ዮሃኒሳ ጌሉዋ
DWRENT
ጌሉዋ
ዮሃኒሲ ፃፌዳ ሚሺራቹ፥ ዬሱሲ ኣሹዋ ማዪዴ ኣሳ ጊዱዋን ቤቴዳ ዴዑዋ ፆሳ ቃላ ጊዲያዋ ቆንጪሴ። ሃ ማፃፋይ ባሬ ሁጴው ቆንጪሲያዋዳን ሃ ሚሺራቹዋ ቃላይ ፃፌቴዳዌ፥ ኣ ናባቢያ ኣሳይ ዬሱሲ ኣሳ ኣሺያ ሊያ ጊዲዴ ያናዋ ጌቴቴዳ ፆሳ ናዓ ጊዲያዋ ኣማናና ማላኔ ኣኒ ኣማኖ ጋሱዋን ሜና ዴዑ ኡንቱንቱሲ ዴዓናዋ ኡንቱንቱ ኤራና ማላ ፃፌቴዳ (20፡31)።
ሚሺራቹዋ ቃላው ኮይሮ ሻኩ ሜና ፆሳ ቃላይኔ ዬሱሲኔ ኢቱዋ ጊዲያዋ ኦዲ ሲሚዴ፥ ዬሱሲ ኣሺያዋ ጊዲዴ ያና ጌቴቴዳ ፆሳ ናዓ ጊዲያዋ ቤሲያ ዱማ ዱማ ማላታቱዋ ሺሼ። ሄዋፔ ካሊዴ ቃሲ ሃ ማላታቱዋፔ ቤቴዳ ኣይፊያ ኦዲያ ታሪካቱ ካሊኖ። ሃ ኪፊሊ ኢቲ ኢቲ ኣሳይ ዬሱሳን ኣማኒዴ፥ ኣ ካሊያዋንታ ጊዴዳዋ ኦዴ፤ ሃራቱ ቃሲ ኣ ኣያው ኢፄዴንቶኔ ኣኒ ኣያው ኣማኖኮ ጌዴንቶ ኦዲኖ። (ሼምፑዋ 13-17) ዬሱሲ ኦይቄቴዳ ኦማርሲ ኣው ኣ ካሊያዋንቱና ኣይ ኬና ሚኖ ኢቲፔቴይ ዴዒንቶኔ፥ ቃሲ ኢ ካቄታናው ማቴዳ ዎንቴ ጋላሲ ኡንቱንቱሲ ጊጌታና ማላኔ ሚናና ማላ ኢ ሃሳዬዳ ቃላ ኦዲኖ። ዉርሴ ሼምፓቱ ዬሱሲ ኦይቄቴዳዋኔ ፒርዳው ሺቄዳዋ፥ ኣ ካቁዋኔ ኣ ዴንዱዋ፥ ቃሲካ ዴንዱዋፔ ጉዪያን ባሬና ካሊያዋንቱሲ ኢ ቆንጬዳ ሃኖታ ኦዲኖ።
ዮሃኒሲ ጎዳ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ባጋና ቤቲያ ሜና ዴዑዋ ቆንጪያን ቤሲያ ሃ ኣ ኬካቴይ ሃዒፔ ዶሚዴ ዬሱሲ ኦጌ፥ ቱማኔ ዴዖ ጊዲያዋ ኣማኒያዋንቱሳ። ዮሃኒሲ ፃፌዳ ሚሺራቹዋ ቃላ ሃራቱዋፔ ዱማዪያዌ፥ ኣያና ቱማቴቱዋ ታማሪሳናው ዴዑዋ ኡባን ኣሳይ ሜዜቴዳ ቃላቱዋ ጎዔቲያ ዲራሳ። ሄዋንቱካ፥ ሃ፥ ሶሉዋ፥ ፖዑዋ፥ ሄንንቻ፥ ዶርሳ፥ ዎዪኒያ ሚ፥ ዎዪኒያ ኣይፊያኔ ሄዋንታ ማላቲያዋንታ።
ዎሹማዴ ኦይቄቴዳ ሚሺራቲ ታሪኪያ 7፡53-8፡11 ጮራ ቢሌቱኔ ቤኒ ማፃፋቱ ባሬንቱን ጉጂኪኖ፤ ሃራቱ ዮሃኒሳ ሚሺራቹዋን 21፡24 ጉዪያን ጌሊሲኖ፤ ሃራንቱ ቃሲ ሉቃሳ ሚሺራቹዋ 21፡38 ጉዪያን ጌሊሲኖ፤ ኢቲ ቤኒ ፃፌቴዳ ቢሌይ ዮሃኒሳ ሚሺራቹዋ 7፡36 ጉዪያን ጌሊሴዳ።
ሼምፓቱዋ ኡባቱዋሲ ኢሜቴዳ ቃን ቆፋቱዋ
ሃ ማፃፋ ፃፌዳዋ ቆፋ (1፡1-18)
ፃማቂያ ዮሃኒሳኔ ዬሱሳ ኮይሮ ካሌዳዋንታ (1፡19-51)
ዬሱሳ ኦሱዋ ዶሜ (2፡1-12፡50)
ዬሩሳላሜኒኔ ኢዚ ዩሹዋን ዉርሴ ጋላሳቱዋን ሃኔዳ ዬሱሳ ኦሱዋ (13፡1-19፡42)
ጎዳ ዬሱሳ ዴንዱዋኔ ቆንጬ (20፡1-31)
ዉርሴ ቁቲያ፥ ጋሊላን ዛሪዴ ባሬና ካሊያዋንቱሲ ዬሱሲ ቆንጬዳዋ (21፡1-25)
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.Learn More About Ooratha Caaquwaa