5 Nepraví to i Zákon? 9V Mojžíšově zákoně je přece napsáno: "Nedáš náhubek volu, který mlátí obilí." Má tu Bůh na mysli jen voly, 10nebo to říká hlavně kvůli nám? Vskutku pro nás bylo napsáno, že ten, kdo orá, má orat v naději, i ten, kdo mlátí, má mlátit v naději, že dostane svůj podíl. 11Jestliže jsme u vás zaseli duchovní věci, bude to něco mimořádného,#ř.: velikého když budeme sklízet vaše tělesné věci? 12Jestliže se jiní podílejí na tomto právu vůči vám, neměli bychom tím spíše my?
My jsme však tohoto práva nevyužili, nýbrž všechno snášíme, abychom nekladli#ř.: nedali žádnou překážku evangeliu Kristovu. 13Nevíte, že ti, kdo konají chrámovou službu, jedí z pokrmů chrámu, a ti, kdo slouží při oltáři, mají s oltářem podíl na obětech? 14Tak i Pán nařídil, aby ti, kteří evangelium zvěstují, z evangelia žili. 15Já jsem však nic z toho nevyužil. A toto jsem nenapsal, aby se tak stalo při mně; neboť pro mne by bylo lepší zemřít, než aby někdo zmařil mou chloubu. 16Když hlásám evangelium, není to má chlouba; je to pro mne#ř.: leží na mně nutnost, a běda mi, kdybych ho nehlásal. 17Pokud to činím z vlastního popudu, mám odměnu, pokud ne,#ř.: "ne z vlastní volby" (prav. ukazuje na postavení otroka) je mi svěřeno správcovství. 18Co je mi tedy odměnou? To, abych při službě#ř.: zvěstuje evangelium (srv. Ř 1,15) předkládal evangelium zdarma, abych nevyužil svého práva, které mám v evangeliu.
19Neboť ačkoliv jsem ode všech svoboden, učinil jsem se otrokem všech, abych jich co nejvíce získal. 20A stal jsem se Židům jako Žid, abych Židy získal. Těm, kteří jsou pod Zákonem, byl jsem jakoby pod Zákonem [-- i když sám nejsem pod Zákonem --] abych získal ty, kteří jsou pod Zákonem. 21Těm, kteří jsou bez Zákona, byl jsem jakoby bez Zákona, abych získal ty, kteří jsou bez Zákona, i když nejsem bez zákona Božího,#var.: pro Boha (n.: Bohu) … pro Krista (n.: Kristu) nýbrž jsem podroben zákonu Kristovu.#var.: pro Boha (n.: Bohu) … pro Krista (n.: Kristu) 22Pro slabé jsem se stal [jakoby] slabý, abych získal slabé; všem jsem vším, abych zachránil aspoň některé. 23Všechno činím kvůli evangeliu, abych se stal jeho spoluúčastníkem.
24Nevíte, že ti, kteří běží v závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali. 25Každý, kdo závodí, je ve všem zdrženlivý; oni proto, aby dostali pomíjivý věnec, my však nepomíjivý. 26Já tedy běžím ne jako bez cíle;#n.: do nejistoty zápasím pěstmi, ne jako bych tloukl do vzduchu, 27ale zasazuji dobře mířené rány svému tělu a podrobuji je, abych se snad -- jiným hlásaje -- sám nestal tím, kdo se neosvědčil.#ř.: neosvědčeným

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad