YouVersion Logo
Search Icon

1 Muluuk 18

18
Iliyaas macha yigaabil al-malik Akhaab
1Wa baʼad muddit ayyaam katiiriin, Allah hajja le Iliyaas fi l-sana al-taalta hana jafaaf wa gaal : «Amchi gaddim nafsak le l-malik Akhaab wa ana ninazzil matara fi wijh al-ard.» 2Wa khalaas, Iliyaas gamma macha le yigaabil Akhaab. Wa fi l-wakit da, al-juuʼ bigi chadiid marra waahid fi madiinat al-Saamira.
3Wa Akhaab naada khaddaamah Ubadya hu al-masʼuul fi gasrah. Wa Ubadya da khaayif ziyaada min Allah. 4Wa wakit Izabiil marit al-malik Akhaab dammarat anbiya Allah, Ubadya chaal minhum 100 wa labbadaahum fi karaakiir. Wa gassamaahum khamsiin khamsiin wa ayyachaahum be khubza wa almi. 5Wa Akhaab gaal le khaddaamah Ubadya : «Amchi ruukh wa chiif kulla l-uyuun al-almi wa kulla l-wudyaan al-fi l-balad. Akuun talga gechch al-niʼayyuchu beyah al-kheel wa l-bikhaal. Wa be da, maalna ma yumuut.» 6Wa humman gassamooha le l-balad di achaan yuruukhuuha kullaha ke. Wa Akhaab macha wiheedah be derib waahid wa Ubadya kula macha wiheedah be derib aakhar.
7Wa wakit Ubadya maachi, lamma maʼa Iliyaas fi l-derib. Wa Ubadya irifah wa wagaʼ be wijhah fi l-ard wa gaal : «Akiid inta bas sayyidi Iliyaas walla ?» 8Wa Iliyaas radda leyah wa gaal : «Aywa, da ana. Amchi guul le siidak Akhaab : ‹Daahu Iliyaas jaayi.›» 9Wa Ubadya gaal : «Chunu al-zanib al-ana sawweetah achaan tisallimni fi iid Akhaab le yaktulni ? 10Nahlif be Allah al-Hayy Ilaahak wa niʼakkid leek kadar ma fi umma wa la mamlaka al-siidi ma rassal naas le yifattuchuuk foogha. Wa kan naas al-umma di wa l-mamlaka gaalo ma chaafook, yihallufuuhum lahaddi yuguulu ma ligook. 11Wa hassaʼ, inta tuguul leyi : ‹Amchi guul le siidak : “Daahu Iliyaas jaayi.”› 12Wa wakit ana nufuut minnak, Ruuh Allah yiwaddiik fi bakaan al-ana ma naʼarfah. Wa kan ana macheet wa khabbartah le Akhaab beek wa ma ligaak, khalaas yaktulni. Wa laakin ana abdak khaayif min Allah min ana sabi. 13Ya sayyidi, inta ma khabbarook be l-cheyy al-ana sawweetah wakit Izabiil gaaʼide taktul fi anbiya Allah da walla ? Ana labbadt 100 min al-anbiya dool wa gassamtuhum khamsiin khamsiin fi l-karaakiir wa ayyachtuhum be khubza wa almi. 14Wa hassaʼ, inta tuguul leyi ‹Amchi guul le siidak : “Daahu Iliyaas jaayi.”› Kan ke da, hu ma yaktulni walla ?» 15Wa khalaas, Iliyaas radda leyah wa gaal : «Nahlif be Allah al-Hayy al-Gaadir al-ana gaaʼid naʼabudah wa niʼakkid leek kadar al-yoom bas namchi nigaabil Akhaab.»
16Wa Ubadya macha lihigah le Akhaab wa khabbarah. Wa Akhaab macha achaan yigaabil Iliyaas. 17Wa wakit Akhaab chaafah le Iliyaas, gaal leyah : «Da bas inta, inta al-jibt al-barjaal le Bani Israaʼiil walla ?» 18Wa Iliyaas radda leyah wa gaal : «Ana ma jibt barjaal le Bani Israaʼiil. Laakin inta wa aayilat abuuk bas jibtuuh achaan khalleetu wasaaya Allah wa taabaʼtu ilaahaat Baʼal. 19Wa hassaʼ da, rassil le kulla Bani Israaʼiil yaju yilimmu leyi fi jabal al-Karmal. Wa limm al-urbuʼmiya wa khamsiin anbiya hana l-ilaah Baʼal wa l-urbuʼmiya anbiya hana l-ilaaha Achiira al-gaaʼidiin yaakulu min tarabeezit Izabiil marit al-malik.»
Iliyaas wa anbiya Baʼal fi jabal Karmal
20Wa khalaas, Akhaab rassal naadaahum le kulla Bani Israaʼiil wa lamma al-anbiya fi raas jabal al-Karmal. 21Wa fi l-bakaan da, Iliyaas garrab le kulla l-chaʼab wa gaal : «Le mata tamchu jaay wa jaay misil jaʼabaat al-rahhaak ? Kan Allah bas al-Ilaah, taabuʼuuh ! Kan Baʼal bas al-ilaah, taabuʼuuh !» Wa laakin humman ma gidro raddo leyah kilme waahide kula.
22Wa Iliyaas gaal leehum : «Ana wiheedi bas faddalt min anbiya Allah laakin anbiya Baʼal humman 450. 23Khalli yijiibu leena tiiraan itneen. Wa anbiya Baʼal yiʼazzulu leehum toor waahid yadbahooh wa yigattuʼuuh wa yukhuttuuh fi raas al-hatab laakin ma yiʼoogudu foogah naar. Wa ana kula nisawwi nafs al-cheyy be l-toor al-aakhar da. Nukhuttah fi l-madbah fi raas al-hatab wa laakin ma niʼoogid foogah naar. 24Wa intu asʼalo ilaahku wa ana kula nasʼal be usum Allah. Wa l-ilaah al-yurudd fi l-suʼaal da wa yiʼoogid al-naar, hu da bas al-Ilaah al-sahiih.» Wa kulla l-chaʼab gaalo : «Kalaamak adiil.»
25Wa khalaas, Iliyaas gaal le anbiya Baʼal : «Aʼazulu leeku waahid min al-tiiraan dool wa jahhuzuuh intu bas al-awwal achaan intu katiiriin. Wa asʼalo ilaahku laakin ma tiʼoogudu foogah naar.» 26Wa humman chaalo al-toor al-antooh leehum wa jahhazooh wa gammo yasʼalo be usum Baʼal min fajur lahaddi gaayle wa yuguulu : «Ya Baʼal, rudd leena !» Laakin ma fi hiss wa la radd. Wa humman gaaʼidiin yinattutu giddaam al-madbah al-addalooh.
27Wa fi wakit al-gaayle, Iliyaas bada yichchammat fooghum wa gaal : «Kooruku be hiss foog, hu ilaah ! Akuun anchakhal walla khaayib walla saafar. Akuun hu naayim, khalli yugumm !» 28Wa humman gammo yikooruku ziyaada. Wa misil fi aadithum, bado yijarruhu jilidhum be suyuuf wa be huraab lahaddi damm yidaffig minhum. 29Wa wakit al-gaayle faatat, humman gammo yitnabbaʼo be usum Baʼal lahaddi l-wakit al-yigaddumu foogah hadaaya hana achiiye. Laakin humman ma ligo wa la radd wa la kilme wa la alaama.
30Wa fi l-bakaan da, Iliyaas gaal le kulla l-chaʼab : «Garrubu leyi.» Wa kulla l-chaʼab garrabo leyah. Wa hu addal madbah Allah al-awwal haddamooh. 31Wa Iliyaas chaal 12 hajar ale hasab adad gabaayil iyaal Yaakhuub hu al-Allah hajja leyah wa gaal : «Min al-yoom, yinaaduuk Israaʼiil.»#18:31 Yaakhuub al-Allah gaal yinaaduuh Israaʼiil Al-taariikh da talgooh fi Takwiin 32:28. 32Wa be l-hujaar dool, addal madbah le Allah. Wa hawwag al-madbah be nugra al-tagdar tichiil 12 kooro almi. 33Wa khalaas, hu rassa al-hatab wa dabah al-toor wa gattaʼah wa khattaah fi raas al-hatab. #18:33 Al-nuss al-taani hana l-fasul 18 aaya 33 be l-arabi hu awwal nuss al-fasul 18 aaya 34 be l-faransaawi. Laakin ma zaad wa la nagas cheyy illa l-nimar bas albaddalo.Wa baʼad da, hu gaal : «Amlo arbaʼa jiraar hana almi wa subbuuh fi l-dahiiye al-muharraga wa fi l-hatab.» 34Wa gaal battaan : «Subbuuh marra taaniye.» Wa humman sabbooh marra taaniye. Wa gaal battaan : «Subbuuh marra taalta.» Wa humman sabbooh marra taalta. 35Wa l-almi jara wa mala al-nugra al-muhawwige al-madbah.
36Wa fi l-wakit al-yigaddumu foogah hadaaya al-achiiye, al-nabi Iliyaas gaal : «Ya Allah, inta Allah Rabb juduudna Ibraahiim wa Ishaakh wa Yaakhuub. Wa l-yoom, wassif le l-naas kadar inta bas Ilaah Bani Israaʼiil. Wa hasab kalaamak, ana abdak sawweet kulla l-cheyy da. 37Ya Allah, rudd leyi. Rudd leyi achaan al-chaʼab da yaʼarif kadar inta bas al-Rabb Allah. Wa inta bas al-tigabbil al-chaʼab da aleek.»
38Wa tawwaali, Allah nazzal naar min al-sama. Wa l-naar akalat al-dahiiye al-muharraga wa l-hatab wa l-hujaar wa l-ajaaj wa chirbat al-almi al-gaaʼid fi l-nugra. 39Wa wakit kulla l-chaʼab chaafo al-cheyy da, wagaʼo kulluhum be wujuuhhum fi l-ard wa gaalo : «La Ilaah illa Allah ! La Ilaah illa Allah !»
40Wa Iliyaas gaal leehum : «Karrubu kulla anbiya Baʼal wa khalli waahid minhum kula ma yinbalis.» Wa khalaas, karaboohum. Wa Iliyaas nazal beehum fi waadi Khiichuun wa dabahaahum.
Iliyaas khabbar al-malik be l-matara
41Wa baʼad al-cheyy al-kaan da, Iliyaas gaal le Akhaab : «Amchi aakul wa achrab achaan ana gaaʼid nasmaʼ dagdaag hana matara.» 42Wa Akhaab macha le yaakul wa yachrab. Wa laakin Iliyaas macha talaʼ fi raas jabal al-Karmal wa sajad wa dassa raasah ambeenaat rikabbah.
43Wa baʼad da, Iliyaas gaal le khaddaamah : «Atlaʼ foog wa chiif ale l-bahar al-Abyad.» Wa khaddaamah talaʼ wa chaaf wa gaal leyah : «Ma chift cheyy.» Wa sabʼa marraat Iliyaas gaal leyah : «Amchi chiif battaan.» 44Wa fi l-marra al-saabʼe al-khaddaam gaal : «Daahu chift sahaabaay sakhayre gadur al-kaff gaaʼide tatlaʼ min al-bahar.» Wa khalaas, Iliyaas gaal le khaddaamah : «Amchi guul le Akhaab : ‹Chidd kheelak wa amchi gubbaal al-matara ma tiwaggifak.›»
45Wa tawwaali, al-sama bigi adlam be ziyaada min al-sahaab wa l-riih wa matara chadiide sabbat. Wa Akhaab rikib fi arabatah wa macha le hillit Yazraʼiil. 46Wa iid Allah kaanat maʼa Iliyaas wa hu rabat sulbah wa gaaʼid yajri giddaam Akhaab lahaddi madkhal hillit Yazraʼiil.

Currently Selected:

1 Muluuk 18: ADT19

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy