YouVersion Logo
Search Icon

ዮሃኒሳ 1

1
ዴዑዋ ቃላ
1ቃላይ ኮይሮ ዴዔ፤ ቃላይካ ፆሳና ኢቲፔ ዴዔ፤ ቃላይካ ፆሳ። 2ኢ ኮይሮፔካ ፆሳና ዴዔ። 3ኡባባይ ቃላ ባጋና ሜቴዳ። ሜቴዳባኒ ኡባባኒ ኢ ባይናን ኢቲባይኔ ሜቲቤና። 4ኣኒ ዴዑ ዴዔ፤ ዴዑ ኣሳው ፖዑዋ። 5ፖዑ ማኒ ፖዔ፤ ማይ ፖዑዋ ፆኒቤና።
6ፆሳፔ ኪቴቲ ዬዳ ኣ ሱንይ ዮሃኒሳ ጌቴቲያ ኢቲ ቢታኒ ዴዔ። #ማት 3፡1፤ ማር 1፡4፤ ሉቅ 3፡1-2 7ኣሳይ ኡባይ ኣ ባጋና ኣማናና ማላ፥ ፖዑዋባ ማርካታናው ዬዳ። 8ፖዑዋባ ማርካታናው ዬዳፔ ኣቲን፥ ኢ ባሬ ሁጴው ፖዑዋ ጊዴና። 9ኢካ ቱሙ ፖዑዋ ጊዴዳዌ ኣሳው ፖዒሳናው ሃ ሳዓ ዪያዋ።
10ቃላይ ኣላሚያን ዴዔ፤ ፆሳይ ቃላን ኣላሚያ ሜዳ፤ ሺን ኣላሚ ኣ ኤሪቤና። 11ኢ ባሬ ባጋቱዋኮ ዬዳ፤ ሺን ኡንቱንቱ ኣ ሺሺ ኣኪቤይኪኖ። 12ጊዶፔ ኣቲን ኢ ባሬና ሺሺ ኣኬዳ ኡባቶ፥ ባሬ ሱንኒ ኣማኔዳዋንቶ፥ ፆሳ ናና ጊዳና ማላ፥ ማታ ኢሜዳ። 13ኡንቱንቱ ፆሳፔ ዬሌቴዲኖፔ ኣቲን፥ ኣሳይ ዬሊያ ማራኒ ዎይ ኣሹዋ ሼኒያን ዎይ ኣቱማ ኣሳ ሼኒያ ፃላላን ዬሌቲቤይኪኖ።
14ቃላይ ኣሳ ጊዲዴ፥ ኣ ኬካቴኒኔ ቱማቴን ኩሚዴ ኑ ጊዱዋን ዴዔዳ። ኑኒ፥ ኢ ባሬ ኣቦ ኢቲ ናዓ ጊዲዴ ኣኬዳ ኣው ዴዒያ ባሬ ኣዉዋ ቦንቹዋ ቤዔዶ።
15ዮሃኒሲ ኣባ ባሬ ኮሻ ቁ ኦዴ፥ «ታኒ፥ ‹ታፔ ካላ ዪያዌ ታፔ ቦላ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ታ ዬሌታናፔ ካሴና ኢ ዴዒያዋ› ጋዴ ሂንቴንቶ ኦዶዌ ሃዋ» ያጊ ማርካቴዳ።
16ኑኒ ኡባይ ኣ ኩሜን ኣ ኬካቴን ፓላሄዳ ኣንጁዋ ኣኬዶ። 17ፆሳይ ሂጊያ ሙሴ ባጋና ኢሜዳ፤ ሺን ኣ ኬካቴይኔ ቱማቴይ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ባጋና ዬዳ። 18ፆሳ ቤዔዳ ኣሳይ ኦኒኔ ባዋ፤ ባሬ ኣዉዋ ማታን ዴዒያ ባሬ ሁጴው ፆሳ ጊዴዳዌ ኢቲ ናዓ ፃላላይ ኣባ ማርካቴዳ።
