RIGTERS 5
AFR53
5
Lofsang van Debóra.
1OP dié dag het Debóra en Barak, die seun van Abinóam, #Ex. 15:1; Ps. 18:1gesing en gesê:
2Omdat aanvoerders aangevoer het in Israel, #Vers 9omdat die volk hom gewillig getoon het — prys die Here!
3Hoor, o konings! Luister, #Vgl. Deut. 32:1,3; Ps. 2:10o vorste! Ek, tot eer van die Here wil ek sing, tot eer van die Here, die God van Israel, wil ek psalmsing.
4 Here, #Deut. 33:2toe U uitgetrek het uit Seïr, #Ps. 68:8toe U voortgestap het uit die veld van Edom, #Ps. 68:9het die aarde gebeef, ook het die hemel gedrup, ook het die wolke water gedrup.
5 # Jes. 63:1,3; Ps. 97:5 Berge het gewankel voor die aangesig van die Here uit, hierdie Sinai voor die aangesig van die Here, die God van Israel.
6In die dae van #Rigt. 3:31Samgar, die seun van Anat, in die dae van Jael, #Lev. 26:22was die paaie verlate, en die reisigers het langs sypaaie gegaan.
7Leiers het ontbreek in Israel, ontbreek; totdat ek, Debóra, opgestaan het, ek, 'n moeder in Israel, opgestaan het.
8 # Deut. 32:16 Kies hulle nuwe gode, dan is daar oorlog in die poorte; #I Sam. 13:19,22was daar skild of spies te sien onder veertigduisend in Israel?
9My hart is vir die aanvoerders van Israel #Vers 2wat hulle gewillig betoon het onder die volk — prys die Here!
10Julle #Rigt. 10:4; 12:14wat op wit eselinne ry, wat op tapyte sit, wandelaars langs die paaie, dink na!
11Vanweë die stem van die boogskutters tussen die drinkplekke, besing hulle daar die regverdige dade van die Here, die regverdige dade van sy leiding in Israel. Toe het die volk van die Here afgetrek na die poorte toe.
12 # Ps. 57:9 Word wakker, word wakker, Debóra! Word wakker, word wakker, hef 'n lied aan! Staan op, Barak! #Ps. 68:19; Efés. 4:8en voer jou gevangenes weg, seun van Abinóam!
13Toe het die oorblyfsel van die vername manne van die volk afgetrek, toe het die Here vir my afgetrek onder die helde.
14Uit #Rigt. 3:27Efraim, die wat hulle wortel in #Rigt. 3:13Ámalek het; Benjamin, agter jou aan onder jou manskappe; uit #Núm. 32:39 ens.Magir trek die #Deut. 33:21aanvoerders af, en uit Sébulon die wat met die werwerstaf uittrek;
15en vorste in Íssaskar met Debóra saam; en Íssaskar soos #Rigt. 4:14Barak: in die dal storm hulle op sy voetspore. In die afdelings van Ruben was die voornemens van die hart groot.
16Waarom het jy tussen die veekrale bly sit en luister na die fluitspel by die troppe vee? In die afdelings van Ruben was die voornemens van die hart groot.
17 # Jos. 13:24-28 Gílead het rustig oorkant die Jordaan gebly; en #Jos. 19:47Dan, waarom vertoef hy by die skepe? #Jos. 19:29,31Aser het bly sit aan die seekus en aan sy baaie rustig gebly.
18 # Rigt. 4:10 Sébulon is 'n volk wat sy siel gering ag tot die dood toe; ook Náftali op die hoogvlaktes.
19Konings het gekom, geveg; toe het die konings van Kanaän geveg by #Rigt. 1:27Táänag, by die waters van #II Kon. 9:27Megíddo — #Rigt. 4:15,16geen stuk silwer het hulle geneem nie.
20Uit die hemel het die sterre geveg, uit hulle bane het hulle teen Sísera geveg;
21 # Rigt. 4:7 die spruit Kison het hulle afgedrywe, die spruit van ontmoeting, die spruit Kison! Tree op, my siel, met mag!
22Toe het die perdepote geklap van die gejaag, die gejaag van hulle geweldiges.
23Vloek Meros, sê die Engel van die Here; ja, vervloek sy inwoners, #Rigt. 21:5,9,10omdat hulle die Here nie tot hulp gekom het nie, die Here tot hulp onder die helde.
24Mag bo die vroue geseënd wees Jael, die vrou van Heber, die Keniet; geseënd wees bo die vroue in die tent!
25 # Rigt. 4:19 Water het hy gevra, melk het sy gegee, in 'n sierlike skottel het sy dikmelk gebring.
26Haar hand steek sy uit na die tentpen en haar regterhand na die werksman se hamer; en sy hamer Sísera, verpletter sy kop en verbrysel en deurboor die slaap van sy hoof.
27Tussen haar voete sak hy inmekaar, val, lê daar! Tussen haar voete sak hy inmekaar, val; waar hy inmekaarsak, daar lê hy — morsdood.
28Deur die venster kyk die moeder van Sísera uit, en sy roep deur die venstertralie: Waarom vertoef sy wa om te kom? Waarom versuim die passe van sy wa-span?
29Die skranderste van haar vorstinne antwoord haar, ja, sy self antwoord op haar woorde:
30Hulle het seker buit gevind en verdeel dit: een slavin, twee slavinne vir elke man; 'n buit van bont klere vir Sísera, 'n buit van bont klere, veelkleurige; 'n bont doek, twee veelkleuriges as buit vir my hals.
31 # Ps. 37:20 So moet al u vyande, Here, omkom! Maar die wat Hom liefhet, is #II Sam. 23:4; Ps. 19:5,6soos die opgang van die son in sy krag. #Rigt. 3:11En die land het veertig jaar lank gerus.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1933/1953