ዮሃኒሳ 2
DWRENT
2
ዬሱሲ ቃና ካታማ ቡላቻሳ ቤዳ
1ሄዜን ጋላሲ ጋሊላ ጋዲያን ቃና ጌቴቲያ ካታማን ቡላቻይ ቡላቼቴዳ፤ ዬሱሳ ዳያ ሄ ቡላቻን ዴዓው። 2ዬሱሲካ ባሬና ካሊያዋንቱና ኢቲፔ ሄ ቡላቻ ፄሴቴዳ። 3ዎዪኒያ ኡሻይ ዉሪዲጊና፥ ዬሱሳ ዳያ ኣ፥ «ኡንቱንቱሲ ዎዪኒያ ኡሻይ ዉሪዲጌዳ» ያጋ ኦቻዱ።
4ዬሱሲ ዛሪዴ፥ «ታ ዳዬ፥ ሃዌ ታ ኦሱዋ ጊዲያ ዲራው፥ ኔ ያያና ኮሼና። ታ ዎዲ #2፡4 ታ ዎዲ፡ ሃዋ ጉሳይ ዬሱሳ ቱሙ ቦንቹ ቤዔታናው ቤሴኔ ኢ ፆሳ ናዓ ጊዶዌ ኤሬታናው ቤሴ ጊያዋ። ቢሮ ጋኪቤና» ያጌዳ።
5ዬሱሳ ዳያ ኪቴቲያዋንቱሲ፥ «ኢ ሂንቴንቱሲ ኦዲያዋ ኣያ ጊዶፔኔ ኦቴ» ያጋ ኦዳዱ።
6ኣዪሁዳቱ ካሴ ኦያ ዶያዳን፥ ሜቻ ዎጋው ኢቱ ኢቱ ፄቱ ፃሪሙሲያ ኦይቂያ ኡሱፑን ሹቻ ባቱ ሄዋን ዴዒኖ። 7ዬሱሲ ኪቴቲያዋንታ፥ «ባቱዋኒ ሃ ኩንቴ» ያጌዳ፤ ጌቴቶዋዳንካ ኡንቱንቱ ባቱዋኒ ዶና ጋካናው ሃ ኩንዲኖ። 8ዬሱሲ ኡንቱንታ፥ «ሃዒ ዱቂዴ፥ ቡላቻ ካፖ ኢሚቴ» ያጌዳ፤ ኡንቱንቱ ኣው ኣፊዴ ኢሜዲኖ።
9ቡላቻ ካፑ ዎዪኒያ ኡሻ ጊዴዳ ሃ ጋንፂ ፄሊዴ፥ ሃቃፔ ዬዴንቶ ኤሪቤና፤ ሺን ሃ ኩንዳ ኦሳንቻቱ ኤሪኖ። ቡላቻ ካፑ ማቻቶ ኣኪያዋ ፄሲዴ፥ 10«ኦኒኔ ኣዪፌ ጊዴዳ ዎዪኒያ ኡሻ ኢማ ኣሳ ካሴቲዴ ኡሼ፤ ያቲዴ ኣሳይ ዳሪሲ ኡሼዳዋፔ ጉዪያን፥ ቂራሪያ ኡሼ። ሺን ኔኒ ኣዪፌ ጊዴዳ ዎዪኒያ ኡሻ ሃኖ ጋካናው ናጋዳ!» ያጌዳ።
11ዬሱሲ ባሬ ኦዳ ዎልቃማ ማላታቱዋፔ ሃዋ ኮይሩዋ ጋሊላ ጋዲያን ቃና ጌቴቲያ ሄራን ኦዳ፤ ሄዋን ባሬ ቦንቹዋ ኢ ቆንጪሲና፥ ኣ ካሊያዋንቱ ኣኒ ኣማኔዲኖ።
12ሄዋፔ ጉዪያን፥ ዬሱሲ ባሬ ዳዪና፥ ባሬ ኢሻቱዋናኔ ባሬና ካሊያዋንቱና ኢቲፔ ቂፊሪናሆማ ጌቴቲያ ካታማ ቢዴ ኣማሬዳ ጋላሳ ታኬዲኖ።
ዬሱሲ ጌሻ ጎሊያ ጊቢያፔ ዛሊዒያዋንታ ኬሴዳ
(ማት 21፡12-13፤ ማር 11፡15-17፤ ሉቅ 19፡45-46)
13ኣዪሁዳቱ ቦንቺያ ፓሲጋ ባላ ጋላሳይ ማታቲና፥ ዬሱሲ ዬሩሳላሜ ቤዳ። 14ጌሻ ጎሊያ ጊቢያን ሚዛ፥ ዶርሳኔ ዶጎማቱዋ ዛሊዒያ ኣሳ ዴሜዳ፤ ቃሲ ሃራቱ ባሬንቱ ኦይዲያን ኡቲዴ፥ ሚሻ ላሚያዋንታ ዴሜዳ። 15ኢ ጎላ ጂራፊያ ዶቂዴ፥ ኣሳ ኡባ ዶርሳናኔ ሚያና ጌሻ ጎሊያ ጊቢያፔ ካሬው ኬሲዴ ዬዴሪሴዳ። ሚሻ ላሚያዋንቱ ኦይዲያካ ኣ ዬጊዴ፥ ኡንቱንቱ ሚሻ ላሌዳ። 16ዶጎሙዋ ዛሊዒያዋንታ ኢ፥ «ሃ ዶጎማቱዋ ሃዋፔ ኬሲቴ፤ ታ ኣቡ ጎሊያ ጌያ ኦፒቴ!» ያጌዳ።
17ዬሱሳ ካሊያዋንቱ ፆሳ ማፃፋን፥ «ታኒ ኔ ጎሌው ሴሌቲያ ሴላይ ታና ታማዳን ጉዴ» ጌቴቲዴ ፃፌቴዳዋ ሃሳዬዲኖ። #ማዝ 69፡9
18ሄዋፔ ጉዬ፥ ኣዪሁዴ ኣሳ ኣዪሲያዋንቱ ዛሪዴ፥ «ኔው ሃዋ ኦናው ዳንዳዪያ ማታይ ዴዒያዋ ኑና ኣያ ማላታ ቤሳኒ?» ያጌዲኖ።
19ዬሱሲ፥ «ሃ ጌሻ ጎሊያ ኮሊቴ፤ ታኒ ሄዙ ጋላሳኒ ዛራዴ ኬፃና» ያጌዳ።
20ቃሲካ ኣዪሁዴ ኣሳ ኣዪሲያዋንቱ፥ «ሃ ጌሻ ጎሊያ ኬፃናው ኦይታማኔ ኡሱፑን ላይ ኣኬዳ፤ ሺን ኔኒ ሄዙ ጋላሳኒ ኬፃኒ?» ያጌዲኖ።
21ሺን ኢ ሃሳዬዳ ጌሻ ጎሊ ባሬ ኣሳቴባ። 22ሄዋ ዲራው፥ ዬሱሲ ሃይቁዋፔ ዴንዴዳዋፔ ጉዪያን፥ ዬሱሳ ካሊያዋንቱ ኢ ሄዋ ጌዳዋ ሃሳዬዲኖ። ቃሲ ኡንቱንቱ ፆሳ ማፃፋይ ጌዳዋኔ ዬሱሲ ሃሳዬዳዋ ኣማኔዲኖ።
23ፓሲጋ ባላ ቦንቺያ ዎዴ፥ ዬሱሲ ዬሩሳላሜን ዴዒሺን፥ ኢ ኦዳ ማላታ ቤዒዴ፥ ጮራ ኣሳይ ኣ ኣማኔዲኖ። 24ሺን ዬሱሲ ኣሳ ኡባ ኤሪያ ዲራው፥ ሄዋንታ ኣማኒቤና። 25ኣሳባ ኦኒኔ ኣው ማርካታና ማላ ኮዪቤና፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ኣሳ ዎዛናኒ ኣዬ ዴዒንቶ፥ ኢ ባሬ ሁጴው ኤሪያ ዲራሳ።
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.Learn More About Ooratha Caaquwaa