ፃማቂያ ዮሃኒሳ ማርካቴ
(ማት 3፡1-12፤ ማር 1፡1-8፤ ሉቅ 3፡1-18)
19ዬሩሳላሜን ዴዒያ ኣዪሁዳቱዋ ኣዪሲያዋንቱ ቄሳቱዋኔ ሌዋቱዋ ዮሃኒሳኮ፥ «ኔኒ ኦኔ?» ጊዴ ኣ ኦቻና ማላ ኪቲና፥ ዮሃኒሲ ኡንቱንቱሲ ማርካቴዳ ማርካቴይ ሃዋ።
20ዮሃኒሲ፥ «ታኒ ኪሪስቶሳ ጊዲኬ» ያጊዴ ጌሺ ማርካቴዳዋፔ ኣቲን፥ ማርካቱሳ ኢፂቤና።
21ኡንቱንቱ፥ «ያቲና፥ ኔኒ ኦኔ? ኔኒ ኤላሴ?» ያጊዴ ኦቼዲኖ።
ዮሃኒሲ፥ «ኣ ጊዲኬ» ያጌዳ።
ቃሲካ ኡንቱንቱ፥ «ኔኒ ናቤ?» ያጊዴ ኦቼዲኖ።
ዮሃኒሲ፥ «ጊዲኬ» ያጊ ዛሬዳ። #ዛር 18፡15፣ 18፤ ሚል 4፡5
22ኡንቱንቱ፥ «ያቲና ኔኒ ኦኔ? ኑኒ ኑና ኪቴዳዋንቶ ኦዳና ማላ፥ ኔኒ ኔና ኦና ጋይ?» ያጌዲኖ።
23ዮሃኒሲ ዛሪዴ፥ «ናቢያ ኢሳያሴ ጌዳዋዳን፥ ዎራን ባሬ ቃላ ቁ ኡዲዴ፥
‹ጎዳ ኦጊያ ሲቲ ኦቴ!›
ጊያ ኮሻይ ታዋ»
ያጌዳ። #ኢሳ 40፡3
24ቃሲ ፓሪሳዋቱ ኪቴዳ ኣሳቱ 25ዮሃኒሳ፥ «ኔኒ ኪሪስቶሳ ዎይ፥ ኤላሳ ዎይ ናቢያ ጊዳና ዮፔ፥ ያቲና ኣዪሲ ፃማቃይ?» ያጊዴ ኦቼዲኖ።
26ዮሃኒሲ፥ «ታኒ ሃን ፃማቃይ፤ ሺን ሂንቴንቱ ኤሬናዌ ኢቱ ሃዋኒ ሂንቴንቱ ጊዱዋን ዴዔ። 27ኢ ታፔ ካላ ዬ። ታኒ ኣ ጫማ ቃሹዋ ቢላናዉካ ቤሲኬ» ያጊ ዛሬዳ።
28ሃዌ ኡባይ ዮርዳኖሳ ሻፋፔ ሄፊን ባጋ ዮሃኒሲ ፃማቂያሳ ቢታኒያን ሃኔዳ።
ፆሳ ኦርጌ ዶርሳ
29ዮሃኒሲ ዎንቴ ጋላሲ ዬሱሲ ባሬኮ ዪያዋ ቤዒዴ፥ «ፆሳ ኦርጌ ዶርሳ፥ #1፡29 ፆሳ ኦርጌ ዶርሳ፡ ፓሲጋ (ኬሱዋ)፥ ኣዪሁዴ ኣሳቱዋ ፓይዱዋን ኒሳን ጌቴቲያ ኣጌና ጊዲዴ ቶጲያ ኣሳ ፓይዱዋን ላፑኒያኔ ሆስፑኒያ ኣጌናቱዋ። ኣዪሁዴ ኣሳን ፓሲጋ ጌቴቶዌ፥ ፆሳይ ኢስራዔሊያ ኣሳቱዋ ጊብፄፔ ዎልቃማ ማላታን ኬሴዳ ዎዲያ ጊዲያ ዲራሳ። ዎግ 23፡5-8 ፄሊቴ። ፆሳ ኦርጌ ዶርሳ፥ ኦራ ጫቁዋን ኪሪስቶሳን ፄሴቶ ጋሱ፥ ኢ ሃ ኣላሚያ ኣሳ ሃይቁዋሲ ባሬና ኣ ኢሚዴ ሜና ሙራፔ ኬሲ ኣኮ ዲራሳ። 1ቆር 5፡7፤ 1ጵፅ 1፡18-19 ፄሊቴ። ኣላሚያ ኣሳ ናጋራ ዪሲያዌ፥ ሃዌሺ! 30ታኒ፥ ‹ታፔ ካላ ኢቱ ያናዋ፤ ኢ ታፔ ቦላ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ታ ዬሌታናፔ ካሴና ኢ ዴዒያዋ› ጋዴ ኦዴዳዌ ሃዋ። 31ኢ ኦኔንቶ ታኒ ኤሪኬ፤ ሺን ኢስራዔሊያ ኣሳው ኣ ቆንጪሳናው ሃን ፃማቃዴ ያዲ» ያጌዳ።
32ዮሃኒሲ ማርካቲዴ፥ «ጌሻ ኣያናይ ሳሉዋፔ ሃራጲያዳን ዎሺናኔ ኣ ቦላን ኡቲሺን፥ ታኒ ቤዓዲ። 33ታኒ ኣ ኤሪኬ፤ ሺን ሃኒ ፃማቃና ማላ ታና ኪቴዳ ፆሳይ፥ ‹ጌሻ ኣያናይ ዎዴ፥ ኢቲ ኣሳ ቦላ ሼምፒሺን፥ ኔኒ ቤዓና፤ ኢካ ጌሻ ኣያናን ፃማቄ› ያጊዴ ታው ኦዴዳ። 34ታኒ ሄዋ ቤዓዲ፤ ኢ ፆሳ ናዓ ጊዲያዋካ ማርካታይ» ያጌዳ።
ዬሱሲ ኮይሮ ባሬና ካሊያዋንታ ዶሬዳ
35ዎንቴ ጋላሲ ዮሃኒሲ ሺሬቲዴካ ባሬና ካሊያዋንቱፔ ላዓቱዋና ኢቲፔ ኤቄዳ፤ 36ኢ ዬሱሲ ኣሺን ቤዒዴ፥ «ፆሳ ዶርሳይ ሃዌሺ!» ያጌዳ።
37ዮሃኒሳ ካሊያ ላዓቱ ዮሃኒሲ ጊያዋ ሲሲዴ፥ ዬሱሳ ካሌዲኖ። 38ዬሱሲ ባሬና ካሊያዋንታ ጉዬ ሲሚ ቤዒዴ፥ «ኣያ ኮዪቴ?» ያጊ ኦቼዳ።
ኡንቱንቱ ዛሪዴ፥ «ሬቢ፥ ኔኒ ሃቃን ዴዓይ?» ያጌዲኖ። «ሬቢ» ጉሳይ «ታማሪሲያዎ» ጊያዋ።
39ዬሱሲ ኡንቱንታ፥ «ሃ ዪዴ ቤዒቴ» ያጌዳ። ኡንቱንቱ ቢዴ፥ ኢ ዴዒያሳ ቤዔዲኖ፤ ሄ ጋላሲ ሳዓይ ታሙ ሳቴ ሄራ ጊዲያ ዲራው፥ ኡንቱንቱ ኣናና ፔሼዲኖ።
40ዮሃኒሲ ጌዳዋ ሲሲዴ፥ ዬሱሳ ካሌዳ ላዑ ኣሳቱዋፔ ኢቱ፥ ሲሞና ጴፂሮሳ ኢሻ ኢንዲራሳ። 41ኢንዲራሴ ኮይሮ ባሬ ኢሻ ሲሞና ዴሚዴ፥ «ኑኒ ፆሳይ ኪቴዳዋና ጋኬቴዶ» ያጌዳ። ሄዋ ጉሳይ «ኪሪስቶሳ» ጊያዋ። 42ኢንዲራሴ ሲሞና ዬሱሳኮ ኣሄዳ።
ዬሱሲ ሲሞና ቤዒዴ፥ «ኔኒ ዮሃኒሳ ናዓ ሲሞና፤ ኔ ሱንይ ኬፋ ጌቴታናዋ» ያጌዳ። «ኬፋ» ጊያዋ ቢሌይ «ጴፂሮሳ» ዎይ «ዛላ» ጊያዋ።
ዬሱሲ ፒሊጶሳኔ ናቲናዔላ ፄጌዳ
43ዎንቴ ጋላሲ ዬሱሲ ጋሊላ ባናው ቆፋ ቃቼዳ፤ ኢ ፒሊጶሳና ጋኬቲዴ፥ «ታና ካላ!» ያጌዳ። 44ፒሊጶሲ፥ ኢንዲራሲኔ ጴፂሮሴ ዴዔዳ ቤቴሳይዳ ጌቴቲያ ካታማፔ ዬዳ ኣሳ።
45ፒሊጶሲ ናቲናዔላና ጋኬቲዴ፥ «ሙሴ ማፃፋቱዋኒኔ ናባቱዋ ማፃፋቱዋን #1፡45 ሙሴ ማፃፋቱዋኒኔ ናባቱዋ ማፃፋቱዋን፡ ኣዪሁዳቱዋ ማፃፋ፥ ኤጫ ጫቁዋ። ኣባይ ፃፌቴዳዋዳን፥ ዮሴፎ ናዓ ዬሱሲ ናዚሬቴ ካታማን ዴዒያዋና ኑኒ ጋኬቴዶ» ያጊ ኦዴዳ።
46ናቲናዔሊ ዛሪዴ፥ «ናዚሬቴ ካታማፔ ሎዖባይ ኬሳናው ዳንዳዪ?» ያጌዳ።
ፒሊጶሲ፥ «ያዴ ቤዓ» ያጌዳ።
47ናቲናዔሊ ባሬኮ ዪያዋ ዬሱሲ ቤዒዴ፥ «ማካላይ ባይና ቱሙ ኢስራዔሊያ ኣሳይ ሃዋ!» ያጌዳ።
48ናቲናዔሊ ዬሱሳ፥ «ኔኒ ታና ሃቃን ኤራይ?» ያጊ ኦቼዳ።
ዬሱሲ ዛሪዴ፥ «ፒሊጶሲ ኔና ፄሳናፔ ካሴ፥ ኔኒ ባላሲያ ጌቴቲያ ሚፔ ሂርኪና ዴዒሺን፥ ታኒ ኔና ቤዓዲ» ያጌዳ።
49ናቲናዔሊ ዛሪዴ፥ «ታማሪሲያዎ፥ ኔኒ ፆሳ ናዓ! ኔኒ ኢስራዔሊያ ካቲያ!» ያጌዳ።
50ዬሱሲ፥ «ታኒ ኔና ባላሲያ ጌቴቲያ ሚፔ ሂርኪና ቤዓዲ ጌዳ ዲራው ኣማናይ? ኔኒ ሃዋፔ ኣያዋ ቤዓና!» ያጌዳ። 51ቃሲካ ዬሱሲ፥ «ታኒ ሂንቴንቱሲ ቱሙዋ ኦዳይ፤ ሳሉ ዶዬቲና፥ ፆሳ ኪታንቻቱ ታ ቦላ፥ ኣሳ ናዓ ቦላ፥ ፑዴ ኬሲሺናኔ ዱጌ ዎሺና፥ ሂንቴንቱ ቤዓና» ያጌዳ። #ዶም 28፡12

Currently Selected:

ዮሃኒሳ 1: dwrENT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy