RIGTERS 6
AFR53
6
Gídeon word deur God gestuur om Israel van die Midianiete te verlos.
1MAAR toe die kinders van Israel #Rigt. 2:19gedoen het wat verkeerd was in die oë van die Here, het die Here hulle oorgegee in die hand #Gén. 25:2; Ex. 2:15,16; 18:1; Rigt. 7:1,2; 8:1; Ps. 83:10van die Midianiete, sewe jaar lank.
2En die Midianiete het die oorhand oor Israel gekry; vanweë die Midianiete het die kinders van Israel vir hulle die slote gemaak wat op die berge is, en die gate en die bergvestings.
3Want as Israel gesaai het, dan trek die Midianiete #Rigt. 3:13en Amalekiete #Gén. 29:1en die kinders van die Ooste uit, en trek teen hulle op:
4slaan laers teen hulle op #Lev. 26:16en verwoes die opbrings van die land in die rigting na #Jos. 15:47Gasa, en hulle laat geen lewensmiddele, geen skaap of bees of esel in Israel oorbly nie.
5Want hulle het met hul vee en hul tente opgetrek en gekom #Rigt. 7:12soos sprinkane in menigte, terwyl hulle en hul kamele ontelbaar was; so het hulle dan die land ingekom om dit te verwoes.
6En Israel het deur die Midianiete baie arm geword, maar die kinders van Israel #Rigt. 3:9; vgl. Hos. 5:15het die Here aangeroep.
7En toe die kinders van Israel die Here aanroep vanweë die Midianiete,
8het die Here 'n profeet na die kinders van Israel gestuur, en dié het vir hulle gesê: So spreek die Here, die God van Israel: #I Sam. 10:18; Ps. 44:2,3Ek self het julle laat optrek uit Egipte en julle uit die slawehuis uitgelei
9en julle gered uit die hand van die Egiptenaars en uit die hand van al julle verdrukkers en hulle voor julle uit verdrywe en hulle land aan julle gegee.
10En Ek het aan julle gesê: Ek is die Here julle God; #Jos. 24:15; II Kon. 17:35-38julle mag die gode van die Amoriete in wie se land julle woon, nie vrees nie. Maar julle het nie na my stem geluister nie.
11Toe het die Engel van die Here gekom en gaan sit onder die terpentynboom wat by Ofra staan, wat aan Joas, die #Hebr. 11:32; Jos. 17:2Abiësriet, behoort het, terwyl sy seun Gídeon juis #Vgl. vers 4koring uitslaan in die parskuip om dit te beveilig teen die Midianiete.
12En die Engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê: Die Here is #Jos. 1:5met jou, dapper held!
13Toe vra Gídeon Hom: Ag, my heer, as die Here met ons is, waarom het al hierdie dinge ons dan oorgekom? En #Vgl. Ps. 89:50; Jes. 59:1; 63:15waar is al sy wonders #Ps. 44:2waar ons vaders ons van vertel het, deur te sê: Het die Here ons nie uit Egipte laat optrek nie? Maar nou het die Here ons verwerp en ons oorgegee in die hand van die Midianiete.
14Toe draai die Here na hom toe en sê: #I Sam. 12:11; Hebr. 11:32,34Gaan in hierdie krag van jou en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. #Jos. 1:9; Rigt. 4:6Is dit nie Ek wat jou stuur nie?
15Maar hy vra Hom: Ag, Here, waarmee sou ek Israel verlos? Kyk, my geslag is die swakste in Manasse, en ek self die geringste in my familie.
16Toe sê die Here vir hom: #Ex. 3:12Ek sal met jou wees, sodat jy die Midianiete soos een man sal verslaan.
17En hy antwoord Hom: As #Ex. 33:13ek dan guns in u oë gevind het, #Ps. 86:17; vgl. Ex. 4:1-8; II Kon. 20:8,9; Jes. 7:11doen vir my 'n teken, dat U dit is wat met my spreek.
18 # Gén. 18:3,5 Verwyder U tog nie hiervandaan voordat ek by U kom en my gawe uitbring en voor U neersit nie. Hy sê toe: Ek sal bly totdat jy terugkom.
19 # Gén. 18:6 ens. Toe het Gídeon ingegaan en 'n bokkie berei, en van 'n efa meel ongesuurde koeke; die vleis het hy in 'n mandjie gesit en die sous in 'n pot gegooi; en hy het dit na Hom uitgebring onder die terpentynboom en dit naby neergesit.
20Maar die Engel van God het vir hom gesê: Neem die vleis en die ongesuurde koeke, en #Rigt. 13:19sit dit op hierdie rots neer en #I Kon. 18:33,34gooi die sous daaroor uit. En hy het so gedoen.
21Daarop steek die Engel van die Here die punt van die staf wat in sy hand was, uit en raak die vleis en die ongesuurde koeke aan; #Lev. 9:24toe gaan daar vuur op uit die rots en verteer die vleis en die ongesuurde koeke. Intussen het die Engel van die Here verdwyn uit sy oë.
22Toe Gídeon #Rigt. 13:21bemerk dat dit die Engel van die Here was, sê Gídeon: Ag, Here Here! #Ex. 33:20want ek het die Engel van die Here gesien van aangesig tot aangesig!
23Maar die Here sê vir hom: Vrede vir jou! Vrees nie! Jy sal nie sterwe nie.
24Toe bou Gídeon daar 'n altaar vir die Here en noem dit: Die Here is vrede! Dit staan vandag nog daar by #Vers 11Ofra van die Abiësriete.
25En in dieselfde nag het die Here vir hom gesê: Neem die bul van jou vader, naamlik die tweede bul van sewe jaar, en breek die altaar van Baäl af wat aan jou vader behoort, en #Vgl. Rigt. 3:7kap die heilige boomstam af wat daar langsaan staan.
26En bou vir die Here jou God 'n altaar op die top van hierdie vesting deur opstapeling, en neem die tweede bul en bring dit as 'n brandoffer met die hout van die heilige boomstam wat jy moet afkap.
27Toe het Gídeon tien man van sy dienaars geneem en gedoen soos die Here aan hom gesê het; maar omdat hy te bang was vir sy familie en vir die manne van die stad, om dit oordag te doen, het hy dit in die nag gedoen.
28En toe die manne van die stad die môre vroeg opstaan, lê die altaar van Baäl daar omgegooi en die heilige boomstam wat daar langsaan gestaan het, afgekap en die tweede bul geoffer op die altaar wat daar gebou was!
29Toe sê hulle, die een vir die ander: Wie het hierdie ding gedoen? En onderwyl hulle ondersoek en uitvra, sê hulle: Gídeon, die seun van Joas, het hierdie ding gedoen!
30Toe sê die manne van die stad vir Joas: Bring jou seun uit, hy moet sterwe, omdat hy die altaar van Baäl omgegooi het, en omdat hy die heilige boomstam wat daar langsaan gestaan het, afgekap het.
31Maar Joas sê vir almal wat by hom staan: Wil júlle vir Baäl veg? Of wil julle hom help? Die wat vir hom veg, sal vanmôre nog gedood word. As hy 'n god is, laat hy vir homself veg, omdat hy sy altaar omgegooi het.
32Daarom het hy hom op dié dag Jerúbbaäl genoem en gesê: Laat Baäl teen hom veg, omdat hy sy altaar omgegooi het.
33Toe het al #Vers 3die Midianiete en Amalekiete en die kinders van die Ooste aanmekaargesluit en deurgetrek en in die #Jos. 17:16laagte van Jísreël laer opgeslaan.
34En #Rigt. 3:10die Gees van die Here het Gídeon vervul; en hy het #Rigt. 3:27op die ramshoring geblaas, en die Abiësriete is agter hom aan opgeroep.
35Ook het hy boodskappers gestuur in die hele Manasse, en dié is ook agter hom aan opgeroep; ook het hy boodskappers gestuur in Aser en in Sébulon en in Náftali, en hulle het opgetrek, hulle tegemoet.
36Toe het Gídeon met God gespreek: As U werklik deur my hand Israel wil verlos soos U gespreek het —
37 # Vgl. Ex. 4:1-7 ek sal die wolvlies op die dorsvloer neerlê: as daar net op die vlies dou is, terwyl die grond oral droog is, dan sal ek weet dat U deur my hand Israel wil verlos soos U gespreek het.
38En dit was so: toe hy die volgende môre vroeg opstaan, het hy die vlies uitgewring en die dou uit die vlies uitgedruk, #Rigt. 5:25'n kom vol water.
39Toe het Gídeon met God gespreek: #Gén. 18:32Laat u toorn nie teen my ontvlam nie, en laat my net hierdie keer mag spreek; laat my tog net hierdie keer met die vlies 'n proef neem: laat dit op die vlies alleen droog wees terwyl daar op die grond oral dou is.
40En die Here het daardie nag so gedoen: op die vlies alleen was dit droog, maar oral op die grond was daar dou.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953